RSn092 Literární komparatistika a genologie

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (přednášející)
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními problémy literární komparatistiky a literární genologie jako nástrojů hlubšího poznání diachronie a synchronie literatury.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student umět aplikovat metodologické nástroje komparatistiky a genologie ve studiu literárního artefaktu a bude schopen o tom podrobně pojednat v samostatné seminární práci.
Osnova
 • Literární komparatistika
 • Literární komparatistika jako metoda a literárněvědná subdisciplína.
 • Vývoj komparatistické metody: předvědecká fáze, počátky u M. Staël, W. von Goetha, P. J. Šafaříka aj., komparatistika a jednota filologie.
 • Komparatistika v období pozitivismu: Francie, Rusko, A. Veselovskij.
 • Tvarová fáze komparatistiky: F. Wollman, V. Žirmunskij.
 • Komparatistika, slavistika a strukturalismus.
 • Čtyři modely komparatistiky ve střední Evropě (S. Wollman, Centrum komparatistiky, Brněnská škola, Ďurišinův tým) a koncepce České školy literární komparatistiky (S. Wollman).
 • Typy komparativního přístupu k literatuře: kontaktologicko-genetický, typologický, etnologicko-administrativní.
 • Příbuzné literatury, zónové komplexy, generální literatura, zvláštní meziliterární společenství, meziliterární centrismy, meziliterárnost, světová literatura a její pojetí.
 • Objekty srovnávání: komparatistická tematologie a morfologie (eidologie).
 • Světová literatura a světové literatury. Generální komparatistika.
 • Literární genologie
 • Vývoj žánrových pohledů na literaturu. Evoluce žánrového systému.
 • Vznik genologie jako literárněvědné subdisciplíny: Paul van Tieghem.
 • Polské genologické centrum, čas. Zagadnienia rodzajów literackich, S. Skwarczyńska, J. Trzynadlowski, J. Kleiner, J. Kolbuszewski.
 • Slovenská a česká genologie (J. Hvišč, V. Svatoň, D. Hodrová, Brněnská genologická škola aj.).
 • Žánrová bádání kolem amerického čas. Genre.
 • Pokusy o reformu žánrové systematiky: G. Pospělov, W. Ruttkowski aj.
 • Jednota komparatistického a genologického pohledu na literaturu: komparativní genologie, integrovaná žánrová typologie.
Literatura
  neurčeno
 • KREJČÍ, Karel. Literatury a žánry v evropské dimenzi : nejen česká literatura v zorném poli komparatistiky. Edited by Marcel Černý - Vladimír Svatoň. Vydání první. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2014. 663 stran. ISBN 9788087825037. info
 • Národní literatura a komparatistika. Edited by Dalibor Tureček. Vyd. 1. Brno: Host, 2009. 280 s. ISBN 9788072943050. info
 • CORBINEAU-HOFFMANN, Angelika. Úvod do komparatistiky. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2008. 207 s. ISBN 9788086903781. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Ruský román znovu navštívený. 1. vyd. Brno: Nadace Universitas, Akademické nakladatelství CERM, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, 2005. 209 s. Edice Scientia. ISBN 80-7204-423-0. info
 • MOCNÁ, Dagmar a Josef PETERKA. Encyklopedie literárních žánrů. 1. vyd. Litomyšl: Paseka, 2004. 699 s. ISBN 807185669X. info
 • PAVERA, Libor a František VŠETIČKA. Lexikon literárních pojmů. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. 422 s. ISBN 80-7182-124-1. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Genologie a proměny literatury. Brno: Masarykova univerzita, FF, 1998. 154 s. Spisy Masarykovy univerzity. ISBN 80-210-1872-0. info
 • HODROVÁ, Daniela. Román zasvěcení. Jinočany: H & H, 1993. 230 s., [1. ISBN 80-85787-34-2. info
 • ČERVENKA, Miroslav. Slovník básnických knih : díla české poezie od obrození do roku 1945. Praha: Československý spisovatel, 1990. ISBN 80-202-0217-X. info
 • WOLLMAN, Slavomír. Česká škola literární komparatistiky : (tradice, problémy, přínos). Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, 1989. 138 s. info
 • HODROVÁ, Daniela. Hledání románu : kapitoly z historie a typologie žánru. Vyd. 1. V Praze: Československý spisovatel, 1989. 275 p. URL info
 • MELETINSKIJ, Jeleazar Moisejevič. Poetika mýtu. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1989. 467 s. ISBN 8020708049. URL info
 • LIBA, Peter. Čitateľ a literárny proces. V Bratislave: Tatran, 1987. info
 • HVIŠČ, Jozef. Poetika literárnych žánrov. Vyd. 1. V Bratislave: Tatran, 1985. 210 s. info
 • ĎURIŠIN, Dionýz. Teória literárnej komparatistiky. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1985. info
 • BACHTIN, Michail Michajlovič. Román jako dialog. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1980. 479 s. URL info
 • ĎURIŠIN, Dionýz. Dejiny slovenskej literárnej komparatistiky : príspevok k vývinu slovenskej literárnej vedy. Bratislava: Veda, 1979. info
 • HVIŠČ, Jozef. Problémy literárnej genológie. Bratislava: Veda, 1979. info
 • HRABÁK, Josef. Poetika. Druhé vydání. Praha: Československý spisovatel, 1977. 361 stran. info
 • Komparatistika a genológia : zborník venovany VII. medzinárodnému slavistickému kongresu vo Varšave. Edited by Pavol Petrus. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1973. 189 s. info
 • BRUKNER, Josef a Jiří FILIP. Větší poetický slovník. Vyd. 1. Praha: Československý spisovatel, 1968. 321 s. URL info
 • KRAUSOVÁ, Nora. Príspevky k literárnej teórii : poetika románu. V Bratislave: Slovenský spisovateľ, 1967. info
 • ĎURIŠIN, Dionýz. Problémy literárnej komparatistiky. 1. vyd. Bratislava: Veda, 1967. 197 s. info
 • ARISTOTELÉS. Poetika. Edited by Julie Nováková - Iogann Lvovič Al'tman. 6. vyd., v Orbisu 2. Praha: Orbis, 1964. 97 s. info
Výukové metody
Přednáška je založena na přehledu a interpretaci genologie a jejích metod, využívá ilustrativních příkladů a textové a intertextové srovnávací analýzy v rámci světové literatury. Seminář se zaměřuje na prezentaci vlastního výzkumu studentů a diskusi. Vyžadována je min. 70% docházka.
