RSb200 Bakalářská diplomová práce

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Josef Šaur, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Josef Šaur, Ph.D.
Ústav slavistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Josef Šaur, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Odevzdání hotové diplomové práce v souladu s požadavky univerzity, fakulty a příslušného ústavu. Bakalářská diplomová práce řeší dílčí odborný problém odpovídající typu studia. Student v ní musí prokázat schopnost samostatné odborné práce, zvládnutí příslušné odborné literatury a analýzy zkoumaného materiálu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vytvořit hypotézu, osnovu a časový plán kvalifikační práce;
- vyhledat a zpracovávat relevantní odbornou literaturu podle tematického zaměření své práce;
- sbírat adekvátními metodami relevantní materiál výzkumu;
- popsat, analyzovat, interpretovat a vyhodnotit sebraný materiál;
- napsat kvalifikační práci v požadovaném rozsahu a standardní kvalitě obsahové, jazykové i formální podle požadavků kladených na bakalářské diplomové práce.
Osnova
  • Diplomová práce řeší dílčí odborný problém odpovídající typu studia. Autor v ní musí prokázat schopnost samostatné odborné práce (zvládnutí příslušné odborné literatury, ústící v samostatně formulované závěry).
Literatura
  • Literatura je zadána po dohodě s vedoucím práce.
  • SEIDL, Ivan. Návod na sepsání diplomové práce a české (nejenom vysokoškolské) prostředí. In Umberto Eco, Jak napsat diplomovou praci. Olomouc: Votobia, 1997, s. 5-13. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Předmět je organizován individuálně.
Metody hodnocení
Výstupem je bakalářská diplomová práce. Přijetí dokončené práce k obhajobě stvrzuje vedoucí práce hodnocením započteno. Práce je hodnocena na základě posudků vedoucího práce a oponenta.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Vyučujícími jsou vedoucí diplomových prací.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/RSb200