RLBcB239 Helénistická náboženství

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Iva Doležalová (přednášející)
Garance
PhDr. Iva Doležalová
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Sedlářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RLBcB239/Kombi01: Pá 20. 9. 14:00–15:40 J22, Pá 18. 10. 14:00–15:40 J22, Pá 15. 11. 14:00–15:40 J22, I. Doležalová
RLBcB239/Prez01: St 10:00–11:40 B2.23, kromě St 18. 9., I. Doležalová
Předpoklady
! RLB239 Helénistická náboženství
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučující.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz podává přehled náboženských představ a praktik antického světa doby helénistické (4. století př. n. l. - 4. století n. l.). V jednotlivých přednáškách jsou představeny pestré formy helénistické zbožnosti, mysterijní kulty a gnostické systémy, zastupující odlišné náboženské strategie jako součást koherentního systému náboženského myšlení. Tento systém zahrnující pestrou škálu mnoha náboženských alternativ, včetně nově vznikajícího mithraismu či křesťanství, je interpretován ve vztahu k prosazování nového, ptolemaiovského obrazu světa, změnám v rolích a zastoupení ženských a mužských božstev, posunům v názorech na osud a pojetí spásy.
Výstupy z učení
Absolventi kurzu by měli být schopni:
 • podat poučený výklad o kultech jednotlivých božstev a formách zbožnosti
 • interpretovat je ve vzájemné vazbě jako součást náboženského systému, který je charakteristický pro období náboženské a kulturní změny
 • číst s porozuměním písemné prameny a s využitím religionistické terminologie a metodologických přístupů je interpretovat
 • rozlišit vědecký, religionistický přístup k událostem a jevům v dějinách pozdní antiky od přístupu nevědeckého (stoupeneckého, polemického apod.)
 • Osnova
  • Úvod: charakteristika a časové vymezení období helénistického. Náboženství v době helénistické. Synkretismus
  • Prameny ke studiu helénismu (Apuleius: Zlatý osel)
  • Helénistická zbožnost: pietas, mystérium, gnósis.
  • Tradiční formy zbožnosti: pietas. Věštění jako interpretace řádu světa (Cicero, De Divinatione); léčitelství; magie
  • Filosofie v období helénismu (epikurovci, stoikové, novoplatonismus) – cesta k formulování racionálního řádu věcí?
  • Problém sociálního formování: kluby, spolky, bratrstva (voluntary associations)
  • Mystéria – věc osobní volby (anti-individualistický charakter antické kultury)
  • Mystéria a vláda feminina: Štěstěna a spása; Démétér, Ísis, Velká Matka bohů.
  • Mystéria a inovace: Dionýsos, Orfeus
  • Helénistický judaismus
  • Inovace – posun k vládě maskulina: mithraismus, křesťanství
  • Problém orientálních kultů
  • Helénistická gnóze: křesťanská a nekřesťanská gnóze
  • Manicheismus, hermetismus
  • Helénistické náboženství jako systém: strategie zbožnosti, transformace pozornosti feminnímu ve prospěch maskulinního, nová architektura kosmu.
  • Proces kulturní a náboženské změny
  Literatura
   povinná literatura
  • MARTIN, Luther H. Helénistická náboženství. Překl. Iva Doležalová a Dalibor Papoušek. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. xx, 161. Religionistika, sv. 4. ISBN 80-210-1702-3. info
  • BURKERT, Walter. Ancient mystery cults. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1987. ix, 181. ISBN 0674033876. info
   doporučená literatura
  • DOSTÁLOVÁ, Růžena a Radislav HOŠEK. Antická mystéria. Vydání první. Praha: Vyšehrad, 1997. 365 stran. ISBN 8070212179. info
  Výukové metody
 • Přednášky; seminární diskuze na základě zadané četby pramenů a literatury k jednotlivým přednáškám
 • Seminární prezentace k zadanému prameni (dvě vystoupení za semestr v seminární diskuzi na základě písemných komentářů k zadaným pramenům a četby)
 • Práce na komentáři ke kolokviu
 • Metody hodnocení
  Ukončení kolokviem
  Požadavky pro kolokvium:
 • Faktografický test ověřuje znalosti helénistických náboženství(je nutno získat alespoň 60 bodů ze 100; jedná se o přístupovou podmínku ústního kolokvia, bodově se do celkového hodnocení kolokvia nezapočítává)
 • Dva písemné semestrální úkoly (podklady pro seminární prezentaci) na základě četby zadaných pramenů - analytické konspekty s řešením konkrétního úkolu (za každý je nutno získat alespoň 60 bodů ze 100, lze je odevzdávat opakovaně; přístupová podmínka ústního kolokvia)
 • Ke zkušebnímu termínu vypsanému v IS MU účastníci kurzu odevzdávají do odevzdávárny předmětu vypracovaný komentář k vybranému prameni jako podklad pro ústní kolokvium
 • Podrobné informace o podmínkách ukončení jsou zveřejněny ve Studijních materiálech.
 • Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je vyučován jednou za dva roky.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/RLBcB239