RLBcB016 Křesťanství a hereze

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Iva Doležalová (přednášející)
Garance
PhDr. Iva Doležalová
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Londa Vondráčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
( RLA06 Křesťanství I && RLA07 Křesťanství II ) || ( RLKA06 Křesťanství I && RLKA07 Křesťanství II ) || ( RLBcA006 Křesťanství I && RLBcA007 Křesťanství II ) || ( RLBcKA006 Křesťanství I && RLBcKA007 Křesťanství II ) || ! RLB16 Křesťanství a hereze
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučující.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz představuje vývoj heterodoxních/heretických názorů, postojů, skupin. Poskytuje faktografický přehled a připomíná kontextuální souvislosti vzniku a vývoje jednotlivých herezí. Zaměřuje se především na následující okruhy problémů:
 • Pojem hereze, jeho křesťanské využití
 • Dichotomie ortodoxie – hereze, jejich vzájemná podmíněnost, různorodost podnětů pro vznik herezí. Otázka moci a autority, vytváření perzekučních mechanismů
 • Metodologické problémy studia heterodoxie: napětí sociální – intelektuální, oficiální/normativní – žité/lidové, reforma - heterodoxie
 • Od plurality raného křesťanství k herezím starověku – gnosticismus, montanismus, nestorianismus, arianismus, monofyzitismus, pelagianismus, donatismus aj. Problém retrospektivy při studiu starověkých herezí
 • Hereze středověku – kataři, valdenští, spirituálové, joachimité, bratři a sestry svobodného ducha, Jan Viklef, lollardi, husitství aj.
 • Institucionalizace protiheretických nástrojů a její podíl na formování herezí
  Posluchači se seznámí s některými vybranými významnými křesťanskými - ortodoxními a heterodoxními - texty uvedeného období.
 • Výstupy z učení
  Absolventi kurzu prohloubí své znalosti o nejvýznamnějších heterodoxních skupinách starověku a středověku:
 • seznámí se s polemikami o souvislostech jejich vzniku
 • budou se orientovat v klíčových metodologických problémech studia herezí.
  Budou schopni:
 • užívat základní terminologii křesťanské tradice a jejího religionistického studia
 • kriticky promýšlet různé koncepce kategorií ortodoxie a hereze
 • rozlišit vědecký, religionistický přístup při tematizování herezí v dějinách křesťanství od přístupu nevědeckého (stoupeneckého, polemického apod.)
 • zpracovávat prameny ve formě analytických výpisků
 • Osnova
  • Ortodoxie – hereze Vymezení pojmů, základní charakteristika křesťanství a její důsledky pro chápání heterodoxie (problém monoteismu).
  • Starověké heterodoxie – metodologická výzva dějinám herezí
  • Pluralita starověkého křesťanství: polemiky, diferenciace a institucionalizace.
  • Pavel z Tarzu a jeho varování před jinými učiteli. Obraz heretiků v raně křesťanské literatuře: Eirénaios a gnóze.
  • Výzvy k obnově stavu „na počátku“ jako počátek hereze
  • Montanismus. Tertullianus
  • Gnosticismus
  • Základní rysy gnóze v křesťanském prostředí, gnóstické texty a jejich teologie/christologie. Učitelé gnóze: Valentinos, Basilidés, dokétisté. Markión jako gnóstik?
  • Christologické spory starověku: příčiny vzniku a způsoby řešení (arianismus, sabelianismus/modalismus, apolinarismus, nestorianismus, monofysitismus, monoteletismus). Koncily
  • Augustinus: Compelle intrare
  • Augustinus proti priscialianismu, pelagianismu, manicheismu, donatismu
  • Augustinova protiheretická polemika: model pro budoucnost
  • Charitas – potestas: Hereze a autorita ve středověké Evropě. Hereze středověku
  • Ikvizice a její využití v boji proti herezím. Konstrukce herezí a jejich represe
  • Papeř Bonifác VIII. - inkvizice v boji o moc
  • Hereze a autorita ve středověké Evropě
  • Kazatelé, valdenství, katarství. Dualismus v heretických proudech středověku
  • Mysticismus (Mistr Eckhart, Jan Tauler): spirituální františkáni, jaochimité, hnutí svobodného ducha.
  • Reforma – hereze – výzvy k obnově jako zdroj herezí
  • Devotio moderna (Geert Groote, Mikluláš Kusánský, Tomáš Kempenský)
  • Hereze pozdního středověku: Viklef, lollardi, české reformní hnutí Církevní polemika.
  • České reformní hnutí: kazatelé, Jan Hus
  • Napětí ortodoxie – heterodoxie – jako podmínka dynamiky vývoje křesťanství?
  • Závěrečná seminární rozprava na základě četby pramenů a zadané literatury.
  Literatura
   povinná literatura
  • Rané křesťanství : počátky a vývoj církve do roku 600. Edited by Ian Hazlett, Translated by Petr Kitzler. 1. vyd. Brno: CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury), 2009. 319 s. ISBN 9788073251598. info
  • LAMBERT, Malcolm. Středověká hereze. Translated by Tomáš Vítek. Vyd. 1. Praha: Argo, 2000. 598 s. ISBN 8072032917. info
  • PAVLINCOVÁ, Helena. Judaismus, křesťanství, islám. Vyd. 2. přeprac. a rozš.,. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2003. 661 s. ISBN 80-7182-165-9. info
   doporučená literatura
  • HORYNA, Břetislav. Monoteismus.Krátké dějiny jedinobožství. In Judaismus-Křesťanství-Islám. nové rozšířené. 2003: nakladatelství Olomouc, 2003. s. 11-33, 22 s. ISBN 80-7182-165-9. info
  Výukové metody
 • Přednášky; seminární diskuze na základě zadané četby pramenů a literatury k jednotlivým přednáškám
 • Seminární prezentace k zadanému prameni (dvě vystoupení za semestr v seminární diskuzi na základě písemných komentářů k zadaným pramenům a četby)
 • Práce na komentáři ke kolokviu
 • Metody hodnocení
  Ukončení kolokviem
  Požadavky pro kolokvium:
 • Faktografický test ověřuje znalosti o křesťanských herezích starověku a středověku (je nutno získat alespoň 60 bodů ze 100; jedná se o přístupovou podmínku ústního kolokvia, bodově se do celkového hodnocení kolokvia nezapočítává)
 • Dva písemné semestrální úkoly (podklady pro seminární prezentaci) na základě četby zadaných pramenů - analytické konspekty s řešením konkrétního úkolu (za každý je nutno získat alespoň 60 bodů ze 100, lze je odevzdávat opakovaně; přístupová podmínka ústního kolokvia)
 • Ke zkušebnímu termínu vypsanému v IS MU účastníci kurzu odevzdávají do odevzdávárny předmětu vypracovaný komentář k vybranému prameni jako podklad pro ústní kolokvium

  Podrobné informace o podmínkách ukončení jsou zveřejněny ve Studijních materiálech.
 • Další komentáře
  Předmět je vyučován jednou za dva roky.
  Výuka probíhá každý týden.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/RLBcB016