SUS_44 Kapitoly z dějin hudby II.

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/2/0. 4 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (přednášející), PhDr. Dagmar Koudelková (zástupce)
Mgr. Jan Špaček (přednášející)
Garance
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:40 N51
Předpoklady
SUS_43 Kapitoly z dějin hudby I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs se soustředí na vybrané problémy hudby od roku 1730. Důraz je kladen na pochopení problematiky a logiky jednotlivých jevů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- definovat základní hudební pojmy;
- vysvětlit základní hudební formy a vztahy mezi nimi;
- formulovat a vysvětlit dobové názory na umění a hudbu 19. a 20. století;
- interpretovat texty E. Hanslicka, R. Wagnera, V. Helferta a I. Stravinského;
- analyzovat díla Bachova, Beethovenova, Dvořákova, Mahlerova, Stravinského a Šostakoviče;
- charakterizovat tvůrčí poetiku vybraných skladatelů
Osnova
 • Johann Sebastian Bach - Horizontální aspekt hudební skladby (Helfert), polyfonie, kontrapunkt - Hudební formy - Hudební teorie: intervaly, stupnice, předznamenání, ladění, alikvotní tóny, rytmus - Česká hudební emigrace - Mannheimská škola - Klasicismus: sonátová forma (Beethoven) - Haydn, Mozart, Beethoven - Romantismus: etapy, vybraní představitelé, národní školy (Rusko: západnici versus kučkisté, německý prostor), programnost v hudbě (Hanslick) - Duchovní hudba: velká mše (Bach, Beethoven, Berlioz) - Programní symfonie (Berlioz, Mahler, Messiaen) - Opera (italská, francouzská) - Druhá vídeňská škola (Schönberg, Webern, Berg) - Stravinskij, Prokofjev, Šostakovič - Smetana (národní opera), Dvořák (klasicko-romantická syntéza), Janáček (opery, inspirační okruhy)
Literatura
  povinná literatura
 • MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-238-3. info
 • HELFERT, Vladimír. Periodisace dějin hudby. Příspěvek k otázce logiky hudebního vývoje. Musikologie : sborník pro hudební vědu a kritiku, Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, 1938, roč. 1, s. 7-26. ISSN 1802-128X. URL info
 • NAVRÁTIL, Miloš. Nástin vývoje evropské hudby 20. století. Ostrava: Montanex, spol. s r.o., 1993. 189 s. ISBN 80-85300-26-5. info
 • HANSLICK, Eduard. O hudebním krásnu : příspěvek k revizi hudební estetiky : Vom Musikalisch-Schönen (Orig.). 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1973. 137 s. info
 • BUSONI, Ferruccio. Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst : (Text der zweiten Fassung von 1916). Hamburg: Karl Dieter Wagner, 1973. 64 s. ISBN 3921029163. info
  doporučená literatura
 • SMOLKA, Jaroslav. Dějiny hudby. Vyd. 1. Brno: TOGGA agency, 2001. 657 s. ISBN 80-902912-0-1. info
 • KOUBA, Jan. ABC hudebních slohů : od raného středověku k W.A. Mozartovi. 2. dopl. vyd. Praha: Supraphon, 1988. 253 s. info
 • PEČMAN, Rudolf. Sloh a hudba, 1600-1900 : problémy, otázky, odpovědi [Pečman, 1996]. Vyd. 2. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 1996. 157 s. ISBN 80-210-1424-5. info
 • ZENKL, Luděk. ABC hudebních forem. Praha: Supraphon, 1984. info
 • ZENKL, Luděk. ABC hudební nauky. 7. rev. a dopl. vyd., v Edit. Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2000. 202 s. ISBN 8086385019. info
 • The New Grove dictionary of music and musicians. Edited by Stanley Sadie - John Tyrrell. 2nd ed. New York: Grove, 2001. lxvii, 912. ISBN 0195170679. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, čtení textů, exkurze, teoretická příprava
Metody hodnocení
Přednáška v rozsahu dvou vyučovacích hodin každý týden, důležité je sledování hudebních ukázek ve studijních materiálech. Je třeba sledovat i ostatní studijní materiály zde v ISu. Písemná zkouška trvá 90 minut a sestává z osmi otázek diskurzívního charakteru, poslechového testu a eseje na stanovené téma. Povinná 80% účast.
Informace učitele
Hodnocení zkouškového testu:
 • (A) 8 otázek, každá za 0 až 2 body, celkem 16 bodů
  Bodové hodnocení testu lze vylepšit: za mimořádně kvalitní odpověď lze přiznat jeden prémiový bod navíc jako bonus
  (max. 8 prémiových bodů navíc)
 • (B) Esej v rozsahu cca dvou rukopisných stran či normostran (0 až 16 bodů)
  Je třeba si v rámci přípravy na zkoušku vybrat tři hudební skladatele z období 1750 (včetně Bacha) až 2010 a poznat problematiku jejich života i díla podrobně a do hloubky samostudiem (např. prostudováním jejich hesel na www.grovemusic.com - přístupné z počítačů MU). Vybrané skladatele je třeba ohlásit 24 hodin před začátkem zkoušky e-mailem vyučujícímu. Jednoho z nich Vám vyberu a dostanete zadáno dílčí téma z problematiky jeho/jejího života a díla. Je nezbytně nutné se u zkoušky držet zadaného tématu (např. Přijetí díla Antonína Dvořáka v USA a Velké Británii, Antické a starověké inspirace v operním díle Richarda Strausse atp.), nelze o skladatelích psát pouze obecně ("XY se narodil v malé vesničce...").
  I zde lze hodnocení vylepšit: Za nadstandardně zpracovanou esej lze kromě běžných 16 bodů přiznat ještě 1 až 8 bodů navíc jako bonus.
 • (C) Poslechový test (0 až 8 bodů, bonus 0 až 4 body)
  Uslyšíte celkem pět zhruba minutových hudebních ukázek. U jedné z nich určete skladatele i název skladby, zařaďte do období, stylu, techniky, formy, instrumentace atp. Další tři ukázky popište a zařaďte stručněji a povšechněji jednou či dvěma větami. Jednu ukázku můžete ignorovat bez ztráty bodů. Účelem této části není nutně poznat, o jakou skladbu se jedná, plný počet bodů lze získat i za bezchybný všestranný popis ukázky.
  Zkouška trvá 90 minut, předpokládá se 35 minut na část (A), 40 minut na část (B) a 15 minut na část (C).

