SJ1A002 Jazykový seminář II

Filozofická fakulta
jaro 2025
Rozsah
2/6/2. 5 kr. (plus 3 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Milada Malá, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Cristina Rodríguez García, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Daniel Vázquez Touriño, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Mgr. Liudmyla Shuppe, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marina Del Bosque Sepúlveda (cvičící)
Garance
Mgr. Milada Malá, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Milada Malá, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur – Filozofická fakulta
Předpoklady
SJ1A001 Jazykový seminář I
Vstupní jazyková úroveň podle SERR: B1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je upevnit a zopakovat znalosti studentů a dále je rozvíjet především v oblasti jazykových prostředků a řečových dovedností. V seminářích se klade důraz na praktické zopakování gramatiky, systematické rozšiřování slovní zásoby a soustavné rozvíjení receptivních i produktivních řečových dovedností. Studenti budou zárověň vedeni k samostatnému zvyšování jazykové úrovně.
Výstupy z učení
Studenti budou: -rozumět autentickým čteným i slyšeným textům. - dokáží vést běžný rozhovor ve španělském jazyce, zapojit se aktivně do diskuse o známých tématech a obhájit svůj názor; - budou schopni napsat srozumitelné texty na vybraná témata; - dokáží adekvátně využívat slovní zásobu probíraných témat (viz. osnova); - budou se dobře orientovat v základní lingvistické terminologii a používat procvičené gramatické jevy. - Výstupní jazyková úroveň dle SERR: B1/B2
Osnova
 • Lexikální část zahrnuje nácvik řečových dovedností (poslech, četba, mluvený i písemný projev): Naturaleza El universo y la Tierra Prensa y publicidad Radio y televisión Teatro y Cine Música y espactáculos musicales
 • Písemná část zahrnuje: Puntuación Tipos de párrafos Redacción de trabajos y exámenes Traducciones Texto expositivo
Literatura
  povinná literatura
 • ALCHAZIDU, Athena. Practicando el léxico español. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1997, 250 s. ISBN 8021016493. info
  doporučená literatura
 • MACÍKOVÁ, Olga, Ludmila MLÝNKOVÁ a Manuel DÍAZ-FAES GONZÁLEZ. Cvičebnice španělské gramatiky : 8000 příkladů s řešením na vedlejší straně. 1. vydání. Brno: Edika, 2014, 365 stran. ISBN 9788026605447. info
 • Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa Libros, 2009, s. 1962-38. ISBN 9788467032468. info
 • BARALO, Marta, Marta GENÍS a María Eugenia SANTANA. Vocabulario. Madrid: Anaya, 2008, 207 s. ISBN 9788466777568. info
 • FERNÁNDEZ LÓPEZ-REY, Natalia a Maria RUIZ DE GAUNA MORENO. En otras palabras : vocabulario en contexto con actividades. Madrid: Edinumen, 2000, 110 s. ISBN 8489756414. info
 • HAMPLOVÁ, Sylva. Stručná mluvnice španělštiny. Vyd. 4., dopl. Praha: Academia, 1996, 351 s. ISBN 8020005528. info
Výukové metody
Semináře a cvičení zaměřené na: - opakování a procvičování gramatických jevů - rozšiřování slovní zásoby - diskuse a komunikační aktivity - poslechová cvičení a četba s porozuměním - procvičování jazykových funkcí v různých situacích e-learning
Metody hodnocení
Ústní zkoušce předchází písemný test. Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je i plnění všech požadavků na domácí přípravu, která zahrnuje: četbu, poslech, písemný projev, přípravu mluveného projevu, gramatická a lexikální cvičení.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.