RLBcA007 Křesťanství II

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. 4 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jakub Cigán, Ph.D. (přednášející)
Dr. phil. Anna Michalík Kvíčalová, MA (přednášející)
Mgr. Vít Marša (přednášející)
Garance
Mgr. Jakub Cigán, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kristýna Čižmářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
RLBcA006 Křesťanství I && ! RLA07 Křesťanství II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/80, pouze zareg.: 0/80, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/80
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz navazuje na kurz RLBcA006 Křesťanství I. Poskytuje základní přehled dějin křesťanství od doby reformace až po hlavní křesťanské proudy současnosti. Hlavní důraz je kladen na představení historického kontextu vzniku a rozvoje světové reformace s přihlédnutím na její odlišná sociální, kulturní a náboženské milieu. Pozornost je věnována také „katolické reakci“ na světovou reformaci a její proměny v kontextech tzv. tridentského katolicismu, katolického antimodernismu a aggiornamenta. Zkoumané problémy budou nahlíženy rovněž s ohledem na proměny teologických konceptualizací vybraných klíčových témat jako např. spása, svátost, církev apod.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
 • identifikovat socio-ekonomické a politické procesy stojící v pozadí světové reformace
 • identifikovat hlavní proudy novověkého křesťanství a analyzovat jejich vývojové tendence
 • určit hlavní charakteristiky protestantismu
 • charakterizovat tridentský katolicismus a analyzovat potridentský vývoj
 • zhodnotit dynamický vztah mezi moderní (sekularizovanou) společností a hlavními křesťanskými denominacemi
 • Osnova
  • 1. Úvodní přehled kurzu
  • 2. Východiska světové reformace – „první reformace“, humanismus, socioekonomické a politické proměny evropské společnosti v pozdním středověku
  • 3. Luther a Zwingli – dvě podoby rané reformace. Principy sola, svátosti a jejich interpretace
  • 4. Kalvín a proměny světové reformace – spása, společenství, proměny kalvínské reformace
  • 5. Další reformační proudy – anglikánství, anabaptizmus, antitrinitářství
  • 6. Katolická reformace a protireformace – základní východiska a teze tridentského katolicismu
  • 7. „Cuius regio, eius religion“ – politické důsledky reformace v 17. století, náboženské války, misie, barokní kultura, galikanismus
  • 8. Průběžný test. Raně novověká mystika a její podoby, pietismus, milenialismus, jansenismus.
  • 9. Křesťanství ve světle osvícenství – racionalistická kritika křesťanství, deismus, zjevené vs. přirozené náboženství.
  • 10. Osvícenství a modernismus ve světle křesťanství – katolický antimodernismus a ultramontanismus, I. vatikánský koncil, sociální nauka katolické církve, katolický modernismus.
  • 11. Západní křesťanství a krize západní společnosti v 1. polovině 20. století, totalitarismus.
  • 12. Aggiornamento a II. vatikánský koncil, ekumenismus, globalizace a západní křesťanství.
  • 13. Závěrečný test.
  Literatura
   povinná literatura
  • MCGRATH, Alister E. Dějiny křesťanství : úvod. Translated by Markéta Hofmeisterová. Vyd. 1. Praha: Volvox Globator, 2014. 599 s. ISBN 9788075110817. URL info
  • Judaismus, křesťanství, islám. 2. opr. a dopl. vydání. Eds. H. Pavlincová, B. Horyna. Olomouc: Nakl. Olomouc 2003, 664 s. ISBN 80-7182-165-9.
  • LANE, Tony. Dějiny křesťanského myšlení. Translated by Jiří Bartoň. Praha: Návrat domů, 1996. 286 s. ISBN 80-85495-47-3. info
   doporučená literatura
  • The Cambridge history of Christianity. Edited by R. Po-chia Hsia. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. xxi, 749. ISBN 9780521811620. info
  • The Cambridge history of Christianity. Edited by Stewart J. Brown - Timothy Tackett. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. xiv, 678. ISBN 052181605X. info
  • The Cambridge history of Christianity. Edited by Sheridan Gilley - Brian Stanley. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. xvi, 683. ISBN 0521814561. info
  • The Cambridge history of Christianity. Edited by Hugh McLeod. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. xviii, 717. ISBN 9780521815000. info
  • ŠMAHEL, František. Jan Hus : život a dílo. Vydání první. Praha: Argo, 2013. 312 stran. ISBN 9788025708750. info
  • BENEDICT, Philip. Christ’s churches purely reformed. A social history of Calvinism. New Haven - London: Yale University Press 2002. ISBN 978-0-300-12722-5.
  • HSIA, R. Po-chia (ed.). A Companion to the Reformation world. Malden: Blackwell Publishing 2004. ISBN 978-0-631-22017-6.
  • LINDBERG, Carter. The European Reformations. 2nd ed. Malden: Wiley-Blackwell 2010. ISBN 978-1-4051-8068-9.
  • LINDBERG, Carter (ed.). The pietist theologians. An introduction to theology in the seventeenth and eighteenth centuries. Malden: Blackwell Publishing 2005. ISBN 978-0-631-23517-0.
  • MCGRATH, Alister E. Christian spirituality: an introduction. Oxford - Malden: Blackwell Publishing 1999. ISBN 978-0-631-21280-5.
  • MCGRATH, Alister E. The intellectual origins of the European Reformation. 2nd. Malden: Blackwell Publishing 2004. ISBN 0-631-22940-X.
  • MCGRATH, Alister E. Reformation thought: an introduction. 4th ed. Malden - Oxford: Wiley-Blackwell 2012. ISBN 978-0-470-67283-9.
  • MCGRATH, Alister E. and MARKS, Darren C. (eds.). The Blackwell companion to Protestantism. Malden: Blackwell Publishing 2004. ISBN 978-0-631-23278-0.
  • WHITFORD, David M. (ed.). Reformation and early modern Europe: a guide to research. Kirksville: Truman State University Press 2008. ISBN 978-1-931112-72-7.
  Výukové metody
  Přednášky, skupinová diskuse
  Metody hodnocení
  Ukončení zkouškou

