SUS_70 Sociologie umění

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. David Balarin (přednášející), PhDr. Dagmar Koudelková (zástupce)
Garance
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 200 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/200, pouze zareg.: 0/200, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/200
Mateřské obory/plány
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit sociologii umění jakou součást sociologie v jejím historickém vývoji a déle seznámit studenty se základními tematickými okruhy sociologie umění, autory, kteří se jimi zabývali a poznatky, které sociologické studium umění a kultury přineslo.
Výstupy z učení
Studenti budou na konci kurzu schopni: - vysvětlit základní pojmy a teoretické koncepty sociologie umění;
- identifikovat základní metodologické pozice významných reprezentantů sociologie umění;
- zařadit hlavní teoretické koncepce do historického kontextu vývoje sociálních věd a věd o umění;
- aplikovat teoretické koncepty na analýzu konkrétních případů z dějin a současnosti uměleckého provozu.
Osnova
 • Umění jako sociální jev, sociální funkce umění
 • Sociologie umění jako žánr uměnovědného výzkumu: hlavní teoretické koncepty
 • Sociologie - hlavní osobnosti a paradigmata
 • Sociální role umělce ve společnosti
 • Recepce umění
 • Vývoj kulturního průmyslu
 • Struktury a fungování současného kulturního průmyslu
 • Kritika masové kultury a kulturního průmyslu
 • Základy empirického výzkumy v sociologii umění a kultury
 • Současná česká umělecká kultura ve světle empirických výzkumů
Literatura
  povinná literatura
 • ADORNO, Theodor W. Úvod do sociologie hudby : dvanáct teoretických přednášek. Translated by Josef Hlaváček. Vydání první. Praha: Filosofia, 2015. 236 stran. ISBN 9788070074299. info
 • KYLOUŠEK, Petr a Petr DYTRT. Pierre BOURDIEU, Pravidla umění. Vznik a struktura literárního pole (Les Regles de l'Art. Genese et structure du champ littéraire). Překladatelé. 1. vyd. Brno: Host, 2011. 496 s. Teoretická knihovna, č. 27. ISBN 978-80-7294-364-7. URL info
 • ADORNO, Theodor W. a Max HORKHEIMER. Dialektika osvícenství : filosofické fragmenty. Translated by Michael Hauser - Milan Váňa. Vydání první. Praha: Oikoymenh, 2009. 247 stran. ISBN 9788072982677. info
 • ADORNO, Theodor W. Schéma masové kultury. Translated by Michael Hauser - Milan Váňa. První vydání. Praha: OIKOYMENH, 2009. 62 stran. ISBN 9788072984060. info
 • BEK, Mikuláš. Konzervatoř Evropy? K sociologii české hudebnosti. Praha: KLP - Koniasch Latin Press, 2003. 278 s. musicologica.cz, sv. 1. ISBN 80-85917-99-8. info
 • ALEXANDER, Victoria D. Sociology of the arts : exploring fine and popular forms. 1st pub. Malden: Blackwell, 2003. xix, 366. ISBN 9780631230403. info
 • BOURDIEU, Pierre. Distinction : a social critique of the judgement of taste. 1st pub. London: Routledge, 1996. xiv, 613. ISBN 0415045460. info
 • ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Translated by Zdeněk Frýbort. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1995. 417 s. ISBN 8020504729. info
 • LUHAN MAC, Marshall. Jak rozumět médiím. 1. vyd. Praha: Odeon, 1991. 349 s. info
  doporučená literatura
 • MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Translated by Jan Jirák - Marcel Kabát. Vyd. 2. Praha: Portál, 2002. 447 s. ISBN 80-7178-714-0. info
 • DUBY, Georges. Věk katedrál : umění a společnost 980-1420. Translated by Zora Obstová. Vyd. 1. Praha: Argo, 2002. 332 s. ISBN 8072034189. info
 • HAUSER, Arnold. The social history of art. 3rd ed. London: Routledge, 1999. x1viii, 23. ISBN 041521386X. info
 • Úvod do sociologie. Edited by Jan Keller. 4. rozš. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 181 s. ISBN 80-85850-25-7. info
 • BEK, Mikuláš. Vybrané problémy hudební sociologie. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1993. 96 s. ISBN 80-7067-318-4. info
 • HAUSER, Arnold. Filosofie dějin umění. Praha: Odeon, 1975. info
Výukové metody
Přednáška, čtení textů a domácí úlohy.
Metody hodnocení
Písemný test.
Informace učitele
Literatura uvedená výše je doporučena ke studiu. Povinná literatura k jednotlivým tématům je uvedena v interaktivní osnově předmětu a je přístupna v elektronické podobě ve Studijních materiálech předmětu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/SUS_70