RSb040 Úvod do studia literární vědy

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Pavel Pilch, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (přednášející)
Mgr. Pavel Pilch, Ph.D. (cvičící)
Barbora Kotíková (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Pilch, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:40 B2.23
Předpoklady
! RJA116 Úvod do studia literární vědy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Úvodní kurz literární vědy pokrývá základní charakteristiku předmětu – literatury, resp. krásné/umělecké literatury, výklad jejího původu a vývoje, její společenské funkce, základní metody literární vědy a s nimi spojené literárněvědné termíny, stejně jako interpretaci současných metodologických proudů a strukturu současné literární vědy, její disciplíny včetně teoretické a historické poetiky, komparatistiky, genologie, syžetologie, naratologie, imagologie, areálových studií, kognitivní literární vědy a různých aspektů vycházejících z obecného kulturního a politického diskursu, jako jsou postkoloniální literatura, gender studies, feministická kritika aj.
Slavistická orientace předmětu vychází z dějin slovanské filologie a z tradic českého srovnávacího přístupu a studia literárních žánrů.
Semináře se zaměřují na různé sféry literární vědy, mj. na versologii, naratologii, teorii prózy, spojitosti literatury a jiných druhů umění, aplikaci nových technologií a vybrané literárněvědné pojmy.
Kurz vytváří vědomostní podloží k dalším literárněvědným a kulturologickým předmětům včetně literárněhistorických a literárněteoretických.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen identifikovat diachronně i synchronně předmět literárněvědného výzkumu – krásnou literaturu, její různé podoby z hlediska literárněvědných disciplín, zejména teoretické a historické poetiky, komparatistiky, genologie, syžetologie, naratologie aj., metody jejího zkoumání a současné trendy literárněvědné analýzy, bude umět pracovat s konkrétními texty a využívat znalostí a metod adekvátních cílům výzkumu, bude schopen zapojit se do současného literárněvědného diskursu s ohledem na nové přístupy a poznatky obecně kulturní a politické povahy, bude samostatně přistupovat k analýze a interpretaci literárního textu a ovládat základy slavistického literárněvědného konceptu.
Osnova
 • Literatura jako druh umění, počátky literárního umění a jeho utilitární i neutilitární charakter, literatura a magie, literatura a náboženství.
 • Vztah literatury a folklóru.
 • Základní etapy ve vývoji estetického myšlení a jejich vztah k literárnímu umění.
 • Literární věda v systému věd, příbuzné vědy a vědní disciplíny (historie, filozofie, sociologie, psychologie, antropologie, estetika).
 • Aplikace metod jiných věd (statistika, teorie informace a komunikace), pomocné vědy (textologie, paleografie, bibliografie, bibliologie).
 • Struktura literární vědy, její disciplíny a subdisciplíny a jejich vzájemný vztah.
 • Vývoj literárněvědných metod (metoda filologická, impresionistická, biografická, psychologické metody, duchověda, intuitivismus, imanentní metody ruská formální škola, New Criticism, strukturalismus, fenomenologie, hermeneutika, dekonstrukce, poststrukturalismus a postmoderna, areálová /filologicko-areálová studia, gender studies, feministická kritika, postkoloniální koncept literatury, kongnitivismus aj.).
 • Vztah vývoje literatury a literárněvědných metod, speciální zřetel k situaci meziválečného Československa, tradice Pražského lingvistického kroužku, Roman Jakobson, Vilém Mathesius, René Wellek.
 • Problémy konfrontace různých metod.
 • Současný literárněvědný diskurs, literatura a jiné druhy umění, syntetické žánry s dominancí vizuálního/výtvarného aspektu, literatura a nové technologie, nové žánry vycházející z nových technologií.
 • Literární kritika, její žánry a metody.
 • Literární historie, periodizace, kritéria periodizace, periodizační mezníky, literárněhistorické koncepce, teorie literární historie.
 • Literární teorie a její disciplíny: Literární teorie a poetika, teoretická poetika, historická poetika, generální poetika. Genologie – teorie a historie literární žánrů. Literární komparatistika, její vývoj a metody. Syžetologie, její vývoj, metody a dosavadní výsledky výzkumu. Naratologie, její vývoj, metody a dosavadní výsledky výzkumu.
 • Poezie: Teorie verše. Teorie prózy. Teorie dramatu. Teorie triviální a inzitní literatury. Teorie literatury pro děti. Teorie rozhlasových, filmových a televizních textů, teorie nových žánrů jako výsledek nových technologií, literatura a sociální sítě.
 • Problematika literárních směrů a jejich funkce v 21. století.
 • Slavistika, literárněvědná slavistika a její obory.
 • Literární věda a slavistika na křižovatce: vývoj metodologie a impakt sociálních věd, slavistické časopisy a organizace.
