SLOLP03 Specializační seminář

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
3x během studia. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (přednášející)
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Josef Šaur, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Náplň semináře určuje školitel, jeho cílem je vytvoření funkčního modelu skupinových a individuálních konzultací, vedoucího k úspěšné realizaci disertačních projektů. Ve společných diskusích školitelů a doktorských studentů podobného odborného zaměření jsou diskutovány společné odborné, metodologické a technické otázky odborné práce. Doktorští studenti jsou tak seznamováni s poznatky současné literární vědy a literárněvědné slavistiky a zároveň zdokonalují své schopnosti a kompetence, jako jsou prezentace výsledků vlastního bádání, obhajoba názorů v odborné diskuzi nebo kritická interpretace odborné literatury.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
a) kriticky analyzovat odbornou literaturu,
b) identifikovat objekt literárněvědné analýzy a aplikovat na jeho analýzu adekvátní metodologii,
c) prezentovat výsledky svého bádání,
d) vystupovat v odborné diskuzi,
e) obhajovat své názory v diskusi.
Osnova
  • Individuální a skupinové konzultace, prezentace problémových okruhů a dílčích výsledků individuální badatelské práce, diskuse relevantních komparatistických témat, metod a koncepcí - v návaznosti na témata disertací.
Literatura
  • Literatura pro doktorský seminář je předepsána individuálně.
Výukové metody
Četba odborné literatury, prezentace, diskuze.
Metody hodnocení
Podmínky pro udělení zápočtu stanovují jednotliví školitelé.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022.