SUK004 Psychologie pro učitele II

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. blokově (24 hodin za semestr). 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Veronika Ondráčková Dacerová (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
Psychologický ústav – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav – Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 1. 3. 8:20–10:00 B2.23, 10:20–12:00 B2.23, Pá 15. 3. 10:20–12:00 B2.23, 13:00–14:40 B2.23, Pá 12. 4. 13:00–14:40 B2.23, Pá 26. 4. 8:20–10:00 B2.23, Pá 10. 5. 8:20–10:00 B2.23, 10:20–12:00 B2.23, Pá 24. 5. 8:20–10:00 B2.23
Předpoklady
SUK001 Psychologie pro učitele I
SUK001 Psychologie pro učitele I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vyučovací předmět Psychologie pro učitele je dvousemestrální (Psychologie pro učitele I a Psychologie pro učitele II): Předmět nabízí studentům připravujícím se k učitelskému povolání na středních školách základní teoretické a praktické informace, poznatky a metody nejen pro efektivní vyučování a řešení různých výchovných situací, ale klade si za cíl přispět šířeji k porozumění žákům i sobě samému, ke zvládání komunikace ve škole i v osobním životě, k podpoře zdravého vývoje žáků i učitelů. Mezi nejdůležitější psychologické disciplíny, které bezprostředně pomáhají učiteli řešit složité výchovné situace, patří: obecná psychologie, psychologie osobnosti, vývojová psychologie, pedagogická psychologie, sociální psychologie, duševní hygiena a psychopatologie.
Výstupy z učení
Na základě úspěšného absolvování kurzu Psychologie pro učitele II bude student schopen:
- uplatnit zásady duševní hygieny při práci učitele a učení žáků
- lépe se vyznat v náročných životních situacích a jejich dopadu na psychický stav a uplatnit vhodné způsoby vyrovnávání se s náročnými životními situacemi
- lépe porozumět vztahům mezi učitelem a žáky a činitelům, které se podílejí na jejich utváření
- aplikovat pedagogicko-psychologické zásady správného zkoušení a hodnocení učebních výkonů žáků, případně redukovat trému u žáka
- rozeznat projevy specifických poruch učení, popsat jejich školní důsledky, uplatnit základní zásady reedukační péče a zásady hodnocení a klasifikace žáků se specifickými poruchami učení
- rozpoznat projevy žáka s ADHD a ADD a uplatnit postupy pro vyučování a výchovu žáků s ADHD
- orientovat se v složitosti chování a prožívání problémových dětí
- popsat základní výchovné prostředky a aplikovat při řešení některých typických modelových výchovných situací
- orientovat se ve vybraných typologiích vyučovacích a výchovných stylů
- alespoň orientačně diagnostikovat klima školní třídy a na základě zjištěných skutečností navrhnout a provést vhodnou intervenci
- vysvětlit výchovné aspekty sociální (resp. pedagogické) komunikace, sociální interakce a sociální percepce ve školních podmínkách a využít jich při dosahování svých záměrů a cílů
Osnova
 • Psychologie pro učitele II
 • Tematické okruhy:
 • 1. Specifické poruchy učení – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, dysmúzie, dyspinxie; příčiny, projevy, reedukace a kompenzace, hodnocení a klasifikace žáků se specifickými poruchami učení. Obraz dítěte s ADHD a ADD; postupy pro vyučování a výchovu dětí s ADHD.
 • 2. Psychologické aspekty zkoušení, hodnocení a klasifikace učebních výkonů žáků – funkce zkoušení a hodnocení, druhy zkoušek (ústní, písemné, praktické); předzkouškové a zkouškové stavy – tréma (příznaky, následky a redukce ze strany učitele a žáka, druhy).
 • 3. Psychologie osobnosti učitele – přístupy a metody ke zkoumání osobnosti učitele, požadavky na osobnost učitele, osobnost učitele z pohledu žáků, některé typologie učitelských osobností, vývoj a utváření osobnosti učitele, úskalí ve vývoji osobnosti učitele. Učitelova (vnímaná) profesionální zdatnost. Učitelovo pojetí výuky. Vyučovací styly.
 • 4. Vztahy mezi učiteli a žáky a jejich utváření (složky zastoupené ve vztahu mezi učitelem a žákem, činitelé vztahu učitele k žákovi, některé typické druhy vztahů učitelů k žákům; činitelé vztahu žáka k učiteli). Pojetí učitelství jako "pomáhající profese".
 • 5. Psychologie výchovy a sebevýchovy – psychologické aspekty výchovy a jejích jednotlivých prostředků; požadavky; odměny a tresty, povzbuzování; přesvědčování; působení slovní a mimoslovní, přímé a nepřímé; hraní rolí; působení modelů; způsoby (styly) výchovy; aktivnost osobnosti, koncepce já a sebevýchova.
 • 6. Psychologický rozbor výchovných obtíží (např. lhaní, podvody, neposlušnost, neukázněnost, záškoláctví, toulavost, krádeže, kouření, alkoholismus, zneužívání drog, sexuální přestupky, agresivita, šikana, sebevražedné úmysly /pokusy/ aj.). Převýchova.
