SLOLT01 Teorie a dějiny slovanských literatur

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
TYP_STUDIA ( D )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz má za cíl poskytnout doktorandovi konkrétní a detailní představu o srovnávací koncepci teorie a dějin slovanských literatur, o slavismech, tedy jejich společných slovanských místech, a to historicky konkrétně podle jednotlivých kulturních epoch, směrů a žánrů od nejstarších dob po současnost v komplexu podpořeném bohatou četbou různorodých vrstev slovanských literárních textů.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude doktorand mít historicky konkrétní představu o vývoji slovanských literatur, jejich teorii a jejich současném stavu v srovnávacím pohledu podle jednotlivých kulturních epoch, směrů a žánrů od nejstarších dob na pozadí evropských a světových literatur a světového literárního kánonu v axiologickém průřezu.
Osnova
 • 1) Srovnávací literatura 2) Základní otázky literární komparatistiky 3) Srovnávací slovanské literatury: pojetí Máchalovo, Horákovo a Wollmanovo 4) Západoslovanské literatury – přehled a četba 5) Jihoslovanské literatury – přehled a četba 6) Východoslovanské literatury – přehled a četba 7) Cyrilometodějské období slovanských literatur 8) Středověké období v slovanských literaturách: diferenciace 9) Období humanisticko-renesančně barokní a reformační 10) Klasicismus a osvícenství 11) Preromantismus, romantismus, postromantismus a neoromantismus 12) Realismus 13) Moderna 14) Modernismus a avantgardy 20. století 15) Postmodernismus a současná fáze vývoje v slovanských literaturách
Literatura
  povinná literatura
 • WOLLMAN, Slavomír. Slovanské literatury ve střední Evropě. Zelenka, Miloš (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 236 s. Slavica Universitatis Masarykianae, sv. 1. ISBN 978-80-210-6127-9. info
 • WOLLMAN, Frank. Slovesnost Slovanů. Edited by Ivo Pospíšil - Miloš Zelenka. 2. vyd., v Tribunu EU vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2012. 474 s. ISBN 9788026302230. info
 • POSPÍŠIL, Ivo a Miloš ZELENKA. Střední Evropa jako křižovatka metodologií: Slovesnost Slovanů Franka Wollmana – tradice a souvislosti (Nad druhým českým vydáním). In Pospíšil, Ivo; Zelenka, Miloš. Slovesnost Slovanů. 2. vyd., V Tribunu EU vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2012. s. 23-68. ISBN 978-80-263-0223-0. info
 • ŠTĚPÁN, Ludvík. Pohledy na slovanské literatury II : v středoevropském trojúhelníku. Vyd. 1. Brno: SVN Regiony, 2007. 162 s. ISBN 8086735117. info
 • DOROVSKÝ, Ivan. Slovník balkánských spisovatelů : albánská literatura, bosenskohercegovská literatura, bulharská literatura, chorvatská literatura, makedonská literatura, slovinská literatura, srbská a černohorská literatura. 1. vyd. Praha: Libri, 2001. 683 s. ISBN 8072770063. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. 1. vyd. Praha: Libri, 2001. 680 s. ISBN 8072770683. info
 • ŠTĚPÁN, Ludvík, Roman MADECKI, Anna GAWARECKA, Krystyna KARDYNI-PELIKÁNOVÁ, Lenka VÍTOVÁ, Vanda PINDUROVÁ, Jarmil PELIKÁN, Karla ONDRÁŠKOVÁ, Boguslaw BAKULA, Dobrochna DABERT, Grzegorz GAZDA, Andrzej ZAWADA a Irena HRABĚTOVÁ. Slovník polských spisovatelů. Ludvík Štěpán - autor koncepce slovníku a editor, autor předmluvy a úvodní eseje. první. Praha: Libri, 2000. 555 s. Slovníky spisovatelů 107. ISBN 80-7277-005-5. info
  doporučená literatura
 • ŠAUR, Josef, Michal PRZYBYLSKI, Ivo POSPÍŠIL, Pavel PILCH, Eliška GUNIŠOVÁ, Jaroslava SMEJKALOVÁ, Lenka PAUČOVÁ, Kateřina KOLÁŘOVÁ, Nela MARTINKOVÁ a Anton Nikolajevič SOMOV. Slovanské literatury a jazyky v objetí politiky (20. století). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 166 s. ISBN 978-80-210-8068-3. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Střední Evropa a Slované : (problémy a osobnosti). 1. vyd. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2006. 246 s. ISBN 8021041749. info
 • ŠTĚPÁN, Ludvík. Pohledy na slovanské literatury. Vyd. 1. Brno: SVN Regiony, 2003. 270 s. ISBN 8086735036. info
 • MASARYK, Tomáš Garrigue. Rusko a Evropa : studie o duchovních proudech v Rusku. Edited by Jan Pochman - Vladimír Svatoň. Rev. vyd. Praha: Ústav T.G. Masaryka, 1996. 495 s. ISBN 8090197167. info
 • ĎURIŠIN, Dionýz. Osobitné medziliterárne spoločenstvá. 5, Slovanské literatúry : Communautés interlittéraires specifiques. 5, Littératures slaves (Souběž.). Vyd. 1. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV, 1993. 241, 100 s. info
 • MÁCHAL, Jan. Slovanské literatury. D. 3. V Praze: Nákladem Matice české, 1929. info
 • MÁCHAL, Jan. Slovanské literatury. D. 1. V Praze: Nákladem Matice české, 1922. info
  neurčeno
 • Hrala, Milan: Moderní ruská literatura: 1890-2000. Praha 2007.
 • Jihoslovanské literatury v českém prostředí. Ed.: Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka. Brno 1999.
 • Zilynskyj, B.: Ukrajinská literatura v českém kontextu v letech 1965-1994. Materiály k bibliografickému soupisu se souborem dodatků pro období 1814-1964. Praha 2000.
 • Zilynskyj, B.: Ukrajinci v Čechách a na Moravě: (1894) 1917-1945 (1994), Praha 1995.
 • Zadražil, L. (ed.): Východoevropská moderna a její evropský kontext I. Praha 1999.
 • Zadražilová, M.: Ruská literatura přelomu 19. a 20. století. Praha 1995.
 • Wollman, F.: Duch a celistvost slovanské slovesnosti. Praha 1948.
 • Horák, J.: Z dějin literatur slovanských. Stati a rozpravy. Uspořádal Julius Dolanský a Jan Thon. Jos. R. Vilímek, Praha 1948.
 • Východoslovanské literatury v českém prostředí do vzniku ČSR. Ed.: Danuše Kšicová. Brno 1997.
 • DOROVSKÝ, Ivan. Slovanské literatury a dnešek. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 240 s. ISBN 9788021046672. info
 • MÁCHAL, Jan. Slovanské literatury. D. 2 [1-804/2]. V Praze: Nákladem Matice české, 1925. info
Výukové metody
přednáška, seminář, konzultace, vypracování seminární práce
Metody hodnocení
testování, seminární práce, ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/SLOLT01