SUK001 Psychologie pro učitele I

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
2/0/0. blokově (24 hodin za semestr). 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Veronika Ondráčková Dacerová (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
Psychologický ústav – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vyučovací předmět Psychologie pro učitele je dvousemestrální (Psychologie pro učitele I a Psychologie pro učitele II): Předmět nabízí studentům připravujícím se k učitelskému povolání na středních školách základní teoretické a praktické informace, poznatky a metody nejen pro efektivní vyučování a řešení různých výchovných situací, ale klade si za cíl přispět šířeji k porozumění žákům i sobě samému, ke zvládání komunikace ve škole i v osobním životě, k podpoře zdravého vývoje žáků i učitelů. Mezi nejdůležitější psychologické disciplíny, které bezprostředně pomáhají učiteli řešit složité výchovné situace, patří: obecná psychologie, psychologie osobnosti, vývojová psychologie, pedagogická psychologie, sociální psychologie, duševní hygiena a psychopatologie.
Výstupy z učení
Na základě úspěšného absolvování kurzu Psychologie pro učitele I bude student schopen:
- definovat základní pojmy psychologie
- objasnit základní znaky a funkce psychických jevů
- popsat a vysvětlit základní druhy psychických jevů (psychické procesy, stavy a vlastnosti)
- využít znalosti z psychologických metod k zlepšení poznávání sebe i druhých lidí (zejména žáků a studentů)
- objasnit, proč a jak se lidé odlišují ve svých projevech chování
- uvést příklady faktorů, které ovlivňují prožívání, chování a činnost člověka
- porovnat osobnost v jednotlivých vývojových fázích života (se zaměřením na období mladšího školního věku, pubescence, adolescence a období dospělosti)
- analyzovat svůj styl učení, porovnat různé metody učení a vyhodnotit jejich účinnost pro své studium s ohledem na vlastní psychické předpoklady
- využít poznatky o tvořivosti pro záměrné rozvíjení tvořivého myšlení žáků ve vyučování
- uvést charakteristické projevy mimořádně nadaných žáků, orientovat se v typologii nadaných žáků, možných formách vzdělávání žáků s mimořádným nadáním a možnostech jejich dalšího rozvoje
- analyzovat příčiny školního neprospěchu žáků a navrhnout pedagogická opatření pro jejich odstranění
Osnova
 • Psychologie pro učitele I
 • Tematické okruhy:
 • 1. Místo psychologie v obecném systému věd, psychologické vědní disciplíny – klasifikace a předmět. Psychologie a její místo v životě člověka, užití psychologie zejména v učitelské praxi.
 • 2. Základní metody v psychologii – pozorování a sebepozorování, experiment, rozhovor, dotazníky, anamnéza, analýza produktů činnosti. / Charakteristika jednotlivých vývojových období člověka se zaměřením na vývojové období odpovídající studované aprobaci.
 • 3. Efektivní komunikace I. Základy efektivní komunikace ve škole. Úskalí ohrožující přesnost či objektivitu posuzování a hodnocení žáka učitelem.
 • 4. Efektivní komunikace II. Základy asertivity a její využití při práci s žáky, rodiči, kolegy. Sebepoznání – práce na sobě.
 • 5. Motivace. Teoretické ukotvení a praktické využití při práci s žáky a rodiči.
 • 6. Učení – pojem, typy učení, činitelé ovlivňující průběh a výsledky učení, zákony učení. Styly učení. Doporučení pro žáky a studenty, jak se učit.
 • 7. Možnosti individuálního rozvoje žáků a individuálního přístupu
 • 8. Školní úspěšnost/neúspěšnost, školní prospěch/neprospěch – vymezení pojmů. Analýza školního neprospívání žáků – příčiny neprospívání, psychologické aspekty a pedagogická opatření při odstraňování neprospěchu žáků. Žákova vnímaná školní zdatnost (academic self-efficacy).
 • 9. Inteligence, kreativita, nadání. Teorie inteligence, inteligenční testy, komunikace s PPP; teorie kreativity, kreativita a stres; nadání, práce s nadanými dětmi.
 • 10 Nejčastější psychické problémy dospívajících (panické ataky, úzkosti, školní fóbie, deprese, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování atd.)
