SLOLJ Další slovanský jazyk pro doktorské studium

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc. (cvičící)
PhDr. Petr Kalina, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Elena Krejčová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Roman Madecki, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Student by měl dosahovat ve zvoleném slovanském jazyce úrovně B2 CEFR (Common European Framework), aby mohl absolvovat zkoušku nebo získat uznání již absolvované zkoušky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je složení zkoušky z odborného slovanského jazyka, kterým není studentův mateřský jazyk ani jazyk jeho specializace z magisterského studia.
Předpokladem k jejímu složení je studium odborné literatury v daném jazyce z okruhu studovaného vědního oboru a osvojení dovedností akademického jazyka.
Tématika zkoušky souvisí s konkrétní studovanou specializací kandidáta.
Výstupy z učení
Kandidát bude schopen číst s porozuměním odborné texty. Bude schopen samostatného ústního projevu (diskuse a výměna informací).
Osnova
  • Předmětem studia je odborná specializace studenta se zaměřením na téma jeho dizertační práce, problematiku vědního oboru a vlastního profesionálního uplatnění.
Výukové metody
Samostatná příprava a konzultace s učitelem. Četba a překlad vybraného odborného textu a jeho interpretace. Diskuse odborné problematice.
Metody hodnocení
Zkouška z cizího jazyka se skládá s písemné a ústní části.

Písemná část zkoušky má jednu z následujících podob:

A) student předloží rozšířený abstrakt na odborné téma odpovídající žánru (originální text bez citací) v rozsahu 500 až 800 slov o struktuře: 1) téma 2) současný stav a vymezení jeho nedostatečnosti 3) metodologie 4) výsledky 5) diskuze 6) bibliografie

B) student předloží teze své dizertační práce nebo její projekt (závisí na fázi studia) – v rozsahu 1000 až 1500 slovo struktuře: 1) téma, vymezení řešené problematiky a základních pojmů 2) teoretická východiska 3) shrnutí dosavadního stavu poznání/řešení 4) metodologie 5) předběžné výsledky 6) očekávané či finální výsledky 7) diskuze 8) bibliografie

C) student předloží odborný článek, který sám napsal v daném cizím jazyce pro publikování v odborném periodiku


Ústní část zkoušky má formu pohovoru a jednu z následujících podob:

A) diskuze se zkoušejícím na dané odborné téma – cca 30 minut

B) student předloží certifikát/potvrzení o přednesení příspěvku v daném jazyce na mezinárodní konferenci

C) student předloží certifikát na úrovni B2 (z obecného nebo odborného jazyka)
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/SLOLJ