RSn070 Vybrané kapitoly z českého pravopisu

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Zbyněk Michálek (přednášející)
Mgr. Bc. Zbyněk Michálek (cvičící)
Garance
Mgr. Bc. Zbyněk Michálek
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:40 B2.52
Předpoklady
Předmět je určen především českým rodilým mluvčím. Náplní předmětu nejsou základní principy českého pravopisu, ale spíše složitější pravopisné jevy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 94 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Náplní kurzu je teoretické i praktické seznámení posluchačů s vybranými obtížnějšími oblastmi českého pravopisu z hlediska současné normy a kodifikace, v nichž se v praxi často chybuje nebo které se nedostatečně probírají na středních školách. Cílem kurzu je, aby se studenti dovedli dobře písemně vyjadřovat, aby byli schopni o psané formě jazyka uvažovat v souvislostech a aby si uměli poradit v případech, kdy základní jazykové příručky neposkytují jednoznačné informace. Výběr některých témat budou moci ovlivnit i sami studenti v průběhu kurzu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
– s jistotou se písemně vyjadřovat;
– psát na dobré pravopisné úrovni;
– lépe chápat různé dubletní nebo nejednoznačné pravopisné jevy;
– řešit situace, o nichž se nezmiňují základní jazykové příručky (např. na základě analogie s již známými případy), a vědět, kde poučení případně najít;
– provést základní korekturu cizího textu.
Osnova
 • 1. Uvedení do tématu, seznámení se základní literaturou, poslední pravopisná reforma (1993) a její dopady, základní termíny, vstupní diktát;
 • 2. pravopis předložek s/z a předpon s-/z-/vz-; pravopis u/ú/ů v kořenech slov domácích a cizích;
 • 3. pravopis i/y, í/ý v kořenech slov domácích a cizích; pravopis bě/bje, vě/vje, mě/mně, pě/pje, , zje;
 • 4. problematika psaní velkých písmen;
 • 5. pravopis zkratek, značek a zkratkových slov; problematika hranice slov v písmu – psaní se spojovníkem / dohromady, pravopis spřežek (příslovečných i jiných), jejich dublety;
 • 6. pravopis souhláskových skupin a zdvojených souhlásek; pravopis přejatých slov, jejich dublety;
 • 7. problematika čárky ve větě jednoduché;
 • 8. problematika čárky v souvětí;
 • 9. pravopis i/y u sloves – shoda přísudku s podmětem;
 • 10. základy typografie a úpravy dokumentů – dělení slov, nevhodná slova a znaky na konci řádků, správné psaní správných členicích znamének, úprava dokumentů.
 • Pořadí témat a čas jim věnovaný určuje po dohodě se studenty vyučující. Na přání studentů mohou být případně některá témata vypuštěna nebo naopak mohou být zařazena témata jiná.
Literatura
  povinná literatura
 • Akademická pravidla českého pravopisu (Variant.) : Pravidla českého pravopisu [Academia, 1998]. info
 • KRAUS, Jiří. Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009. 879 s. ISBN 9788020013514. info
 • Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost :s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Edited by Josef Filipec. 4. vyd. Praha: Academia, 2007. 647 s. ISBN 978-80-200-1347-7. info
 • HAVRÁNEK, Bohuslav a Alois JEDLIČKA. Stručná mluvnice česká. Vyd. 26. Praha: Fortuna, 2002. 246 s. ISBN 8071685550. info
  doporučená literatura
 • Akademická příručka českého jazyka. Edited by Markéta Pravdová - Ivana Svobodová. 2., rozšířené vydání. Praha: Academia, 2019. 600 stran. ISBN 9788020029478. info
 • GREPL, Miroslav. Příruční mluvnice češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Zdenka Rusínová. Vyd. 2., opr. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 799 s. ISBN 9788071066248. info
 • ČERNÁ, Anna, Hana KONEČNÁ, Hana MŽOURKOVÁ, Markéta PRAVDOVÁ, Martin PROŠEK, Kamila SMEJKALOVÁ, Ivana SVOBODOVÁ, Ludmila UHLÍŘOVÁ, Jan CHROMÝ, Dana HLAVÁČKOVÁ, Karel PALA a Pavel ŠMERK. Internetová jazyková příručka. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i, 2011. URL info
  neurčeno
 • MICHÁLEK, Zbyněk. Algoritmizace hromadných oprav vybraných typograficko-pravopisných jevů českého jazyka [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-03-03]. Dostupné z: . Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta.
