RSb004 Jazyková cvičení IV

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/4/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jana Bumbálková (cvičící)
Mgr. Taťjana Zaňko, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Taťjana Zaňko, Ph.D.
Ústav slavistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Taťjana Zaňko, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RSb004/01: Út 14:00–15:40 B2.24, Čt 10:00–11:40 B2.51, kromě Út 16. 4., kromě Čt 18. 4., J. Bumbálková, T. Zaňko
RSb004/02: Út 10:00–11:40 L32, Čt 8:00–9:40 B2.51, kromě Út 16. 4., kromě Čt 18. 4., J. Bumbálková, T. Zaňko
Předpoklady
RSb003 Jazyková cvičení III
Podmínkou je úspěšné absolvování předmětu RSb003 Jazyková cvičení III.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jazyková cvičení jsou koncipována jako systematický výcvik v praktické znalosti jazyka, jehož cílem je vytvoření komplexních jazykových předpokladů a řečových návyků nezbytných pro plnohodnotnou komunikaci v ruštině na běžná témata každodenního života. Součástí cvičení je i intenzivní nácvik mluvnických tvarů podle slovních druhů a jejich správné užití v minimálních i širších řečových kontextech.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- rozumět autentickým textům a nahrávkám v ruském jazyce,
- komunikovat v ruském jazyce na témata probraná během semestru,
- správně reagovat v různých komunikativních situacích,
- vyjádřit vlastní názor na konkrétní komunikativní situaci,
- vysvětlit gramatické a lexikální jevy, vyplývající z charakteru určitého tématu.
Osnova
 • Tematické okruhy:
 • 1. Vlastnosti a duševní život člověka.
 • 2. Móda a oblékání.
 • 3. Dopravní značky. Řízení auta.
 • 4. Ekonomika a finance. Na poště a v bance.
 • 5. Ruská federace: geografie, politický systém.
 • 6. Ruské svátky a tradice.
 • Mluvnice:
 • 1. Slovesa. Podmiňovací způsob. Slovesný vid.
 • 2. Slovesný rod, přídavná jména slovesná, příčestí, zvratná slovesa.
 • 3. Přechodníky.
Literatura
  povinná literatura
 • BELYNTSEVA, Olga a Adam JANEK. Učebnik sovremennogo russkogo jazyka. Vydání 1. Brno: Computer Press, 2009, xii, 554. ISBN 9788025124420. info
 • BALCAR, Milan. Sbírka cvičení k ruské gramatice. V Praze: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1996, 99 stran. ISBN 8070793074. info
  doporučená literatura
 • MISTROVÁ, Veronika, Danuše OGANESJANOVÁ a Jelena TREGUBOVÁ. Cvičebnice ruské gramatiky :12000 příkladů s řešením na protější straně. 1. vyd. Praha: Polyglot, 2004, 569 s. ISBN 80-86195-29-5. info
 • ČÁRA, Vladimír. Ruská mluvnice pro střední školy. 4. upravené vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1996, 197 s. ISBN 8004248918. info
 • BALCAR, Milan. Ruská gramatika v kostce. Vydání první. V Praze: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1995, 79 stran. ISBN 8070791381. info
 • BALCAR, Milan. Příručka ruského pravopisu. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983, 118 s. URL info
  neurčeno
 • NEKOLOVÁ, Věra, Irena CAMUTALIOVÁ a Alena VASILJEVA-LEŠKOVÁ. Ruština nejen pro samouky. Vydání 1. Praha: LEDA, 2002, 535 stran. ISBN 8085927969. info
 • DOLEŽELOVÁ, Eva a René GRENAROVÁ. Překladová cvičení z ruského tvarosloví : s klíčem. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998, 79 s. ISBN 80-210-1881-X. info
Výukové metody
Dvě dvouhodinová cvičení týdně. Seminární aktivity, drilová cvičení, práce ve skupinách.
Metody hodnocení
Zkouška se skládá ze dvou částí: písemné a ústní.
Písemná práce je ve formě překladu z češtiny do ruštiny, jehož rozsah je 80 vět, zaměřených na probraná konverzační témata a mluvnické tvary.
Úspěšné zvládnutí písemné části je podmínkou připuštění k ústní části zkoušky, přičemž student nesmí přesáhnout povolenou hranici trestných bodů.
Ústní část zkoušky zahrnuje konverzaci s vyučujícím na jedno z probraných témat.
Výstup skládající se ze dvou částí platí pro kontaktní výuku. V případě online výuky budou o formě ukončení studenti včas informováni mailem.
Student je povinen navštěvovat výuku (docházka 80 %) a plnit úkoly zadané v průběhu semestru.
Vyučovací jazyk
Ruština
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: podmínkou připuštění k souborné zkoušce je zápočet z písemného testu
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/RSb004