RLBcB238 Řecké náboženství

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Iva Doležalová (přednášející)
Garance
PhDr. Iva Doležalová
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Ivona Vrzalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RLBcB238/Kombi: Pá 30. 10. 12:00–13:40 J22, Pá 27. 11. 12:00–13:40 J22, Pá 8. 1. 12:00–13:40 J22, I. Doležalová
RLBcB238/Prez: St 8:00–9:40 K21, I. Doležalová
Předpoklady
! RLB238 Řecké náboženství
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 32/80, pouze zareg.: 0/80, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/80
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučující.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
- charakteristika náboženství antického Řecka
- porozumění místu a roli náboženství v životě starověkých Řeků a řeckých obcí/státu
- práce s prameny a jejich kritická analýza
- osvojení si znalosti panteonu, mytologického systému a rituálních praktik
Výstupy z učení
Na základě nabytých znalostí budou studenti schopni:
 • podat výklad a interpretovat jednotlivé aspekty řeckého polyteistického systému
 • číst s porozuměním písemné prameny a s využitím religionistické terminologie a metodologických přístupů je interpretovat
 • porozumět náboženství antického Řecka jako celku vyvíjejícímu se v konkrétním historickém a sociálním kontextu.
 • Osnova
  • Řecké náboženství. Úvod do studia. Role náboženství v životě starověké řecké obce
  • Prameny ke studiu řeckého náboženství. Eposy jako pramen pro studium řeckého náboženství a problém kánonu
  • Pojetí bohů, struktura panteonu, vztah bohů k lidem a lidí k bohům
  • Panteon – polyteismus jako systém reprezentace
  • Řecký kosmogonický mýtus. Problematika vztahu mýtu a rituálu
  • Pojem hybris, Tantalos, Atreus a jeho rod. Přečiny proti řádu, téma trestu a jeho uplatnění v mýtu
  • Prométheus
  • Herojské mýty: všeřecké, lokální. Příklad: Héraklés, Théseus.
  • Podsvětí. Pojetí smrti
  • Uspořádání náboženského života, náboženství a obec, problém autority a kontroly, systém svátků
  • Mystéria ve starověkém Řecku: Dionýsos, Eleusínská mystéria. Mystéria a jejich dějiny, mýtus, kult, mysterijní zbožnost. Tragédie jako pramen pro rekonstrukci mýtu
  • Rituál v řeckém náboženství - oběť, modlitba, očista, posvátná místa, sakrální stavby, kněží a kněžky. Věštění a věštírny
  • Řecké náboženství jako problém religionistického bádání
  Literatura
   povinná literatura
  • Řecký člověk a jeho svět. Edited by Jean-Pierre Vernant, Translated by Lucie Fialková. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2005. 268 s. ISBN 8070217316. info
  • PRICE, Simon. Religions of the ancient Greeks. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. xii, 217. ISBN 9780521388672. info
  • VERNANT, Jean-Pierre. Vesmír, bohové, lidé : nejstarší řecké mýty. Translated by Zuzana Dlabalová. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2001. 183 s. ISBN 8071853445. info
   doporučená literatura
  • HOŠEK, Radislav. Náboženství antického Řecka. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2004. 239 s. ISBN 807021516X. info
  • DOSTÁLOVÁ, Růžena a Radislav HOŠEK. Antická mystéria. Vydání první. Praha: Vyšehrad, 1997. 365 stran. ISBN 8070212179. info
  • BURKERT, Walter. Griechische Religion : der archaischen und klassischen Epoche. 1. Aufl. Stuttgart: W. Kohlhammer, 1977. 508 s. ISBN 3170043455. info
   neurčeno
  • Mytologie Řeků I :příběhy bohů a lidí. Edited by Karl Kerényi - Jan Binder. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1996. 245 s. ISBN 80-86005-14-3. info
  • Mytologie Řeků II :příběhy héróů. Edited by Karl Kerényi - Jan Binder. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1998. 349 s. ISBN 80-86005-00-3. info
  • VEYNE, Paul. Věřili Řekové svým mýtům? : esej o konstitutivní imaginaci : Les Grecs ont-ils cru a leurs mythes? (Orig.). Translated by Milena Šubrtová - Jiří Šubrt. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 1999. 166 s. ISBN 80-86005-78-X. info
  Výukové metody
 • Přednášky; seminární diskuze na základě zadané četby pramenů a literatury k jednotlivým přednáškám
 • seminární prezentace k zadanému prameni (dvě vystoupení za semestr v seminární diskuzi na základě písemných komentářů k zadaným pramenům a četby)
 • práce na komentáři ke kolokviu
 • Metody hodnocení
  Ukončení kolokviem
  Požadavky pro kolokvium:
 • Faktografický test ověřuje znalosti náboženství antického Řecka (je nutno získat alespoň 60 bodů ze 100; jedná se o přístupovou podmínku ústního kolokvia, bodově se do celkového hodnocení kolokvia nezapočítává)
 • Dva písemné semestrální úkoly (podklady pro seminární prezentaci) na základě četby zadaných pramenů - analytické konspekty s řešením konkrétního úkolu (za každý je nutno získat alespoň 60 bodů ze 100, lze je odevzdávat opakovaně; přístupová podmínka ústního kolokvia)
 • Ke zkušebnímu termínu vypsanému v IS MU účastníci kurzu odevzdávají do odevzdávárny předmětu vypracovaný komentář k vybranému prameni jako podklad pro ústní kolokvium
  Podrobné informace o podmínkách ukončení jsou zveřejněny ve Studijních materiálech.
 • Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je vyučován každý semestr.
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/RLBcB238