TCZJ34 Cvičení v českém znakovém jazyce IV

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ondřej Klofáč (přednášející)
Garance
Ondřej Klofáč
Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Aneta Fidrichová
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
TCZJ34/01: Út 8:00–9:40 G22, O. Klofáč
TCZJ34/02: Út 10:00–11:40 G22, O. Klofáč
Předpoklady
TCZJ25 Cvičení v ČZJ III
Doporučuje se současné zapsání následujících souvisejících předmětů: TCZJ31 Jazyková cvičení IV, TCZJ35 Konverzace IV a TCZJ33 Český znakový jazyk IV. Prezekvizita: TCZJ25 Cvičení v českém znakovém jazyce III.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 13/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento předmět navazuje na povinné předměty v příslušném semestru: Český znakový jazyk IV, Jazykové cvičení IV a Konverzace IV. Důraz se klade na opakování probíraní znakové zásoby na základě tří témat, porozumění gramatických jevům českého znakového jazyka, především pak na simultánnost a využití prostoru. Výuka se opírá o práci s cvičeními (videozáznamy) v e-learningu (Moodle). Student si procvičuje vizuální orientaci skrze vizuální médium a učí se vyjadřovat v českém znakovém jazyce před kamerou. Čtyřikrát za semestr bude natočen studentův projev v českém znakovém jazyce a následně bude analyzován tak, aby došlo k identifikaci nejčastějších individuálních problémů příslušného studenta.
Výstupy z učení
Student rozumí hlavním myšlenkám, pokud jsou prezentovány srozumitelným, standardním jazykem (v případě uživatelů znakového jazyka to může být regionální varianta jazyka) a týkají se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase, při aktivitách neslyšící, v klubu neslyšící a témat z oblasti zdravotní péče a financí. Umí vytvořit jednoduchou souvislou výpověď na daná témata. Dokáže vyprávět příběh z oblasti zdraví a nemoci a z oblasti financí.
Osnova
 • témata: Lidské tělo (orgány lidského těla, činnosti orgánů v lidském těle); Zdraví a nemoc (druhy nemocí, prevence, návštěva u lékaře, povolání zdravotnického personálu, první pomoc, zdravý životní styl); Finance (finance a bankovnictví).
Literatura
  doporučená literatura
 • LEESON, Lorraine - van den BOGAERDE, Beppie - RATHMANN, Christian - HAUG, Tobias. Znakové jazyky a Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Deskriptory pro společné referenční úrovně. Rada Evropy, 2016. Dostupné z: www.ecml.at/Portals/1/ECML.Public
 • Nemoci dětského věku. [hybridní kniha online]. Brno: Ústav preventivního lékařství lékařské fakulty Masarykovy univerzity, 2014.
 • Dictio: Vícejazyčný výkladový slovník online [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Dostupné z: www.dictio.info.
 • TESAŘÍKOVÁ, Daniela. Základy medicínské propedeutiky v českém znakovém jazyce. [hybridní kniha online]. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Dostupné z: www2.teiresias.muni.cz/hybridbook/book/teszmpro.
 • Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. Rada Evropy, 2001.
 • GRÚŇ, Lubomír - ČERNÝ, Michal. Malý slovník finanční, bankovní a obchodní. [hybridní kniha]. Brno: Masarykova univerzita, 2014.
 • DOMANCOVÁ, Iris - VOJTECHOVSKÝ, Roman. Slovenský posunkový jazyk: špecifický vyučovací predmet pre žiakov so sluchovým postihnutím - jazyková úroveň A1, A2, B1. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2016.
 • Ve světě sluchového postižení. Zdravotnictví bez bariér. [DVD]. Praha: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 2007.
 • MACUROVÁ, Alena. Multimediální cvičebnice pro kurz Český znakový jazyk. Praha: Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav české literatury a teorie komunikace, 2011, 1 DVD-ROM. info
 • SERVUSOVÁ, Jana. Kontrastivní lingvistika - český jazyk x český znakový jazyk. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008, 61 s. ISBN 9788087153079. info
 • LANGER, Jiří. Slovník vybraných pojmů znakového jazyka pro oblast biologie člověka a zdravověda. [Praha]: Fortuna, 2008, 1 CD-ROM +. ISBN 9788073730413. info
 • ŠŮCHOVÁ, Lucie a Radka NOVÁKOVÁ. Slovosled a střídání rolí v českém znakovém jazyce - praktická cvičení. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008, 1 DVD-vide. ISBN 9788087153499. info
 • TIKOVSKÁ, Lenka a Naďa HYNKOVÁ DINGOVÁ. Vizualizace prostoru a klasifikátory v českém znakovém jazyce - praktická cvičení. Edited by Radka Nováková. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008, 1 DVD-vide. ISBN 9788087153765. info
 • Slovník znakového jazyka terminologie z období těhotenství, porodu a péče o novorozence. Praha: Středisko rané péče Tamtam, 2005, 1 CD-ROM. info
Výukové metody
e-learning (Moodle) názorně-demonstrativní metoda – práce s obrazem a videem
Metody hodnocení
aktivita, splněné úkoly, práce v e-learningu
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/TCZJ34