  Pár praktických rad:
  Nemějte obavu z diskursivní povahy otázek. Vaše odpovědi nemusí být vyčerpávající, buďte výběroví a tvůrčí. Neexistuje jen jedna správná odpověď a ostatní špatné. Musíte pracovat rychle. Rozlišujte důležité (napsat) a okrajové (vynechat). Neodmítám ani případnou heslovistost či útržkovistost, nepostrádá-li myšlenku. U eseje naopak žádám důkladné, souvislé a obsáhlé pojednání. Na základě špatných zkušeností již nelze k napsání eseje použít vlastní notebook.

  Celkové hodnocení zkoušky podle bodových rozmezí:
 • >36: A
 • 36 – 33: B
 • 32 – 29: C
 • 28 – 25: D
 • 24 – 21: E
 • 20 – 0: F

  Rozsah požadovaných znalostí z Encyklopedického atlasu hudby:
 • Akustika:
  str. 14, 15 (jen po odstavec „Kmity a vlnění“), 16, 17 (jen po „Tónovou výšku“), 23 (pouze „Hlasové obory“)
 • Organologie:
  str. 24 až 25, 64 až 65
 • Hudební teorie:
  str. 66 až 69, 84 až 90, 93 (pouze prvních 13 řádků v levém sloupci), 101 (pouze po odstaveček „K technice generálbasu“), 102 až 109
 • Hudební formy:
  str. 110 až 157 (u každé formy jen základní povědomí)
 • Dějiny hudby:
  str. 328 až 329, 332 až 525, 530 až 543

  Poznámka: V žádném případě nebude v testu vyžadována prostá faktografie. Důraz bude kladen na pochopení problematiky a schopnost ji jednoduše vysvětlit. Orientace v notovaných zápisech (sudé stránky) rovněž není nezbytná, je však vřele doporučená.
  V souběžně konaném předmětu US_44cv bude testována znalost povinné literatury.

  ---------

  Aktualizace platná pouze pro jako 2020

  Vzhledem k okolnostem se zkouška liší od očekávané podoby, proběhne bez nutnosti fyzické přítomnosti a důraz bude přenesen pouze na některé části její původně představené podoby, které lépe vyhovují dané situaci. Prosím, abyste nastudovali vše požadované, přestože to může vypadat, že některé věci u zkoušky nevyužijete. Jedná se o znalosti v tomto rozsahu a charakteru:

  - Encyklopedický atlas hudby v rozsahu popsaném v Informacích učitele v sylabu předmětu v ISu (dostupný ve studijních materiálech). Je třeba dosáhnout znalosti dějin hudby v rozsahu popsaném v Osnově v sylabu předmětu v ISu.

