SUS_45 Kapitoly z dějin umění I.

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Aleš Filip, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Dagmar Koudelková (přednášející)
Garance
PhDr. Aleš Filip, Ph.D.
Ústav hudební vědy – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Alena Albíniová
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy – Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:40 N51, kromě Po 18. 11. až Ne 24. 11.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 190 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/190, pouze zareg.: 51/190, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 49/190
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednášky jsou zaměřeny na výtvarné umění v Evropě od jeho počátků do prvních decennií 16. století. Posluchači budou seznámeni se základními uměleckohistorickými pojmy a kategoriemi, jakož i s metodami práce historika umění. Cílem kurzu je vystižení podstatných znaků výtvarné kultury (na vybraných příkladech) a cvičení analytických dovedností.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- používat základní uměleckohistorické pojmy
- v hlavních rysech rozlišovat výtvarné styly od antiky po renesanci
- uvažovat o metodách dějin umění
Osnova
 • Předmět a metody dějin umění.
 • Základní pojmy: architektura, sochařství, malířství
 • Kánon krásy a estetická geometrie
 • Ikonoklasmus a ikonodulie, vztah náboženství k výtvarnému umění
 • Periodizace výtvarného umění a jeho interpretace na vybraných příkladech
 • Antické umění
 • Umělecké řemeslo středověku ve vztahu k architektuře a volnému umění
Literatura
  povinná literatura
 • Dějiny krásy. Edited by Umberto Eco, Translated by Gabriela Chalupská. Vyd. 1. Praha: Argo, 2005, 439 s. ISBN 8072036777. info
 • Dějiny umění : malířství, sochařství, architektura. Vyd. 1. Praha: Argo, 1998, 319 s. ISBN 8072030760. info
 • GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Translated by Miroslava Gregorová. Vyd. v češtině 2. (rev.),. Praha: Argo, 1997, 683 s. ISBN 8072031430. info
 • GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Translated by Miroslava Gregorová. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1992, 558 s. ISBN 8020704167. info
 • MALIVA, Josef. Hodiny s výtvarným uměním českých zemí : nárys dějin umění od pravěku do poloviny 20. století. První vydání. V Olomouci: Univerzita Palackého v Olomouci, 2001, 249 stran. ISBN 8024403382. info
  doporučená literatura
 • PARDYOVÁ, Marie, Marie DUFKOVÁ a Jana ČIŽMÁŘOVÁ. Antické umění v moravských sbírkách a nálezech. (průvodce výstavou). 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 1997, 19 s. MZM. ISBN 80-7028-102-2. info
 • BOUZEK, Jan a Marie DUFKOVÁ. Umělecké řemeslo archaického Řecka : výstava Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 1985, 4 s. info
 • JANÁČEK, Josef. Praha středověká (čtvero knih o Praze) : architektura, sochařství, malířství, umělecké řemeslo. Edited by Emanuel Poche. 1. vyd. Praha: Panorama, 1983, 780 s., ob. info
 • Antické umění v československých sbírkách : Národní galerie v Praze, [srpen-listopad 1979. Edited by Jiří Kotalík. V Praze: Národní galerie, 1979, 135 s. URL info
 • STRONG, Donald Emrys. Antické umění. Praha: Artia, 1970, 187 s. URL info
Výukové metody
Přednášky a diskuse
Metody hodnocení
Ukončení předmětu
Předmět je ukončen testem v polovině semestru, písemnou prací a dvěma testy ve zkouškovém období.
1) Písemná práce - analýza díla
Písemná práce, která se vztahuje k jednomu výtvarnému dílu nebo skupině děl z doby do konce 19. století, bude zaměřena na rozbor formálně-slohových (vizuálních) prostředků, samozřejmě s uvedením hlavních historických dat. Je nutno uvést použitou literaturu.
Rozsah: min. 5.400 znaků včetně mezer
Způsob odevzdání: do odevzdávárny SUS_45
Termín odevzdání: do 11. 12. 2023
Téma práce vložte do zvláštní složky v odevzdávárně SUS_45 do 11. 11. 2023.
2) Dva testy znalostí (oba 0-20 bodů)
Vztahují se k evropskému a českému umění do konce 15. století, v rozsahu daném uvedenou literaturou (Debicki et alii nebo Gombrich, Maliva) - pouze kapitoly k výše uvedenému časovému vymezení. Dále je nutno znát obsah přednášek.
V každém testu je třeba dosáhnout nejméně 11 bodů.
Klíč pro výpočet známky. V součtu hodnocení obou testů: méně než 22: F, od 22: E, od 24,50: D, od 27: C, od 29,50: B, 32 a více: A.
Navazující předměty
Informace učitele
http://elf.phil.muni.cz/elf/
Seznam literatury
Celkový přehled:


Ernst Hans Gombrich, Příběh umění /The Story of Art/. Odeon, Praha 1992. 2. vyd. 1997.


