TIM_B_003 Proseminář_umění interaktivních médií I

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Martin Flašar, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Viktória Pardovičová (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
Ústav hudební vědy – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Alena Albíniová
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy – Filozofická fakulta
Předpoklady
Schopnosť čítať texty v angličtine.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/150, pouze zareg.: 0/150
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cieľom kurzu je zoznámiť začínajúcich študentov teórie interaktívnych médií s kontextom umenia nových médií, stručným prehľadom jeho histórie, teoretických východísk a súčasným stavom. Taktiež ich oboznámiť s dôležitými osobnosťami (umelci, teoretici) umenia nových médií a prostredníctvom aktuálnych tém digitálneho umenia a jeho praktických aspektov (výstavy, festivaly, inštitúcie) podať študentom úvodný vhľad do tejto problematiky na domácej i zahraničnej scéne. Súčasťou kurzu bude taktiež stručný úvod do odborného a akademického písania, pozostávajúci z informácií o vyhľadávaní relevantných zdrojov, citovaní a základných odborných žánroch. Kurz bude prepájať teóriu a prax diskurzu umenia interaktívnych médií a okrem prednášok cieli u študentov (spoločnou diskusiou) rozvíjať možnosti kritického myslenia a schopnosti reflexie súčasného stavu odboru.
Výstupy z učení
Na konci tohto kurzu budú študenti:
• schopní rozpoznávať relevantné zdroje, vhodné k výskumu umenia interaktivních médií;
• oboznámení s niektorými z hlavných tém, teoretikov a umelcov na poli oboru teórie interaktívnych médií;
• orientovaní v lokálnom aktuálnom teoretickom a umeleckom dianí v rámci odboru;
• oboznámení s kľúčovými inštitúciami a festivalmi v oblasti novomediálnej teórie a praxe u nás a v zahraničí.
Osnova
 • 1. Úvodná hodina - Obsah predmetu, požiadavky na ukončenie, organizácia semestra.
 • 2. Relevantné zdroje, vyhľadávanie informácií, citačná norma, bibliografia, zoznam zdrojov.
 • 3. Umenie nových médií: história, úvod, základný prehľad žánrov.
 • 4. Umenie NM: život a dielo vybraných umelcov*kýň zo světa.
 • 5. Umenie NM: život a dielo vybraných umelcov*kýň na domácej scéne.
 • 6. Teória a filozofia nových médií (kľúčové tézy).
 • 7. Umenie nových médií v praxi - súčasné témy, výstavy, festivaly, školy.
 • 8. Hosť*ka v seminári.
 • 9. Diskusia so študentmi o vznikajúcich témach proseminárnej práce.
 • 10. Dodatočné konzultácie, sumarizácia.
Literatura
  povinná literatura
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 stran. ISBN 9788086429403.
  doporučená literatura
 • N E W M E D I A A R T . E U. Webpage concerned with New Media and New Media Art. [online]. [cit. 31. 1. 2018]. Dostupné z: .
 • Computational Culture. A Journal of Software Studies. [online]. [cit. 31. 1. 2018]. Dostupné z: .
 • Media Art Net. Webpage for New Media Art theory and practice. [online]. [cit. 31. 1. 2018]. Dostupné z: .
 • Monoskop, a wiki for collaborative studies of the arts, media and humanities. [online]. [cit. 3. 2. 2018]. Dostupné z: .
 • runme.org - say it with software art! [online]. [cit. 3. 2. 2018]. Dostupné z: .
 • JSTOR. Online library for journals, primary sources, and books. [online]. [cit. 1. 2. 2018]. Dostupné z: .
Výukové metody
• Prednášky o relevantných zdrojoch, vhodných k výskumu umenia interaktívnych médií
• Prednášky a diskusie, ktoré majú pomôcť k orientácii študentov v poli teórie a praxe umenia interaktívnych médií
• Diskusie nad vybranými témami z odboru a rozprava nad dianím v súčasnej novomediálnej teórii a praxi (osobnosti, inštitúcie)
• Homewatch
Metody hodnocení
K získániu zápočtu je nutné:
• aktívna účasť na seminároch
• odovzdanie rešerše výskumnej témy do odevzdávárny predmetu v stanovenom termíne – do 14.11.2023. Rozsah rešerše 2-3 normostrany (vrátane použitých zdrojov) 1NS = 1800 zn
• odovzdanie témy proseminárnej práce do odevzdávárny predmetu v stanovenom termíne – do 22. 12. 2023 (vrátane návrhu použitej literatúry)
• splniť podmienky dochádzky (povolené max. 3 absencie)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.