RSn070 Vybrané kapitoly z českého pravopisu

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Bc. Zbyněk Michálek (přednášející)
Mgr. Bc. Zbyněk Michálek (cvičící)
Garance
Mgr. Bc. Zbyněk Michálek
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Předmět je určen především českým rodilým mluvčím. Náplní předmětu nejsou základní principy českého pravopisu, ale spíše složitější pravopisné jevy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 94 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Náplní kurzu je teoretické i praktické seznámení posluchačů s vybranými obtížnějšími oblastmi českého pravopisu z hlediska současné normy a kodifikace, v nichž se v praxi často chybuje nebo které se nedostatečně probírají na středních školách. Cílem kurzu je, aby se studenti dovedli dobře písemně vyjadřovat, aby byli schopni o psané formě jazyka uvažovat v souvislostech a aby si uměli poradit v případech, kdy základní jazykové příručky neposkytují jednoznačné informace. Výběr některých témat budou moci ovlivnit i sami studenti v průběhu kurzu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
– s jistotou se písemně vyjadřovat;
– psát na dobré pravopisné úrovni;
– lépe chápat různé dubletní nebo nejednoznačné pravopisné jevy;
– řešit situace, o nichž se nezmiňují základní jazykové příručky (např. na základě analogie s již známými případy), a vědět, kde poučení případně najít;
– provést základní korekturu cizího textu.
Osnova
 • 1. Uvedení do tématu, seznámení se základní literaturou, poslední pravopisná reforma (1993) a její dopady, základní termíny, vstupní diktát;
 • 2. pravopis předložek s/z a předpon s-/z-/vz-; pravopis u/ú/ů v kořenech slov domácích a cizích;
 • 3. pravopis i/y, í/ý v kořenech slov domácích a cizích; pravopis bě/bje, vě/vje, mě/mně, pě/pje, , zje;
 • 4. problematika psaní velkých písmen;
 • 5. pravopis zkratek, značek a zkratkových slov; problematika hranice slov v písmu – psaní se spojovníkem / dohromady, pravopis spřežek (příslovečných i jiných), jejich dublety;
 • 6. pravopis souhláskových skupin a zdvojených souhlásek; pravopis přejatých slov, jejich dublety;
 • 7. problematika čárky ve větě jednoduché;
 • 8. problematika čárky v souvětí;
 • 9. pravopis i/y u sloves – shoda podmětu s přísudkem;
 • 10. základy typografie a úpravy dokumentů – dělení slov, nevhodná slova a znaky na konci řádků, správné psaní správných členicích znamének, úprava dokumentů.
 • Pořadí témat a čas jim věnovaný určuje po dohodě se studenty vyučující. Na přání studentů mohou být případně některá témata vypuštěna nebo naopak mohou být zařazena témata jiná.
Literatura
  povinná literatura
 • Akademická pravidla českého pravopisu (Variant.) : Pravidla českého pravopisu [Academia, 1998]. info
 • KRAUS, Jiří. Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009. 879 s. ISBN 9788020013514. info
 • Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost :s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Edited by Josef Filipec. 4. vyd. Praha: Academia, 2007. 647 s. ISBN 978-80-200-1347-7. info
 • HAVRÁNEK, Bohuslav a Alois JEDLIČKA. Stručná mluvnice česká. Vyd. 26. Praha: Fortuna, 2002. 246 s. ISBN 8071685550. info
  doporučená literatura
 • Akademická příručka českého jazyka. Edited by Markéta Pravdová - Ivana Svobodová. 2., rozšířené vydání. Praha: Academia, 2019. 600 stran. ISBN 9788020029478. info
