RSb009 Základy ruské mluvnice I

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Olga Berger, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Olga Berger, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Olga Berger, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Olga Berger, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:40 A31, kromě Po 13. 11.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem disciplíny je seznámit posluchače se základními rysy ruské současné morfologie a konfrontovat tento systém s morfologickým systémem češtiny. Hlavním cílem výuky je, aby získané poznatky posluchači uplatnili při praktické jazykové komunikaci.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat základy morfologického systému současné ruštiny;
- identifikovat a rozlišovat ruské slovní druhy;
- umět určit typ konjugace a deklinace;
- časovat a skloňovat základní typy sloves, podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen, číslovek;
- stupňovat přídavná jména, adverbia;
- porovnávat rozdíly mezi ruským a českým morfologickým systémem.
Osnova
 • 1. Gramatika – její dílčí části. Předmět morfologie. Slovní druhy.
 • 2. Substantiva – jejich lexikálně-gramatické druhy. Mluvnické kategorie substantiv v porovnání s češtinou: rod, číslo, pád, životnost. Skloňování substantiv v ruštině. Deklinační typy substantiv v ruštině v porovnání s češtinou. Vlastní jména a jejich skloňování. Akcentologické typy substantiv. Nesklonná substantiva.
 • 3. Přídavná jména. Sémantické druhy adjektiv. Složené a jmenné tvary. Akcentologické typy jmenných tvarů adjektiv. Komparativ a superlativ adjektiv – způsoby tvoření a užití.
 • 4. Zájmena. Obecná charakteristika. Druhy zájmen a jejich zvláštnosti v porovnání s češtinou.
 • 5. Číslovky. Druhy číslovek a jejich gramatický význam. Základní číslovky – jejich skloňování, morfologické zvláštnost a užití. Konstrukce s číslovkami. Číslovky řadové.
 • 6. Sloveso. Soustava slovesných tvarů. Přechodná a nepřechodná slovesa. Slovesa zvratná a nezvratná. Kategorie vidu. Tvoření vidových korelací. Kategorie času. Rozkazovací způsob. Podmiňovací způsob. Slovesa pohybu. Akcentologické typy sloves.
 • 7. Slovesné tvary neurčité: příčestí a přechodníky, jejich morfologické kategorie.
 • 8. Příslovce, jejich slovnědruhová charakteristika. Stupňování příslovcí.
 • 9. Předložky. Spojky. Částice. Citoslovce.
 • 10. Shrnutí.
Literatura
 • BRANDNER, Aleš. Seminární cvičení z morfologie ruštiny. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. 92 s. Skriptum. Poř. č. 3351-17/99. ISBN 80-210-3220-0. info
 • DOLEŽELOVÁ, Eva a René GRENAROVÁ. Překladová cvičení z ruského tvarosloví : s klíčem. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998. 79 s. ISBN 80-210-1881-X. info
 • DOLEŽELOVÁ, Eva. Lekcii po morfologii russkogo jazyka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997. 159 s. ISBN 8021015926. info
 • ADAMEC, Přemysl, Vladimír HRABĚ, Jiří JIRÁČEK, Igor‘ Grigor‘jevič MILOSLAVSKIJ a Stanislav ŽAŽA. Morfologie ruštiny. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 165 stran. ISBN 8021016744. info
 • Morfologie ruštiny I. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. ISBN 80-210-1454-7. info
 • ŽAŽA, Stanislav. Paradigmatika a akcentuace ruského slovesa. Vydání: první. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1991. 64 stran. ISBN 8021002972. info
 • ŽAŽA, Stanislav. Paradigmatika a akcentuace ruského slovesa. Vydání: třetí. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 106 stran. info
 • JIRÁČEK, Jiří. Morfologie ruského jazyka. Vydání první. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 80 stran. info
 • KOPECKIJ, Leontij Vasil‘jevič. Morfologija sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981. 313 s. info
 • Russkaja grammatika. Edited by Natalija Jul‘jevna Švedova. Moskva: Nauka, 1980. 783 s. info
 • BARNETOVÁ, Vilma. Russkaja grammatika. Praha: Academia, 1979. xxxi, 664. info
 • STRAKOVÁ, Vlasta. Ruský přízvuk : v přehledech a komentářích. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 263 s. URL info
 • BYKOVA, Lilija Aleksejevna. Sovremennyj russkij literaturnyj jazyk : morfemika i slovoobrazovanije. Char'kov: Višča škola, 1974. info
 • LEŠKA, Oldřich. Příruční mluvnice ruštiny pro Čechy. D. 1, Hláskosloví a tvarosloví. Edited by Bohuslav Havránek. 2., opr. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1966. 587 s. URL info
 • ISAČENKO, Aleksandr Vasil'jevič. Gramatická stavba ruštiny v porovnaní so slovenčinou :morfológia. 1. vyd. Bratislava: Izdatel‘stvo Slovackoj akademii nauk, 1960. 576 s. info
 • ISAČENKO, Aleksandr Vasil'jevič. Gramatická stavba ruštiny v porovnaní so slovenčinou :morfológia. Bratislava: Izdatel'stvo Slovackoj akademii nauk, 1954. 385 stran. info
Výukové metody
Výuka bude probíhat formou přednášek a formou semináře.
Metody hodnocení
Studenti, kteří si předmět zapíší, jsou povinni navštěvovat výuku. Na konci semestru se podrobí zkoušení z probrané látky. Budou muset určit tvary různých slovních druhů a dát do správných tvarů tvary v závorkách.
Vyučovací jazyk
Ruština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/RSb009