RLBcA009 Starověká náboženství

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. 4 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Iva Doležalová (přednášející)
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Matouš Vencálek
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 90 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/90, pouze zareg.: 0/90, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/90
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz přibližuje hlavní náboženské tradice, jež se podílely na utváření civilizačního prostoru starověkého Středomoří a Předního východu. V chronologické posloupnosti podává jejich základní charakteristiky zahrnující širší sociálně-kulturní kontext, mytologické pozadí a rituální praxi. V závěru kurzu jsou zařazena průřezová témata, jež se soustřeďují na komparatistiku mytologií, proměny rituální praxe a koncept osové doby.
Výstupy z učení
Po úspěšném ukončení kurzu budou studující schopni:
 • demonstrovat základní faktografickou znalost o  nejvýznamnějších náboženstvích starověkého Středomoří;
 • aplikovat základní terminologii užívanou při studiu starověkých náboženství;
 • interpretovat vybrané literární prameny související s tématem;
 • srovnat hlavní kosmogonické mýty starověkého Středomoří;
 • charakterizovat typologickou kategorii starověkých náboženství a odlišit specifické rysy náboženského vývoje ve starověkém Středomoří.
 • Osnova
  • Úvodní informace k předmětu. Obecná charakteristika starověkých náboženství (Dalibor Papoušek)
  • Náboženství starověké Mezopotámie: Řád v partikularitě lokálních center (Dalibor Papoušek)
  • Staroegyptské náboženství: Mytické založení státu (Dalibor Papoušek)
  • Náboženství starověké Syropalestiny: Cesta k monoteismu (Dalibor Papoušek)
  • Náboženství starověkého Íránu: Zoroastrismus (Aleš Chalupa)
  • Řecké náboženství: Archaická a klasická doba (Iva Doležalová)
  • Římské náboženství: Od republiky k císařství (Aleš Chalupa)
  • Helénistická náboženství: Hledání jednoty v odcizeném světě (Iva Doležalová)
  • Komparatistika starověkých kosmogonií (Dalibor Papoušek)
  • Proměny rituální praxe starověkých společností: Oběť, mystérium, magie (Iva Doležalová)
  • Osová doba (Aleš Chalupa)
  • Závěrečný test
  Literatura
   doporučená literatura
  • HELLER, Jan. Starověká náboženství : náboženské systémy starého Egypta, Mezopotámie a Kenaanu. 3. vyd. Neratovice: Verbum, 2010. 413 s. ISBN 9788090392021. info
  • HRŮŠA, Ivan. Bohové, chrámy, obřady a lidé : náboženství staré Mezopotámie. Vydání první. Praha: Vyšehrad, 2015. 286 stran. ISBN 9788074295386. URL info
  • BAINES, John, Leonard H. LESKO a David P. SILVERMAN. Náboženství ve starověkém Egyptě : bohové, mýty a náboženská praxe. Edited by Byron E. Shafer. 1. vyd. Neratovice: Verbum, 2009. 237 s. ISBN 9788090392014. info
  • HOŠEK, Radislav. Náboženství antického Řecka. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2004. 239 s. ISBN 807021516X. info
  • RÜPKE, Jörg. Náboženství Římanů. Translated by David Sanetrník. Vydání první. Praha: Vyšehrad, 2007. 341 stran. ISBN 9788070218075. info
  • Helénistická náboženství. Edited by Luther H. Martin, Translated by Iva Doležalová - Dalibor Papoušek. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. xx, 161 s. ISBN 80-210-1702-3. info
  • ČERNÁ, Zlata. Duchovní prameny života : stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích. Vyd. 2., rozš. Praha: Vyšehrad, 1997. 543 s. ISBN 8070212233. info
  Výukové metody
  Přednášky; domácí četba elektronicky ověřovaná průběžnými minitesty; seminární diskuse; závěrečný písemný test.
  Metody hodnocení
  Podmínky ukončení kolokviem (doporučeno pro neoborové studenty)
 • čtyři elektronické minitesty ze zadané domácí četby;
 • závěrečný písemný test ověřující základní orientaci v náboženstvích starověkého Středomoří a Předního východu.
  Celkové hodnocení zahrnuje: čtyři minitesty a závěrečný test (200 bodů = 100%, limit 120 bodů), účast na hodinách (bonusové body přičítané k součtu testů).

  Podmínky ukončení zkouškou (povinné pro oborové studenty)
  Vstupní předpoklady:
 • čtyři elektronické minitesty ze zadané domácí četby;
 • dva písemné komentáře k zadané domácí četbě
 • závěrečný písemný test ověřující základní orientaci v náboženstvích starověkého Středomoří a Předního východu.
  Zkouška probíhá ústní formou a soustřeďuje se na:
 • ověření znalostí podle zadaných tematických okruhů;
 • ověření interpretačních schopností v dané oblasti.
  Celkové hodnocení zahrnuje: čtyři minitesty a závěrečný test (200 bodů = 40%, limit 120 bodů), dva písemné komentáře obhájené v seminární rozpravě (100 bodů = 20%, limit 60 bodů), ústní zkoušku (200 bodů = 40%, limit 120 bodů), účast na hodinách (bonusové body přičítané k součtu testů).

  Podrobný harmonogram kurzu, tematické okruhy ke zkoušce a doporučená studijní literatura jsou uvedeny v ELFu (e-learningové prostředí FF MU).
 • Informace učitele
  Předmět je spravován v ELFu (e-learningové prostředí Filozofické fakulty Masarykovy univerzity).
  The course is administrated in the ELF (e-learning environment of the Faculty of Arts, Masaryk University).
  Další komentáře
  Poznámka k ukončení předmětu: Posluchači religionistiky povinně ukončují zkouškou.
  Předmět je vyučován každoročně.
  Výuka probíhá každý týden.
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.