RLBcA006 Křesťanství I

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
2/0/0. 4 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Iva Doležalová (přednášející)
Dr. phil. Anna Michalík Kvíčalová, MA (přednášející)
Mgr. Tomáš Glomb, Ph.D. (přednášející)
Garance
Dr. phil. Anna Michalík Kvíčalová, MA
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kristýna Čižmářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 16:00–17:40 G24, kromě St 15. 11.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 61/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět podává základní přehled historického vývoje křesťanství od jeho vzniku v kontextu pozdně helénistického světa přes postupnou institucionalizaci a formování ortodoxie během pozdně antického období po vývoj křesťanství ve středověku až do počátků reformace. Pozornost se soustřeďuje jak na dějiny křesťanského myšlení, tak i na vývoj institucí a kultu. Posluchači se zorientují v látce, osvojí si základní terminologii studia dějin křesťanství a seznámí se s některými důležitými křesťanskými texty, zejména se spisy zařazenými do Nového zákona a s výběrem ze spisů křesťanských autorů uvedeného období.
Výstupy z učení
Po úspěšném ukončení kurzu budou studenti schopni:
 • popsat nejdůležitější jevy a vývojové trendy v dějinách křesťanství od jeho počátků do roku 1500;
 • shrnout a rámcově interpretovat vybrané křesťanské texty (např. spisy Nového zákona, Tomášovo evangelium, Didaché a Vyprávění o zázracích Caesaria z Heisterbachu);
 • rámcově porozumět i běžným neznámým křesťanským textům ze sledovaného období;
 • užívat základní terminologii křesťanské tradice a jejího religionistického studia;
 • rozlišit vědecký, religionistický přístup k událostem a jevům v dějinách křesťanství od přístupu nevědeckého (stoupeneckého, polemického apod.);
 • zpracovávat prameny ve formě analytických výpisků.
 • Osnova
  • Úvodní seznámení s předmětem, požadavky k ukončení.
  • Religionistické studium křesťanství.
  • Počátky křesťanství.
  • Ortodoxie a hereze ve starověkém křesťanství.
  • Historický vývoj křesťanství v 2.-6. století.
  • Vývoj křesťanské literatury a teologického myšlení v 2.-6. století.
  • Vývoj křesťanských rituálů.
  • Šíření a rozrůzňování křesťanství ve 4.-10. století.
  • Asketická a reformní hnutí středověkého západního křesťanství.
  • Ortodoxie a hereze ve středověkém křesťanství.
  • Ústní a písemná kultura ve středověké Evropě.
  • Vývoj západního křesťanství v pozdním středověku.
  • Blíže viz kurz v ELFu (http://elf.phil.muni.cz/).
  Literatura
   povinná literatura
  • PAPOUŠEK, Dalibor. Burton L. Mack a projekt religionistické reinterpretace počátků křesťanství. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2002, roč. 10, č. 1, s. 95-112. ISSN 1210-3640. online info
  • Rané křesťanství : počátky a vývoj církve do roku 600. Edited by Ian Hazlett, Translated by Petr Kitzler. 1. vyd. Brno: CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury), 2009. 319 s. ISBN 9788073251598. info
  • BROOKE, Christopher. Evropa středověku v letech 962-1154. Translated by Matěj Brabec - Ladislav Dlabal - Jindřich Manďák. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2006. 479 s. ISBN 8070218312. info
  • MUNDY, John Hine. Evropa vrcholného středověku 1150-1300. Translated by Kateřina Novotná. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2008. 446 s. ISBN 9788070219270. info
  • HAY, Denys. Evropa pozdního středověku, 1300-1500. Translated by Kateřina Brabcová - Jindřich Manďák. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2010. 412 s. ISBN 9788070219867. info
  • ZBÍRAL, David. Formování křesťanství a jeho vývoj do konce středověku. In Náboženství světa I: Západní tradice. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 79-86. ISBN 978-80-210-7199-5. PDF online info
  • ZBÍRAL, David. Vývoj křesťanských rituálů. In Náboženství světa I: Západní tradice. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 87-95. ISBN 978-80-210-7199-5. PDF online info
   doporučená literatura
  • PAPOUŠEK, Dalibor. Počátky křesťanství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 149 s. ISBN 978-80-210-6920-6. Digitální knihovna FF MU info
  • FILIPI, Pavel. Křesťanstvo :historie, statistika, charakteristika křesťanských církví. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1996. 197 s. ISBN 80-85959-10-0. info
  Výukové metody
  Přednášky, multimediální ukázky, domácí četba, písemné úkoly se zpětnou vazbou učitelů.
  Metody hodnocení
  Ukončení zkouškou
  Faktografický test ze starověkého křesťanství (výběr správné odpovědi, je nutno získat alespoň 60 bodů ze 100; jedná se o přístupovou podmínku ústní zkoušky, bodově se do celkového hodnocení zkoušky nezapočítává).
  Faktografický test ze středověkého křesťanství (výběr správné odpovědi, je nutno získat alespoň 60 bodů ze 100; jedná se o přístupovou podmínku ústní zkoušky, bodově se do celkového hodnocení zkoušky nezapočítává).
  Tři písemné semestrální úkoly na základě četby zadaných pramenů - analytické konspekty s řešením konkrétního úkolu (za každý je nutno získat alespoň 60 bodů ze 100, lze je odevzdávat opakovaně; přístupová podmínka ústní zkoušky, hodnocení se započítává 25% vahou do známky).
  Ústní zkouška (započítává se do známky 75% vahou).
  Ukončení kolokviem
  Faktografický test ze starověkého křesťanství (výběr správné odpovědi, je nutno získat alespoň 60 bodů ze 100).
  Faktografický test ze středověkého křesťanství (výběr správné odpovědi, je nutno získat alespoň 60 bodů ze 100).
  Obecné informace
  Studenti religionistiky povinně ukončují zkouškou.
  Podrobné informace o podmínkách ukončení jsou zveřejněny v kurzu v ELFu (http://elf.phil.muni.cz/).
  Navazující předměty
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Poznámka k ukončení předmětu: Posluchači religionistiky povinně ukončují zkouškou.
  Předmět je vyučován každoročně.
  Posluchači religionistiky povinně zapisují v 1. semestru studia.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/RLBcA006