Dějiny krásy /Bellezza, Storia di unidea dellOccidente/. Ed. Umberto Ecco. Argo, Praha 2005.


Jacek Debicki Jean-François Favre Dietrich Grünewald Antonio Filipe Pimentel, Dějiny umění /Histoire de lart/. Argo, Praha 1998. 2. vyd. 2001.


Albert Châtelet Bernard Philipp Grislier (eds.), Světové dějiny umění. Ottovo nakladatelství, Praha 2004 /překlad Libraire Larousse 1990/.


José Pijoan, Dějiny umění /Historia del arte/, díl 1-10. Odeon, Praha 1977-1984. 3. vyd. 1987-1991. Dtto, díl 11. Euromedia Group Knižní klub a Balios, Praha 2000. Kol., Dějiny umění, díl 12 /navazuje na Pijoana, práce českých autorů/. Euromedia Group Knižní klub a Balios, Praha 2002.


Edice Umění světa, 9 svazků. Artia, Praha 1971-1981 /Landmarks of the Worlds Art, vyd. Paul Hamlyn Ltd., London/.


Edice Umění a lidstvo, 4 svazky. Ed. René Huyghe. Odeon, Praha, od 1967. /LArt et lHomme, vyd. Librairie Larousse, Paris/.


Edice Propyläen Kunstgeschichte, Belser Stilgeschichte.Umělecký místopis českých zemí:


Emanuel Poche a kol., Umělecké památky Čech, díl 1-4. Academia, Praha 1977-1982.


Bohumil Samek, Umělecké památky Moravy a Slezska, díl 1-2 /lokality A-N/. Academia, Praha 1994-1999.


Umělecké památky Prahy: zatím 5 dílů. Academia, Praha 1996-2017.


Edice Soupis památek historických a uměleckých v království českém. 1897-1937 vyšlo 52 svazků pro necelou polovinu území Čech.


Edice Vlastivěda moravská, část II. Místopis. Vychází od 1897.


Karel Kuča, Atlas památek: Česká republika. Baset, Praha 2002.


Jan Muk Eva Šamánková (red.), ABC kulturních památek Československa. Panorama, Praha 1985.Slovníky a encyklopedie:


Oldřich J. Blažíček Jiří Kropáček, Slovník pojmů z dějin umění. Odeon, Praha 1991.


James Hall, Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Mladá Fronta, Praha 1991.


Jan Royt Hana Šedinová, Slovník symbolů. Kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii. Mladá Fronta, Praha 1998.


Lawrence Gowing (ed.), The Encyclopedia of Visual Art, díl 1-10. Encyclopedia Britanica International Ltd., London 1983. 5. vyd. 1989.


Engelbert Kirschbaum, Lexikon der christlichen Ikonographie, díl 1-8. Herder, Freiburg 1994.


Anděla Horová (red.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Academia, Praha 1995. Dodatky. Praha 2006.


slovníky umělců: Thieme-Becker, Saur, Prokop TomanArchitektura:


Wilfried Koch, Evropská architektura. Encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost. Ikar, Praha 1998.


Hanno-Walter Kruft, Geschichte der Architekturtheorie. Von der Antike bis zur Gegenwart. München 1995 (slovenský překlad Dejiny architektonických teorií).


Dennis Sharp, The Illustrated Encyclopedia of Architects and Architecture. Quatro Publishing, New York 1991.


Jaroslav Herout, Staletí kolem nás (přehled stavebních slohů). Orbis, Praha 1963.


Jaroslav Herout, Slabikář návštěvníků památek. Tvorba, Praha 2011.Urbanismus:


Leonardo Benevolo, Die Geschichte der Stadt. Campus Verlag, Frankfurt am Main 1983.


Wolfgang Braunfels, Abendländische Stadtbaukunst. Herrschaftsform und Baugestalt. 6. vyd. Du Mont, Köln 1991.


Christian Norberg Schulz, Genius loci. K fenomenologii architektury. Odeon, Praha 1994.Sochařství: Wolfgang Stadler, Dějiny sochařství. Rebo Productions, Praha 1996.


Vojtěch Volavka, O soše. Úvod do historické technologie a teorie sochařství, díl 1. SNKLHU, Praha 1959.Malířství: Malířské umění od A do Z (velký reprezentativní slovník), Rebo Productions, Praha 1995.


Horst Woldemar Janson, Cesty malířského umění. Přehled vývoje malířství od pravěku do současnosti. Odeon, Praha 1969.Užité umění:


Henry de Morant, Dějiny užitého umění. Odeon, Praha 1983.