 • 11. Mediace mezi žáky ve škole – definice konfliktu, řešení konfliktu, základy mediace.
 • 12. ACT u adolescentů a jeho využití z pohledu učitele SŠ.
 • 13. Práce školního psychologa.
Literatura
  povinná literatura
 • HOLEČEK, Václav. Psychologie v učitelské praxi. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, a. s., 2014. 224 s. ISBN 978-80-247-3704-1.
 • ROLLNICK, Stephen a Hana ANTONÍNOVÁ. Motivační rozhovory ve škole. Vydání první. Praha: Portál, 2017, 183 stran. ISBN 9788026212744. info
 • PRAŠKO, Ján a Hana PRAŠKOVÁ. Asertivitou proti stresu. 2., přepracované a doplně. Praha: Grada, 2007, 277 stran. ISBN 9788024716978. URL info
 • ČÁP, Jan a Jiří [pedagog] MAREŠ. Psychologie pro učitele [Čáp, 2001]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001, 655 s. ISBN 80-7178-463-X. info
  doporučená literatura
 • PETTY, Geoff. Moderní vyučování. Vyd. 6. Praha: Portál, s. r. o., 2013. 568 s. ISBN 978-262-0367-4.
 • BENDL, Stanislav, KUCHARSKÁ, Anna (ed.) a kol. Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie - skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2008. 237 s. ISBN 978-80-7290-366-5.
 • PUGNEROVÁ, Michaela. Psychologie : pro studenty pedagogických oborů. Vydání 1. Praha: Grada, 2019, 276 stran. ISBN 9788027105328. URL info
 • JEDLIČKA, Richard, Jaroslav KOŤA a Jan SLAVÍK. Pedagogická psychologie pro učitele : psychologie ve výchově a vzdělávání. Illustrated by Jana Slavíková. Vydání 1. Praha: Grada, 2018, 528 stran. ISBN 9788027105861. URL info
 • HELUS, Zdeněk. Sociální psychologie pro pedagogy. 2., přepracované a doplně. Praha: Grada, 2015, 399 stran. ISBN 9788024746746. URL info
 • MAREŠ, Jiří. Pedagogická psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013, 702 s. ISBN 9788026201748. info
 • HRABAL, Vladimír a Isabella PAVELKOVÁ. Jaký jsem učitel. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010, 239 s. ISBN 9788073677558. info
 • FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi : příručka pro učitele. Translated by Karel Balcar. Vyd. 3. Praha: Portál, 2010, 383 s. ISBN 9788073677251. info
 • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009, 121 s. ISBN 9788024728636. URL info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2005, 430 s. ISBN 8024610744. info
 • ŘEZÁČ, Jaroslav. Sociální psychologie [Řezáč, 1998]. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 1998, 268 s. ISBN 80-85931-48-6. info
 • Psychologie výchovy a vyučování. Edited by Jan Čáp. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova - Vydavatelství Karolinum, 1993, 413 s. ISBN 80-7066-534-3. info
 • DRLÍKOVÁ, Eva. Učitelská psychológia. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatel'stvo, 1992, 374 s. ISBN 8008004339. info
  neurčeno
 • SLAVIN, Robert E. Educational psychology : theory and practice. Tenth edition, Pearson new i. Harlow: Pearson, 2014, ii, 578. ISBN 9781292020730. info
 • BUCKLER, Scott a Paul CASTLE. Psychology for teachers. Los Angeles: Sage, 2014, xxiv, 363. ISBN 9781446211144. info
 • MINTON, Stephen James. Using psychology in the classroom. 1st pub. Los Angeles: Sage, 2012, xiii, 173. ISBN 9781446201657. info
 • Pedagogická encyklopedie. Edited by Tomáš Janík - Milada Rabušicová - Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, 935 s. ISBN 9788073675462. info
 • ĎURIČ, Ladislav a Jozef ŠTEFANOVIČ. Psychológia pre učitel'ov. 2. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1977, 592 s. info
Výukové metody
přednášky, diskuze, studium doporučené literatury
Metody hodnocení
písemná zkouška (znalostní test) - úspěšné ukončení 75%
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/wupv/home/studium/obory/vzdelavani/doplnujici-pedagogicke-studium-dps/
Pozn.:
Na konzultacích bude doplňována příp. další nejnovější základní a doporučená rozšiřující literatura k jednotlivým tématům.


Podrobnější osnovy přednášek, příp. další studijní materiály spolu s literaturou k jednotlivým tematickým okruhům lze nalézt ve studijních materiálech předmětu v IS v aktuálním semestru.

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.