Metody hodnocení
Komparatisticky nebo genologicky zaměřená seminární práce (rozsah: min. 12 000 znaků bez mezer, do rozsahu se nepočítá titulní list a seznam zdrojů a použité literatury; termín odevzdání: do začátku zápočtového týdne), povinné krátké představení tématu a stupně rozpracovanosti práce v polovině semestru. Ústní zkouška ověřující znalost hlavních teorií, konceptů a pojmů.
Celkové hodnocení: seminární práce (1/3 výsledné známky), zkouška (2/3 výsledné známky). Známka "nevyhovující" z jedné nebo obou hodnocených položek znamená, že i celkové hodnocení je "nevyhovující".
Informace učitele
Aristoteles: Poetika. Praha 1964.
Bachtin, M.: Román jako dialog. Praha 1980.
Brojtman, S. N.: Istoričeskaja poetika: Chrestomatija-praktikum. Učebnoje posobije. Akademija, Moskva 2004.
Brukner, J. - Filip, J.: Větší poetický slovník. Praha 1968.
Budnyj, V. – Il’nyckyj, M.: Porivnjal’ne literaturoznavstvo. Vydavyčyj dim Kievo-Mohyljans’ka akademija, Kyjiv 2008.
D. Mocná, J. Peterka a kol.: Encyklopedie literárních žánrů. Paseka, Praha – Litomyšl 2004.
Dović, M.: Sistemske in empirične obravnave literature. Ljubljana 2004.
Fesenko, E.J.: : Teorija literatury. Fond „Mir“, Akademičeskij Prospekt,. Moskva 2008.
Fomenko, I. V.: Praktičeskaja poetika. Akademija, Moskva 2006.
Hodrová, D. a kol: ...na okraji chaosu...Praha 2001.
Hodrová, D.: Hledání románu. Kapitoly z historie a typologie žánru. Praha 1989.
Hodrová, D.: Hledání románu. Kapitoly z historie a typologie žánru. Praha 1989.
Hodrová, D.: Místa s tajemstvím. Praha 1994.
Hodrová, D.: Román ve 20. století - jeho teorie a praxe. Česká literatura 1994, 3, s. 227-254. Hodrová, D.: Román zasvěcení. Praha 1993.
Hodrová, D.: Román zasvěcení. Praha 1993.
Hvišč, J.: Poetika literárnych žánrov. Bratislava 1985.
Hvišč, J.: Problémy literárnej genológie. Bratislava 1979.
Integrovaná žánrová typologie (Komparativní genologie). Projekt – metodologie – terminologie – struktura oboru – studie. Hlavní autoři: Ivo Pospíšil – Jiří Gazda – Jan Holzer. Editor: Ivo Pospíšil. Masarykova univerzita, Brno 1999.
Kasperski, E.: Przysłość i zasady genologii. O czeskiej szkole genologicznej z Brna. Zagadnienia rodzajów literackich, tom XLII, zeszyt 1-2 (83-84), Łódź 1999, s. 181-196
Komparatistika a genológia. Bratislava 1973.
Komparatistika a genológia. Bratislava 1973.
Krausová, N.: Epika a román. Bratislava 1964.
Krausová, N.: Príspevky k literárnej teórii. Poetika románu. Bratislava 1967.
Krausová, N.: Rozprávač a románové kategórie. Bratislava 1972.
Krausová‚ N.: Poetika v časoch za a proti. Bratislava 1999.
Kšicová, D.: Secese : slovo a tvar. Brno 1998.
Kšicová, D.: Od moderny k avantgardě. Rusko-české paralely. Brno 2007.
Meletinskij, J. M.: Poetika mýtu. Praha 1989.
Pavelka, J. - Pospíšil, I.: Slovník epoch, směrů, skupin a manifestů. Brno 1993.
Plesník. Ľ. a kol.: Tezaurus estetických výrazových kvalít. Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra 2008.
Pospíšil, I.: Labyrint kroniky. Brno 1986.
Pospíšil, I.: Rozpětí žánru. Brno 1992.
Slovník básnických knih. Praha 1990.
Staiger, E.: Základní pojmy poetiky. Praha 1969.
Šklovskij, V.: Teorie prózy. Praha 1936, 1948.
Tamarčenko, N. D., Tjupa, V. I., Brojtman, S. N.: Teorija literatury I. Teorija chudožestvennogo diskursa. Teoretičeskaja poetika. II. Istoričeskaja poetika. Academia, Moskva 2007.
Virk, T.: Primerjalna književnost na prelomu tisočletja. Kritični pregled. Založba ZRC, ZRC SAZU (Studia litteraria), Ljubljana 2007.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.