SJ1A052 Seminář k bakalářské diplomové práci II

Filozofická fakulta
jaro 2021

Předmět se v období jaro 2021 nevypisuje.

Rozsah
0/2/4. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Athena Alchazidu, Ph.D. (přednášející)
doc. José Luis Bellón Aguilera, PhD. (přednášející)
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Eva Lukavská, CSc. (přednášející)
Mgr. Milada Malá, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Cristina Rodríguez García, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Monika Strmisková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniel Vázquez Tourino, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Daniel Vázquez Tourino, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Předpoklady
SJ1A002 Jazykový seminář II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je pomoci studentům prostřednictvím individuálních konzultací se psaním jejich diplomových prací, především při řešení metodologických problémů a při volbě co nejvhodnější struktury práce. Diplomová práce řeší dílčí odborný problém odpovídající typu studia. Student v ní musí prokázat schopnost samostatné odborné práce, zvládnutí příslušné odborné literatury a analýzy zkoumaného materiálu.
Výstupy z učení
Student se naučí soustavné práci s odborným textem a naučí se v něm orientovat. Dále se naučí kritické práci s odbornou literaturou a zvládne aplikovat nově nabyté teoretické vědomosti na primární zkoumaný text či jiný jazykový materiál, se kterým pracuje. V neposlední řadě prokáže své jazykové kompetence ve španělštině při vlastním psaní práce.
Osnova
 • Cílem diplomového semináře je pomoci studentům dokončit diplomovou práci a připravit se na její úspěšnou obhajobu. Předmět je organizován individuálně, postup při zpracovávání diplomové práce a účast na konzultacích jsou klasifikovány v daném semestru stupněm započteno či nezapočteno.
Literatura
  povinná literatura
 • REGUEIRO RODRÍGUEZ, María Luisa a Daniel M. SÁEZ RIVERA. El Español académico : guía práctica para la elaboración de textos académicos. Madrid: Arco/Libros, 2013. 186 stran. ISBN 9788476358696. info
  doporučená literatura
 • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
 • DE GARCÍA, Susan Paun. Manual de investigación literaria : cómo preparar infomes, trabajos de investigación, tesis y tesinas. Madrid: Castalia, 2004. 197 s. ISBN 8497400933. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
 • ECO, Umberto. Comó se hace una tesi : técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura. Barcelona: Gedisa, 1995. 267 s. ISBN 8474324513. info
Výukové metody
Individuální konzultace diplomanda se školitelem.
Metody hodnocení
Zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/SJ1A052