Josef Petráň (ed.), Dějiny hmotné kultury, díl 1-2. SPN, Praha 1985 a 1997.Metodologie dějin umění:


Anne DAlleva, Methods and Theories of Art History. Laurence King Publishing Ltd., London 2005.


Dějiny umění v české společnosti: otázky, problémy, výzvy. Příspěvky pronesené na Prvním sjezdu českých historiků umění. Ed. Milena Bartlová. Argo, Praha 2004.


Jiří Kroupa, Školy dějin umění. Metodologie dějin umění, díl 1., 2. Masarykova univerzita, Brno 2007, 2010.


Kunstgeschichte, aber wie? Zehn Themen und Beispiele. Reimer, München 1989.


Josef Zvěřina, Výtvarné dílo jako znak. Obelisk, Praha 1971.Doporučené časopisy a periodické sborníky:


Bulletin Moravské galerie v Brně, Dějiny a současnost, Opuscula historiae artium (dříve SPFFBU, řada F), Umění, Zprávy památkové péče


Ars (Bratislava), Artibus et historiae, The Burlington Magazine, Kunstchronik, Zeitschrift für Kunstgeschichte, Österreichische Zeitschrift für Kunstgeschichte und Denkmalpflege, Wiener Jahrbuch für KunstgeschichtePozn.: Uvedená literatura je většinou dostupná v brněnských odborných knihovnách.Webové stránky institucíuměleckohistorické databáze


AHICE: www.ahice.net/view.php?katid=ex


Artcyclopedia (internetový vyhledávač): www.artcyclopedia.com Artlexikon: www.artlex.com


Portal Kunstgeschichte: www.portalkunstgeschichte.de


World Gallery of Art: www.wga.hubadatelské instituce


Ústav dějin umění Praha: www.udu.cas.cz


Getty Foundation (Research Institute) Los Angeles: www.getty.edu


Institut für Kunstgeschichte, Universität Wien: www.univie.ac.at/kunstgeschichte-institut


University of Illinois, Chicago: www.uic.edu/depts/ahaa/classes/ah111/imagebank.html


Warburg Institute Londýn: www.sas.ac.uk/warburg


Zentralinstitut für Kunstgeschichte Mnichov: www.zikg.lrz-muenchen.de


tcyclopedia.compamátková péče


Národní památkový ústav: www.npu.cz


Icomos: www.icomos.org


World Monuments Fund: www.wmf.orggalerie a muzea


Moravská galerie v Brně: www.moravska-galerie.cz


Muzeum města Brna: www.spilberk.cz


Muzeum umění v Olomouci: www.olmuart.cz


Národní galerie v Praze: www.ngprague.cz


Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze: www.upm.cz


Alte Pinakothek Mnichov: www.pinakothek.de/alte-pinakothek


Art Institute Chicago: www.artic.edu/aic


British Museum Londýn: www.thebritishmuseum.ac.uk


Egyptian Museum Káhira: www.egyptianmuseum.gov.eg


Ermitáž Petrohrad: www.hermitagemuseum.org


Fondation Beyeler Basilej: www.beyeler.com


Galleria Borghese Řím: www.galleriaborghese.it


Gallerie degli Uffizi Florencie: www.polomuseale.firenze.it/uffizi


Gallerie dell Accademia Benátky: www.gallerieaccademia.org/museo.html


Gemäldegalerie Alte Meister Drážďany: www.skd-dresden.de/de/museen/alte_meister.html


Guggenheim Benátky, Berlín, Bilbao, Las Vegas, New York: www.guggenheim.org


Kunsthaus Curych: www.kunsthaus.ch


Kunsthistorisches Museum Vídeň: www.khm.at


Louvre Paris: www.louvre.fr


Metropolitan Museum New York: www.metmuseum.org


Musei Vaticani Vatikán: www.mv.vatican.va/2_IT/pages/MV_Home.html


Muzeum Narodowe Krakov: www.muzeum.krakow.pl


National Gallery Londýn: www.nationalgallery.org.uk


National Gallery of Art Washington: www.nga.gov


Prado Madrid: www.museoprado.mcu.es/home.html


Rijksmuseum Amsterodam: www.rijksmuseum.nl


Staatliche Museen Berlín: www.smb.spk-berlin.de


Staatsgalerie Stuttgart: www.staatsgalerie.de


Tate Gallery Londýn: www.tate.org.uk


Victoria and Albert Museum Londýn: www.vam.ac.ukGrove Art Online: http://www.groveart.com/LOGIN?sessionid=ca496225b95ce26e361186a93cb6d6fe&authstatuscode=400

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2024/SUS_45