  - Osnova uskutečněných a plánovaných přednášek – je třeba vše zmíněné chápat, dokázat stručně popsat, případně samostatně dohledat (wordovský soubor Kapitoly.doc ve Studijních materiálech předmětu v ISu).

  - Dobrá znalost obou povinných spisů – Helfertova a Hanslickova (viz studijní materiály předmětu v ISu).

  - Důkladná příprava na zkouškové eseje.

  - Zvukové ukázky ze studijních materiálů je také třeba znát, vzhledem k okolnostem je ale nyní přesouvám mezi dobrovolné a doporučené aktivity, poslechovou přípravu místo toho cele věnujte třem vybraným skladatelům (podrobnosti níže).

  Zkouška se omezí na eseje věnované tří hudebním skladatelům, které si sami vyberete a velmi důkladně se samostatně seznámíte s problematikou jejich života, celého díla a budete mít poslechovou zkušenost s jejich hudbou. Nebude se losovat, vypracujete tři eseje, na každého z vybraných skladatelů jednu. Tématu je třeba se držet a nepsat obecně. Jména skladatelů mi ohlásíte nejpozději týden před zkouškou e-mailem. Každá ze tří esejí má minimální rozsah tří normostran (5400 úhozů včetně mezer) a budete na ni mít 90 minut.

  Výběr tří hudebních skladatelů musí splňovat toto kritérium: Roky narození NEBO úmrtí (vyberte sami, zda narození, nebo úmrtí, stačí splnit jedno) u všech tří se musí vzájemně (každý s každým) lišit minimálně o 50 let. Příklady správného výběru: skladatelé zemřelí 1750, 1806 a 1883, skladatelé narození 1685, 1737, 1813. Příklad chybného výběru: skladatelé zemřelí v letech 1884, 1904 a 1928. Pokud si nejste jistí vhodností svého výběru, raději se se mnou poraďte, obzvláště pokud volíte obskurní či neznámá jména. Svým výběrem přebíráte odpovědnost za dostupnost informací o jejich životě a díle. Informace čerpejte z hesel ve slovníku The New Grove Dictionary od Music and Musicians (dostupný online), případně z další dostupné české i cizojazyčné literatury o autorech – měli byste o každém skladateli přečíst alespoň jednu knihu, je-li dostupná, nebo alespoň dobře prostudovat slovníkové heslo. V konkrétních případech Vám literaturu rád doporučím.

  Na zkoušku se normálně hlaste k termínům, které vypíšu v ISu, ale nemám sebemenší problém vyjít Vám vstříc a vypsat termíny podle Vašich přání, klidně i jednotlivcům, klidně o půlnoci, jak jen budete chtít. Jen mi sdělte, kdy chcete zkoušku vykonat, a já vypíšu v ISu termín. Klidně si i hodně vymýšlejte a navrhujte více termínů, hlavně aby Vám to vyhovovalo, nejdříve klidně dnes a nejpozději 4. října 2020, ke komunikaci používejte e-mail a v případě nutnosti telefon či SMS (777233633).

  Zkouška proběhne tak, že Vám na jejím začátku e-mailem nebo v SMS (jak budete chtít) pošlu konkrétní témata ke každému skladateli a Vy mi po vypracování esejí, nejpozději po 3 x 90 minutách, pošlete hotové texty e-mailem v jakékoliv textově čitelné podobě (textové editory nebo přímo v těle e-mailu, případně v textovém pdf). Kdo chce, může eseje vypracovávat postupně, tedy ohlásit jen jednoho skladatele, vypracovat a po 90 minutách poslat jen jednu esej a další vypracovat v jiném zkouškovém termínu. S vícečetným přihlašováním k termínům by neměl být problém. Hlaste se pouze z jednoho předmětu (US_44 nebo SUS_44; US_44cv ignorujte).

  Studenti, kteří jdou ke státnicím teď v červnu, vykonají v rámci zkoušky pouze jednu esej a připraví si pouze jednoho skladatele podle vlastního výběru. Ušetřený čas věnují studiu dějin hudby v podobě, jak je vyžadována u státnic.

  Bodové hodnocení bude proporčně shodné, na každou esej max. 20 bodů, celkově max. 60 bodů. Stále existuje možnost 50% navýšení bodů v případě mimořádně kvalitního výsledku.