Literatura
  povinná literatura
 • POSPÍŠIL, Ivo. Základní okruhy filologické a literárněvědné metodologie a teorie (elementy, materiály, úvahy, pojetí, texty). Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, 2010. 275 s. ISBN 978-80-8105-191-3. info
  doporučená literatura
 • Ďurišin, D.: Čo je svetová literatúra? Bratislava 1992
 • POSPÍŠIL, Ivo. Literární genologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 118 s. ISBN 978-80-210-6894-0. Digitální knihovna FF MU info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Areál a filologická studia. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 154 s. ISBN 978-80-210-6471-3. Digitální knihovna FF MU info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Pátrání po nové identitě : (rusistické a vztahové reflexe). Vyd. 1. Brno: SVN Regiony, 2008. 273 s. ISBN 808673515X. info
 • GENETTE, Gérard. Fikce a vyprávění. Vyd. 1. Brno: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2007. 96 s. ISBN 9788085778007. info
 • Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Edited by Ansgar Nünning - Jiří Trávníček - Jiří Holý, Translated by Al. Vydání první. Brno: Host, 2006. 912 stran. ISBN 8072941704. info
 • CULLER, Jonathan. Krátký úvod do literární teorie. Vyd. 1. Brno: Host, 2002. 167 s. ISBN 80-7294-070-8. info
 • PAVERA, Libor a František VŠETIČKA. Lexikon literárních pojmů. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. 422 s. ISBN 80-7182-124-1. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Světové literatury 20. století v kostce. Praha: Libri, 1999. ISBN 80-85983-80-X. info
 • HAMAN, Aleš. Úvod do studia literatury a interpretace díla. 1. vyd. Jinočany: H&H, 1999. 179 s. ISBN 8086022579. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Genologie a proměny literatury. Vyd. 1. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 1998. 154 s. ISBN 8021018720. URL info
 • WELLEK, René a Austin WARREN. Teorie literatury. Olomouc: Votobia, 1996. 555 s. ISBN 80-7198-150-8. info
 • PAVELKA, Jiří a Ivo POSPÍŠIL. Slovník epoch, směrů, skupin a manifestů. Brno: Georgetown, 1993. 290 s. ISBN 8090160409. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Úvod do studia literatury pro rusisty. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1991. 116 stran. ISBN 8021002492. info
 • INGARDEN, Roman Stanisław. Umělecké dílo literární. Translated by Antonín Mokrejš. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1989. 419 s. ISBN 8020701044. URL info
 • BACHTIN, Michail Michajlovič. Estetika slovesnej tvorby. V Bratislave: Tatran, 1988. info
 • Slovník literárních směrů a skupin [Vlašín, 1983]. Edited by Štěpán Vlašín. 2., dopl. vyd. Praha: Panorama, 1983. 367 s. info
 • MUKAŘOVSKÝ, Jan. Studie z poetiky. Edited by Hana Mukařovská. Vyd. v tomto uspoř. 1. Praha: Odeon, 1982. 906 s. URL info
 • HRABÁK, Josef. Úvod do teorie verše. 5., přeprac. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 239 s. URL info
 • HRABÁK, Josef. Poetika. Druhé vydání. Praha: Československý spisovatel, 1977. 361 stran. info
 • Slovník literární teorie. Edited by Štěpán Vlašín. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1977. 471 s. URL info
 • HRABÁK, Josef. Literární komparatistika. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 206 s. URL info
 • TOMAŠEVSKIJ, Boris Viktorovič. Teorie literatury. 1. vyd. Praha: Lidové nakladatelství, 1970. 157 s. URL info
 • NEZVAL, Vítězslav. Moderní básnické směry. Praha: Československý spisovatel, 1964. info
  neurčeno
 • KUBÍČEK, Tomáš, Jiří HRABAL a Petr A. BÍLEK. Naratologie : strukturální analýza vyprávění. V Praze: Dauphin, 2013. 247 s. ISBN 9788072725922. info
 • Průvodce po světové literární teorii 20. století. Edited by Vladimír Macura - Alice Jedličková. Vydání první. Brno: Host, 2012. 839 stran. ISBN 9788072948482. info
 • JEDLIČKOVÁ, Alice. Zkušenost prostoru : vyprávění a vizuální paralely. Vyd. 1. Praha: Academia, 2010. 271 s. ISBN 9788020018298. info
 • JEDLIČKOVÁ, Alice. Ke komu mluví vypravěč? : adresát v komunikační perspektivě prózy. 1. vyd. [Jinočany]: Ústav pro českou a světovou literaturu, 1993. 123 s. ISBN 808577805X. info
Výukové metody
Přednáška s ppt prezentací, seminář zaměřený na aplikaci teoretických poznatků v práci s literárními texty.
Metody hodnocení
Podmínkou pro přistoupení ke zkoušce je plnění zadaných úkolů, účast v diskusi, práce s e-learningovou podporou kurzu (https://is.muni.cz/auth/el/phil/podzim2021/RSb040/index.qwarp)
Ukončení: závěrečný test - 50 % průběžné testy - 18 % plnění úkolů - 18 % docházka - 7 % aktivita - 7 %
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/phil/podzim2021/RSb040/index.qwarp
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/RSb040