RLB117 Klasická řečtina pro religionisty II

Filozofická fakulta
jaro 2011
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Juraj Franek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Rozvrh
Čt 19:10–20:45 G11
Předpoklady
RLAB87 Klasická řečtina I || RLB116 Klasická řečtina I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhasem vyučující.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen: zpaměti reprodukovat a jmenná i slovesná paradigmata, která jsou náplní předmětu (viz osnova kurzu); vysvětlit gramatická pravidla probíráná v rámci kurzu; přeložit se slovníkem jednoduché řecké texty; vysvětlit fungování vybraných syntaktických jevů;
Hlavním cílem kurzu je prohloubit znalost starořecké gramatiky.
Osnova
  • 1. Opakování prézentu a imperfekta. 2. Silný aorist aktivní a mediální. 3. Význam aoristu, podmínka dokonavá. 4. Slabý aorist aktivní a mediální. 5. Futurum aktivní a mediopasivní. 6. Zájmena osobní, vztažná, ukazovací. 7. Stupňování adjektiv. 8. Konsonantické kmeny ražené. 9. Konsonantické kmeny plynné. 10. Nepravidelné stupňování adjektiv a adverbií. 11. Slabý aorist pasivní. 12. Slabé futurum pasivní. 13. Shrnutí a opakování.
Literatura
  • FÜRST, Kamil. Cvičebnice jazyka řeckého : pro 5. a 6. třídu gymnasií. 2., nezměněné vyd. V Praze: Profesorské nakladatelství a knihkupectví, 1947. 208 s. info
  • NIEDERLE, Jindřich, Václav NIEDERLE a Ladislav VARCL. Mluvnice jazyka řeckého. Ve Vyšehradu 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1998. 288 s. ISBN 8070212837. info
  • LEPAŘ, František. Nehomérovský slovník řeckočeský. V Mladé Boleslavi: Karel Vačlena, 1892. 1181 s. info
  • Řecko-český slovník. Edited by Václav Prach. Praha: Scriptum, 1993. 588 s. ISBN 80-85528-22-3. info
  • SCHULZ, Jaroslav Gustav. Attické tvary slovesné : podle nápisů a rukopisů (Přív.) : Řecko-český slovník ; Attické tvary slovesné : podle nápisů a rukopisů. [S.l.]: [s.n.], 1988. 135 s. info
  • PAPE, Walter. Griechisch-deutsches Handwörterbuch : in drei Bänden. Bd. 1, A-K. Braunschweig: Friedr. Vieweg & Sohn, 1914. info
Výukové metody
Přednášky, cvičení(gramatická cvičení), četba jednoduchých řeckých textů, opakování.
Metody hodnocení
Ve výuce je žádoucí aktivní účast studenta. Zápočet se uděluje na základě úspěšného písemného testu ze znalostí 12 lekcí probírané učebnice (Lexis). Test obsahuje překlad krátkého souvislého řeckého textu, překlad vět z řečtiny, určování slovesných tvarů a jejich překlad (z i do češtiny) a skloňování podstatných a přídavných jmen.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Podle počtu zapsaných může být spojeno s kurzem Klasická řečtina pro latináře II.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2011/RLB117