  0 – 30 bodů: F
  31 – 36: E
  37 – 42: D
  43 – 48: C
  49 – 54: B
  55 – 60 (– 90): A

  U těch, kteří jdou v červnu ke státnicím, bude hodnocení eseje obdobné a hodnocení zadám hned po odevzdání, bez prodlení:

  0 – 10 bodů: F
  11 – 12: E
  13 – 14: D
  15 – 16: C
  17 – 18: B
  19 – 20 (– 30): A

  Přímý odkaz na odevzdávárnu esejí pro oba kódy (US_44 i SUS_44) je tento:
  https://is.muni.cz/auth/el/phil/jaro2020/SUS_44/ode/eseje/
  Zkrácený odkaz by měl být tento: https://is.muni.cz/auth/go/ddwdwy
  Ale měli byste se do ní snadno doklikat i přes studijní materiály předmětu. Vyzkoušejte si prosím funkčnost odevzdávárny hned nebo v předstihu před zkouškou, dělám to v novém ISu poprvé a nevylučuji tu a tam chybné kliknutí. Nevadí mi, pokud tam vložíte zkušební soubor nebo text a už Vám nepůjde smazat.

  Výsledkem zkoušky musí být ucelené pojednání, logicky členěné, myšlenkově konzistentní (nerozporné, z jednoho musí vyplývat druhé), literárně přijatelné, stylově jednotné a vyvážené. Během přípravy ke zkoušce čerpáte rozličné informace o skladatelích, díky nimž získáte obraz, ponětí, představu o jeho životě a díle, o logice důležitých dějů atd. Po obdržení tématu získanou představu realizujete podle svých nejlepších schopností a je pochopitelné, že během práce si budete na Internetu či v knihách ověřovat fakta či získávat nová podle potřeby, pokud však nebudete mít osobnost skladatele spolehlivě osvojenou, s narychlo shromážděnými daty a fakty mnoho nezmůžete. Tématem také může být otázka či určitá teze a je třeba, abyste nad zadáním dokázali samostatně uvažovat a své myšlenky zformulovat. Výhodou tohoto systému je pro Vás to, že primárně nejsou testovány znalosti dat a informací, nýbrž schopnost je uplatnit, zapojit do samostatného smysluplného uvažování. Není tedy tragédie, když Vám nějaká informace unikne. Naopak nevýhodou pro Vás je, že pokud nebudete dostatečně připraveni, tak to z fleku z žádných googlů a internetů neupečete, ani kdybyste se pominuli. Proto také musím trvat na dodržení časového limitu (90 minut na jednu esej), po jehož uplynutí je třeba výsledek neprodleně vložit do odevzdávárny předmětu US_44/SUS_44 v ISu. Limit není odměřován strojově, zpoždění v rámci jednotek minut lze tolerovat. Zároveň jsou díky popisovaným požadavkům všechny možné pokusy o nepoctivé jednání snadno rozpoznatelné. Stejně tak nemohu akceptovat pouhé nesouvislé vršení faktů k tématu, samoúčelné popisy dějů oper a baletů, otrocké referátové popisy událostí, obecná pojednání mimo zadané téma atd. Vše musí být logicky začleněno do Vašeho samostatného díla. S dostupnými zdroji pracovat můžete, můžete i citovat, obsáhlejší citace se Vám ale nezapočítají do požadovaného minimálního rozsahu.

  Praktický příklad. Pokud se budete věnovat Antonínu Dvořákovi a dostanete nějaké přehledné a jasně vymezené téma, třeba „Dvořák a USA“, rozhodně nestačí napsat, kdy byl Dvořák v Americe a co tam napsal, ale je třeba dokázat celý tento jev vysvětlit, tedy proč tam byl, jak k tomu došlo, co mu to přineslo atp. Vytváříte originální autorské dílo, takže byste k němu měli dokázat přistupovat sebevědomě a uvažovat i nad rámec běžně dostupných informací, tedy například nakolik je Dvořákovo angažmá v Americe překvapivé, v čem to bylo pro konzervatoř v New Yorku přínosem a v čem pro ně Dvořák nemusel být zas až tak skvělou volbou atd., fantazii se meze nekladou, pokud je vše řádně podpořeno argumenty a nepříčí se to dobře známým faktům o tom kterém tvůrci. Někdo si třeba podle fotek může všimnout (fabuluji a dávám krajní příklad), že Dvořák během pobytu v Americe zešedl a oplešatěl, a dát to do nějaké souvislosti. Také můžete třeba dostat téma: „Nakolik se vztah Antonína Dvořáka k ženám projevuje v jeho skladbách?“ Pak máte víceméně volnou ruku k realizaci vlastních myšlenek, zahrnout nebo nezahrnout např. matku, dceru, rozhodně by však nemělo chybět jméno Josefína Čermáková a cyklus Cypřiše, zřejmě i violoncellový koncert – protože jsou pro zadané téma zásadní. Jinak ale můžete sami argumentovat a dopracovat se k explicitnímu, ale třeba i přímo nevyslovenému závěru, že spíše hodně, anebo naopak moc ne, obojí je přijatelné, pokud do sebe pasují Vaše myšlenky a argumenty. Myslete zkrátka na to, že tento zkouškový úkol nemá jedno jediné správné řešení. Správným řešením je kvalitní a zároveň originální text. Proto také žádám jména skladatelů s větším předstihem – protože témata chci zadat propracovaná, poskytující dostatek prostoru pro úvahy, taková bych dost možná nevymyslel okamžitě. A nebojte se, že bych na Vás kladl neúměrné požadavky, je mi jasné, že většinou nejste muzikologové a neumíte číst noty.