 • 7. Náročné životní situace (stres, frustrace, deprivace, konflikty), techniky vyrovnávání se s náročnými životními situacemi. Zvládání školní zátěže žáků a studentů. Učitelovo zvládání zátěže, sociální opora - její význam pro práci učitele.
 • 8. Duševní zdraví a duševní poruchy (psychózy, neurózy, psychopatie a mentální retardace). Psychohygiena ve škole.
 • 9. Člověk a společnost. Proces socializace, sociální učení (formy – napodobování /imitace/, identifikace, učení sociálním posilováním (zpevňováním), observační či zástupné učení, sociální anticipace).
 • 10. Sociální skupiny, jejich druhy a formativní působení. Školní třída jako malá sociální skupina. Psychosociální klima školní třídy. Psychosociální klima školy.
 • 11. Sociální styk – struktura. Sociální komunikace, specifika pedagogické komunikace, psychologické aspekty komunikace mezi učitelem a žákem, učitelem a rodičem. Sociální interakce a sociální percepce a jejich výchovné aspekty ve školních podmínkách.
Literatura
 • BENDL, Stanislav, KUCHARSKÁ, Anna (ed.) a kol. Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie - skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2008. 237 s. ISBN 978-80-7290-366-5.
 • MAREŠ, Jiří. Pedagogická psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 704 s. ISBN 978-80-262-0174-8.
 • PETTY, Geoff. Moderní vyučování. Vyd. 6. Praha: Portál, s. r. o., 2013. 568 s. ISBN 978-262-0367-4.
 • HOLEČEK, Václav. Psychologie v učitelské praxi. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, a. s., 2014. 224 s. ISBN 978-80-247-3704-1.
 • PUGNEROVÁ, Michaela. Psychologie : pro studenty pedagogických oborů. Vydání 1. Praha: Grada, 2019, 276 stran. ISBN 9788027105328. URL info
 • JEDLIČKA, Richard, Jaroslav KOŤA a Jan SLAVÍK. Pedagogická psychologie pro učitele : psychologie ve výchově a vzdělávání. Illustrated by Jana Slavíková. Vydání 1. Praha: Grada, 2018, 528 stran. ISBN 9788027105861. URL info
 • HELUS, Zdeněk. Sociální psychologie pro pedagogy. 2., přepracované a doplně. Praha: Grada, 2015, 399 stran. ISBN 9788024746746. URL info
 • SLAVIN, Robert E. Educational psychology : theory and practice. Tenth edition, Pearson new i. Harlow: Pearson, 2014, ii, 578. ISBN 9781292020730. info
 • BUCKLER, Scott a Paul CASTLE. Psychology for teachers. Los Angeles: Sage, 2014, xxiv, 363. ISBN 9781446211144. info
 • MINTON, Stephen James. Using psychology in the classroom. 1st pub. Los Angeles: Sage, 2012, xiii, 173. ISBN 9781446201657. info
 • FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi : příručka pro učitele. Translated by Karel Balcar. Vyd. 3. Praha: Portál, 2010, 383 s. ISBN 9788073677251. info
 • Pedagogická encyklopedie. Edited by Tomáš Janík - Milada Rabušicová - Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, 935 s. ISBN 9788073675462. info
 • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009, 121 s. ISBN 9788024728636. URL info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2005, 430 s. ISBN 8024610744. info
 • ČÁP, Jan a Jiří [pedagog] MAREŠ. Psychologie pro učitele [Čáp, 2001]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001, 655 s. ISBN 80-7178-463-X. info
 • ŘEZÁČ, Jaroslav. Sociální psychologie [Řezáč, 1998]. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 1998, 268 s. ISBN 80-85931-48-6. info
 • Psychologie výchovy a vyučování. Edited by Jan Čáp. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova - Vydavatelství Karolinum, 1993, 413 s. ISBN 80-7066-534-3. info
 • DRLÍKOVÁ, Eva. Učitelská psychológia. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatel'stvo, 1992, 374 s. ISBN 8008004339. info
 • ĎURIČ, Ladislav a Jozef ŠTEFANOVIČ. Psychológia pre učitel'ov. 2. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1977, 592 s. info
Výukové metody
konzultace, diskuse, domácí úkoly, samostudium doporučené literatury
Metody hodnocení
předpoklad ke zkoušce: zpracování semestrální práce na téma Využití psychologických poznatků v práci učitele/nebo ve školní praxi (vlastní zamyšlení nad tématem) a její včasné odevzdání v elektronické podobě (do odevzdávárny v IS) a také v tištěné formě, rozsah: min. 2 normostrany, termín odevzdání: nejpozději do 10. 5. 2023
výstup: zkouška (zkouška - dvě části: písemná a ústní, zahrnuje tematické okruhy předmětů Psychologie pro učitele I a II a úroveň zpracování semestrální práce)
Informace učitele
Pozn.:
Na přednáškách (konzultacích) bude doplňována příp. další nejnovější základní a doporučená rozšiřující literatura k jednotlivým tématům.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/SUK004