RSn099 My a oni: česko-ruské vztahy včera a dnes

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
PaedDr. Lenka Odehnalová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (přednášející)
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé sudé pondělí 14:00–15:40 B2.23
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s hlavními etapami vývoje česko-ruských vztahů společenských, politických, ideových, kulturních, uměleckých a hlavně literárních, zejména v 19.–21. století
Předmět by měl umožnit studentům hlouběji pochopit tyto vztahy jako jev rozporný, do něhož se promítají proměny obou subjektů, jejich záměry ideologické, politické, ale i estetické, pochopit je kriticky jako přirozenou součást mezikulturních a meziliterárních kontaktů evropských a světových, dokázat odlišit jejich jednotlivé etapy a hybné páky jejich modifikací.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by se měl student orientovat v jednotlivých vývojových etapách česko-ruských vztahů, umět najít příčiny jejich posunů a peripetií od obrozenské adorace ke kritické reflexi v podání K. Havlíčka Borovského a T. G. Masaryka a dále ke koncepci novoslovanství, rozporného přijetí dvou ruských revolucí roku 1917, vztah k avantgardě a ruské emigraci až po extrémní polohy po roce 1968 a 1989, resp. obtížné hledání nových poloh těchto vztahů.
Měl by být schopen analyzovat tyto vztahy v globálu i detailu a umět o tom odborně pojednat v samostatné seminární práci.
Osnova
 • 1. Česko-ruské vztahy jako součást mezislovanských vztahů: státní útvary, cyrilometodějské období.
 • 2. Česko-ruské vztahy ve středověku, renesanci a baroku.
 • 3. Nový počátek v klasicismu, osvícenství a romantismu.
 • 4. Národní obrození a česko-ruské vztahy: nejvýznamnější osobnosti na obou stranách, problémy politiky a ideologie, české hraní „ruskou kartou“.
 • 5. Česko-ruské vztahy jako součást evropské a světové interkulturnosti: kritická reflexe Havlíčkova a Masarykova.
 • 6. Období moderny a avantgardy: sovětská literatura a ruská emigrace.
 • 7. Koncepce novoslovanství v kontextu první světové války, ruských revolucí, druhé světové války a studené války.
 • 8. Vývoj po roce 1945 a 1948: deformace a pozitiva.
 • 9. Česko-ruská Hassliebe před rokem 1968 a po něm.
 • 10. Složitosti vývoje po roce 1989 a hledání nových dominant česko-ruských vztahů.
Literatura
  povinná literatura
 • My a oni: ve středu i na okraji. Poznámky k česko-ruským literárním vztahům. In: Dialog kultur I. OFTIS, Ústí nad Orlicí 2002, s. 23-39.
 • Česko-ruské vztahy v 19. a 20. století. Praha 2011.
 • WOLLMAN, Frank. Slovesnost Slovanů. Edited by Ivo Pospíšil - Miloš Zelenka. 2. vyd., v Tribunu EU vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2012. 474 s. ISBN 9788026302230. info
 • DOLANSKÝ, Julius. Mistři ruského realismu u nás. Praha: Svět sovětů, 1960. info
 • HERMANOVÁ, Eva. Čtvero setkání s ruským realismem : příspěvky k dějinám rusko-českých literárních vztahů. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1958. info
  doporučená literatura
 • Slavjanskij mir v glazach Rossii. Moskva 2011.
 • Srovnávací studie (Komparatistika, slavistika, rusistika a česko-slovenské souvislosti). UCM, Trnava 2008.
 • Češsko-russkije i slovacko-russkije literaturnyje otnošenija. Moskva 1968.
 • 1968 god. Pražskaja vesna. Istoričeskaja retrospektiva. Moskva 2010.
 • Rossija i Centraľnaja Jevropa s osobym učetom češsko-russkich literaturnych svjazej. In: Universalii russkoj literatury 2, sbornik statej, ed. A. A. Faustov. Nauka-Junipress, Voroněž 2010, s. 606-628. ISBN 978-5-4292-0001-9.
 • Příspěvky k dějinám česko-ruských kulturních styků I.-II. Praha 1965, 1969.
 • Slavjanskij mir v treťjem tysjačeletii. Moskva 2012.
 • Čechoslovacko-russkije literaturnyje svjazi v tipologičeskom osveščenii. Moskva 1971.
 • Východoslovanské literatury v českém prostředí do vzniku ČSR. Edited by Danuše Kšicová. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 210 s. ISBN 8021016582. info
 • Studie k dějinám a kultuře východních Slovanů. 20, K 1000. výročí christianizace Rusi (988). Praha: Karolinum, 1991. ISBN 80-7066-464-9. info
 • Malý slovník rusko-českých literárních vztahů : osobnosti ruské literatury v českém kontextu [2-7428]. Praha: Lidové nakladatelství, 1986. info
 • DOLANSKÝ, Julius. Ohlas dvou ruských básníků v Rukopisech Královédvorském a Zelenohorském. Praha: Universita Karlova, 1969. info
 • PAROLEK, Radegast. Vilém Mrštík a ruská literatura. Praha: Univerzita Karlova, 1964. info
 • WOLLMAN, Frank. Slovesnost Slovanů. V Praze: Vesmír, 1928. 259 s. info
  neurčeno
 • Rovda, K. I.: Čechi i russkije v ich literaturnych vzaimosvjazjach. Leningrad 1968.
Výukové metody
Přednáška, seminář, vlastní četba vztahových textů, diskuse k nim, aktuální vztahy, překládání, recepce, komparatistické metody, vypracování a prezentace seminární práce a diskuse.
Metody hodnocení
Průběžné testování, prezentace seminárních prací, diskuse, zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/RSn099