  Vyhrazuji si právo Vám témata spojovat, i když to zřejmě vzhledem k povinnému padesátiletému odstupu let narození/úmrtí nebude časté. Pokud budete psát najednou dvě nebo tři eseje, například na Franze Schuberta a Gustava Mahlera, je možné, že Vám zadám jedno téma zohledňující třeba písňovou tvorbu obou skladatelů. Pak bych žádal jednu dvojnásobnou esej o rozsahu šesti normostran (10.800 úhozů) vypracovanou za 180 minut.

  Doporučuji po obdržení tématu nejprve naplánovat hrubou myšlenkovou kostru textu, na chvíli se zamyslet a dělat si poznámky s myšlenkami, na které byste jinak mohli zapomenout. Hlavně v této fázi se neobejdete bez fantazie. Pokud se naopak hned po obdržení tématu vrhnete na google a začnete dolovat informace, přijdete o cestu k celkovému koncepčnímu uvažování a budete ji pak obtížně hledat.

  Celkově celé toto velmi podrobně popisované zadání neberte jako omezení, nýbrž jen jako snahu Vás správně nasměrovat.

  Pro případ technických výpadků nestanovuji předem žádné pravidlo, obecně však platí, že až do chvíle, kdy Vám odešlu konkrétní znění tématu, můžete všechno bez potíží vzdát, odložit, odhlásit se, případně místo tří esejí pracovat jen na dvou nebo na jedné a zbylé odložit. Ovšem od chvíle, kdy Vám téma zašlu, už není cesty zpět a zaslaný i nezaslaný výsledek Vám bude hodnocen. Dokážu si představit situaci, kdy Vám okolnosti znemožní zdárně dokončit práci na eseji (požár atd.), pak Vám pokus nebude počítán a je třeba jej vykonat znovu s nově zadaným (jiným) tématem. Pokud budete z jakéhokoliv důvodu v koncích, nebojte se mi zavolat nebo napsat na číslo 777233633, poradíme se, co dál.

  V případě opakování eseje z jakéhokoliv důvodu není třeba připravovat se na jiné skladatele. V případě neúspěchu (F, nula bodů) i v případě pohrom můžete zůstat u stejných jmen, připadá mi to i rozumnější, ale změna je také možná, pokud budete chtít a původní vybraný skladatel se Vám zprotiví.

  Také si lze bez formalit zopakovat pouze jednu nebo dvě eseje a bodový zisk ze zbývající(ch) si ponechat z předchozího pokusu, a to jak v případě neúspěšného hodnocení F, tak i pokud byste si chtěli jen vylepšit známku. Pokud Vám bude stačit zisk bodů za dvě eseje (lze získat až 20 řádných plus 10 mimořádných bodů za jednu esej), nebudu trvat na tom, abyste psali i tu třetí. Maximální bodový zisk za jednu esej (20 řádných plus 10 mimořádných bodů) ještě těsně nestačí na E, ale maximální bodový zisk za dvě eseje (40 řádných plus 20 mimořádných bodů) už stačí i na A.

  Kdo nemá předmět zakončený zkouškou, nýbrž pouze kolokviem, dostane úspěšné hodnocení i za splnění přesně 50% bodů: za jednu esej je max. 20 řádných bodů, za zisk 0 až 9 bodů neprospěl(a), za zisk 10 až 20 (až 30) bodů prospěl(a).
 • Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je vyučován každoročně.
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/SUS_44