RSb019 Základy překladatelství

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Ústav slavistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je teoretické i praktické uvedení do problematiky překládání věcných textů informativního charakteru především z ruštiny do češtiny, částečně pak i z češtiny do ruštiny.
V přednáškách budou posluchači v přehledu seznámeni s hlavními teoretickými problémy rusko-české ekvivalence na grafické, lexikální a syntaktické úrovni a se základními překladovými transformacemi a překladatelskými postupy, které budou potřebovat při překládání textů z cizího do mateřského jazyka a naopak.
V seminářích navazujících na základní jazykovou průpravu a na látku probíranou na přednáškách si posluchači na speciálně zaměřených překladových cvičeních a překladech vhodně vybraných krátkých věcných textů procvičí používání překladových transformací a naučí se aplikovat při překladu znalosti z oblasti rusko-české ekvivalence.
Cílem práce v seminářích je dále vytvoření dovednosti elementární obsahové a jazykové analýzy věcného informativního textu, porozumění jeho specifice a adekvátního převedení z jazyka výchozího (cizího) do cílového (mateřského) a naopak.
Důraz se klade na práci se slovníky a informačními zdroji.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:

- elementární obsahové a jazykové analýzy ruského/českého věcně informativního textu,
- porozumět specifice ruského/českého věcně informativního textu a adekvátně ho převést z jazyka výchozího (cizího) do cílového (mateřského),
- s využitím jazykových příruček, slovníků a dostupných informačních zdrojů převést jednoduchý věcně informativní text z jazyka mateřského do jazyka cizího,
- poučeně a efektivně využívat při překladu znalosti z oblasti rusko-české ekvivalence a znalost základních překladových postupů,
- poučeně a efektivně používat při překladu dostupné jazykové příručky, slovníky, tištěné i elektronické informační zdroje a další základní překladatelské pomůcky a nástroje.
Osnova
 • 1. Základní typy a žánry věcných textů, jejich hlavní obsahové a jazykové charakteristiky.
 • 2. Hlavní zásady a jednotlivé aspekty komplexní jazykové analýzy věcných textů z hlediska překladu.
 • 3. Translatologické minimum (typy překladu, problematika ekvivalence a způsoby překladatelských transformací).
 • 4. Typologické rozdíly mezi ruštinou a češtinou z hlediska překladu.
 • 5. Ekvivalence na úrovni grafické a ortografické stránky textu (převod vlastních jmen).
 • 6. Typy lexikální ekvivalence z hlediska podobnosti a rozdílnosti formy a obsahu.
 • 7. Ekvivalentnost jazykových prostředků z hlediska syntaktického.
 • 8. Specifika překladu ruských a českých reálií (bezekvivalentní slovní zásoba).
 • 9. Specifika převodu ruských a českých vlastních jmen.
 • 10. Praktické a technické aspekty překladatelské práce. Využívání informačních zdrojů, jazykových příruček a překladatelských pomůcek.
Literatura
  povinná literatura
 • ŽAŽA, Stanislav. Ruština a čeština v porovnávacím pohledu. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999, 122 s. ISBN 802102058X. info
 • ŽVÁČEK, Dušan. Úvod do teorie překladu : (pro rusisty). 2. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998, 51 s. ISBN 8070678143. info
  doporučená literatura
 • FLÍDROVÁ, Helena, Jaroslava HONOVÁ a Eva VYSLOUŽILOVÁ. Cvičebnice překladatelství a tlumočnictví pro ruštináře. Vyd. 1. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1994, 233 s. ISBN 8070673818. info
 • VLČEK, Josef. Porovnání slovní zásoby ruského jazyka se slovní zásobou českého jazyka. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, 1985, 274 s. URL info
Výukové metody
Výklad, písemná překladová cvičení, samostatný písemný překlad krátkých věcných textů a jejich skupinová analýza.
Metody hodnocení
Samostatné vypracovávání a průběžné odevzdávání písemných úkolů (překladových cvičení a překladů věcných textů).
Zpracování závěrečného písemného překladu individuálně zvoleného textu z cizího do mateřského jazyka.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.