  Vstupní předpoklady ústní zkoušky:
 • odevzdání dvou analytických komentářů k pramenným textům (maximálně lze získat 50 bodů)
 • Výsledná známka za oba odevzdané komentáře má váhu 25 % z celkového hodnocení.
 • písemný test I (maximálně lze získat 100 bodů)
 • písemný test II (maximálně lze získat 100 bodů)
 • K úspěšnému zvládnutí testů je nutno získat za oba testy v součtu minimálně 120 bodů (tj. 60 %). V případě neúspěchu během semestru se testy stávají písemnou součástí zkoušky a je třeba je absolvovat ve stejném termínu jako ústní zkoušku před jejím započetím. V případě neúspěšného absolvování testu ve zkouškovém období v rámci termínu, na který je student řádně přihlášen prostřednictvím IS MU, je studentovi zapsáno hodnocení F a není připuštěn k ústní zkoušce.

  Ústní zkouška (má váhu 75 % z celkového hodnocení) se zaměřuje na:
 • ověření znalostí podle zadaných tematických okruhů v sylabu
 • ověření interpretačních schopností v dané oblasti

 • Ukončení kolokviem

 • písemný test I (maximálně lze získat 100 bodů)
 • písemný test II (maximálně lze získat 100 bodů)
 • K udělení kolokvia je nutno získat za oba testy v součtu minimálně 60 % (tj. 120 bodů). V případě nedosažení minimálního počtu bodů v průběhu semestru, lze test absolvovat ve zkouškovém období, v termínu vždy před konáním ústní zkoušky. Studenti s ukončením typu kolokvium se nemusí na absolvování testů ve zkouškovém období hlásit prostřednictvím IS MU.
  Navazující předměty
  Informace učitele
  Studenti religionistiky povinně ukončují zkouškou. Podrobné informace o podmínkách ukončení jsou zveřejněny ve Studijních materiálech v sekci Organizační pokyny.
  Další komentáře
  Poznámka k ukončení předmětu: Posluchači religionistiky povinně ukončují zkouškou.
  Předmět je vyučován každoročně.
  Výuka probíhá každý týden.
  Posluchači religionistiky povinně zapisují v 2. semestru studia.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.