 • GREPL, Miroslav. Příruční mluvnice češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Zdenka Rusínová. Vyd. 2., opr. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 799 s. ISBN 9788071066248. info
 • ČERNÁ, Anna, Hana KONEČNÁ, Hana MŽOURKOVÁ, Markéta PRAVDOVÁ, Martin PROŠEK, Kamila SMEJKALOVÁ, Ivana SVOBODOVÁ, Ludmila UHLÍŘOVÁ, Jan CHROMÝ, Dana HLAVÁČKOVÁ, Karel PALA a Pavel ŠMERK. Internetová jazyková příručka. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i, 2011. URL info
  neurčeno
 • Čeština nově od A do Ž. Edited by Markéta Pravdová. Vydání 1. Praha: Academia, 2016. 147 stran. ISBN 9788020025609. info
 • TINKOVÁ, Eva a Lenka KUČEROVÁ. Gramatická cvičení z češtiny : řešení. Vyd. 1. Kralice na Hané: Computer Media, 2010. 112 s. ISBN 9788074020650. info
 • TINKOVÁ, Eva. Gramatická cvičení z češtiny : [zadání]. Vyd. 1. Kralice na Hané: Computer Media, 2010. 112 s. ISBN 9788074020582. info
 • STYBLÍK, Vlastimil a Marie ČECHOVÁ. Stručná mluvnice česká : mluvnická a slohová cvičení. 8. vyd., (ve Fortuně 3., p. Praha: Fortuna, 2007. 215 s. ISBN 9788071689560. info
 • JANOVEC, Ladislav, Lucie BUŠOVÁ, Adéla ŘÍHOVÁ a Markéta ŠAMALOVÁ. Na co se často ptáte. Jak používat čárku a další interpunkční znaménka. Praha: Klett nakladatelství, 2006. 135 s. ISBN 80-86906-76-0. info
 • STYBLÍK, Vlastimil. Cvičení z pravopisu pro větší školáky : pro žáky druhého stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. 2. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2005. 160 s. ISBN 8072353039. info
 • HAUSER, Přemysl, Vlastimil STYBLÍK, Eva HOŠNOVÁ a Marie ČECHOVÁ. Základní mluvnice českého jazyka. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, a.s., 2004. 248 s. ISBN 80-7235-018-8. info
 • KUČEROVÁ, Jitka. Jak vyzrát na pravopis :zásobník cvičení a diktátů - zejména pro ty, kteří se připravují k přijímacím zkouškám na SŠ. 1. vyd. Praha: Scientia, 2002. 135 s. ISBN 80-7183-258-8. info
 • ČERNÁ, Anna. Na co se nás často ptáte. 1. vyd. Praha: Scientia, 2002. 168 s. ISBN 807183260X. info
 • STANĚK, Vladimír. Jak psát správně čárky : průvodce interpunkcí pro střední školy a veřejnost. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1997. 85 s. ISBN 8071684732. info
 • KAMIŠ, Karel a Marie HANZOVÁ. Píšeme podle Pravidel českého pravopisu : pravopisná cvičení a diktáty pro vyšší ročníky základní školy a pro střední školy. 1. vyd. Praha: Pansofia, 1995. 62 s. ISBN 8085804212. info
 • KAMIŠ, Karel. Píšeme podle Pravidel českého pravopisu : pravopisná cvičení a diktáty pro 2. stupeň základní školy. 2. vyd. Praha: Pansofia, 1995. 55 s. ISBN 8085804212. info
 • CHUDKOVÁ, Jiřina. Zdokonalujeme se v pravopisu : (praktická cvičebnice s klíčem k samostatné práci). Vyd. 7. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 145 s. info
Výukové metody
Každá hodina kurzu sestává z krátkých teoretických výkladů učitele k jednotlivým probíraným oblastem (formou stručných prezentací s rozšířenou textovou handoutovou oporou pro studenty), které jsou následovány samostatnou prací ve formě praktických cvičení. Materiály k tématům a cvičení budou posluchačům poskytnuty, studenti se budou též připravovat k jednotlivým hodinám domácím samostudiem a procvičováním.
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou cvičení, účast je tedy povinná. Tolerovány jsou dvě absence, úvodní hodinu v to nepočítaje. Zápočtový test sestává z diktátu a doplňovacích cvičení. Minimální úspěšnost nutná k udělení zápočtu je 65 %.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.