RLB206 Římské náboženství

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Sedlářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/100, pouze zareg.: 0/100
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty religionistiky (a rovněž případné zájemce z řad studentů klasické filologie nebo klasické archeologie) se základními rysy římského náboženství a napomoci tak bližšímu pochopení mechanismů jeho fungování. Po představení jednotlivých aktérů (bohové a lidé) a náboženských fenoménů (místa, svátky, rituály atd.) bude římské náboženství představeno v diachronní historické perspektivě jako živý, vnitřně se proměňující systém reagující na vlivy přicházející z okolního prostředí. Přednášky budou doplněny o dva semináře věnované důkladnějšímu rozboru důležitých pramenných textů. Pozornost bude rovněž věnována zdůraznění odlišností římského náboženství od podoby a funkce náboženství v novodobém evropském světě, formovaných křesťanstvím jako po dlouhou dobu normativní náboženskou tradicí.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování tohoto kurzu student:
- prokáže širší a důkladnější obeznámenost s klíčovými aspekty římského náboženství
- bude obeznámen se základním vývojem a trendy v jeho studiu v průběhu 20. a na prahu 21. století
- bude kriticky interpretovat nejznámější pramenné texty a archeologické nálezy
- rozlišovat nejzásadnější strukturální odlišnosti římského náboženství v porovnání s monoteistickými náboženskými tradicemi
Osnova
  • 0. Úvodní hodina; 1. Římské náboženství - základní charakteristika; 2. Řím - základní historický přehled; 3. Lidé: kněžská kolegia; 4. Bohové: římský panteon a jeho struktura; 5. Místa: chrámy a jiné prostory sakrálního významu; 6. Kult: rituály, svátky a římský kalendář; 7. Seminář I.; 8. Fungování římského náboženství - divinace a usmiřování prodigií, domácí kult; 9. Římské náboženství: změny a kontinuity; 10. Seminář II.; 11. Římské náboženství - závěrečné shrnutí; 12. Závěrečný test.
Literatura
    povinná literatura
  • RÜPKE, Jörg. Náboženství Římanů. Praha: Vyšehrad, 2007. info
  • BEARD, Mary, John NORTH a Simon PRICE. Religions of Rome. Vol. 2, A sourcebook. 1st publ. Cambridbe: Cambridge University Press, 1998. xiv, 416 s. ISBN 0-521-45015-2. info
  • SCHEID, John. An Introduction to Roman Religion. Ediburgh: Edinburgh University Press, 2003. ISBN 074861608X. info
    doporučená literatura
  • NORTH, John. Roman Religion. New York - Oxford: Oxford University Press, 2000. info
  • BEARD, Mary, John NORTH a Simon PRICE. Religions of Rome. Vol. 1, A history. 1st publ. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. xxiv, 454. ISBN 0-521-30401-6. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek; přednášky jsou doplněny o dva semináře věnované rozboru pramenných textů.
Metody hodnocení
Podmínky úspěšného ukončení kurzu
(a) Úspěšné absolvování písemného testu (podmínkou je získat alespoň 60 ze 100 možných bodů), který představuje vstupní podmínku ústního kolokvia. Test ověřuje faktografické znalosti v rozsahu přednášek a povinné literatury a pramenů (50%)
(b) Úspěšné absolvování ústního kolokvia, které ověřuje pochopení faktografie v širších historických souvislostech (50%).
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, jaro 2010, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2020.