 • Čeština nově od A do Ž. Edited by Markéta Pravdová. Vydání 1. Praha: Academia, 2016. 147 stran. ISBN 9788020025609. info
 • ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory. 2014. info
 • TINKOVÁ, Eva a Lenka KUČEROVÁ. Gramatická cvičení z češtiny : řešení. Vyd. 1. Kralice na Hané: Computer Media, 2010. 112 s. ISBN 9788074020650. info
 • TINKOVÁ, Eva. Gramatická cvičení z češtiny : [zadání]. Vyd. 1. Kralice na Hané: Computer Media, 2010. 112 s. ISBN 9788074020582. info
 • STYBLÍK, Vlastimil a Marie ČECHOVÁ. Stručná mluvnice česká : mluvnická a slohová cvičení. 8. vyd., (ve Fortuně 3., p. Praha: Fortuna, 2007. 215 s. ISBN 9788071689560. info
 • JANOVEC, Ladislav, Lucie BUŠOVÁ, Adéla ŘÍHOVÁ a Markéta ŠAMALOVÁ. Na co se často ptáte. Jak používat čárku a další interpunkční znaménka. Praha: Klett nakladatelství, 2006. 135 s. ISBN 80-86906-76-0. info
 • STYBLÍK, Vlastimil. Cvičení z pravopisu pro větší školáky : pro žáky druhého stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. 2. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2005. 160 s. ISBN 8072353039. info
 • HAUSER, Přemysl, Vlastimil STYBLÍK, Eva HOŠNOVÁ a Marie ČECHOVÁ. Základní mluvnice českého jazyka. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, a.s., 2004. 248 s. ISBN 80-7235-018-8. info
 • KUČEROVÁ, Jitka. Jak vyzrát na pravopis :zásobník cvičení a diktátů - zejména pro ty, kteří se připravují k přijímacím zkouškám na SŠ. 1. vyd. Praha: Scientia, 2002. 135 s. ISBN 80-7183-258-8. info
 • ČERNÁ, Anna. Na co se nás často ptáte. 1. vyd. Praha: Scientia, 2002. 168 s. ISBN 807183260X. info
 • STANĚK, Vladimír. Jak psát správně čárky : průvodce interpunkcí pro střední školy a veřejnost. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1997. 85 s. ISBN 8071684732. info
 • KAMIŠ, Karel a Marie HANZOVÁ. Píšeme podle Pravidel českého pravopisu : pravopisná cvičení a diktáty pro vyšší ročníky základní školy a pro střední školy. 1. vyd. Praha: Pansofia, 1995. 62 s. ISBN 8085804212. info
 • KAMIŠ, Karel. Píšeme podle Pravidel českého pravopisu : pravopisná cvičení a diktáty pro 2. stupeň základní školy. 2. vyd. Praha: Pansofia, 1995. 55 s. ISBN 8085804212. info
Výukové metody
Každá hodina kurzu sestává z krátkých teoretických výkladů učitele k jednotlivým probíraným oblastem (formou stručných prezentací s rozšířenou textovou handoutovou oporou pro studenty), které jsou následovány samostatnou prací ve formě praktických cvičení. Materiály k tématům a cvičení budou posluchačům poskytnuty, studenti se budou též připravovat k jednotlivým hodinám domácím samostudiem a procvičováním.
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou cvičení, účast je tedy povinná. Tolerovány jsou dvě absence, úvodní hodinu v to nepočítaje. Zápočtový test sestává z diktátu a doplňovacích cvičení. Minimální úspěšnost nutná k udělení zápočtu je 65 %.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/RSn070