TIM_B_013 Estetické teorie multimédií a synestézie I

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Martin Flašar, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
Ústav hudební vědy – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Alena Albíniová
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/150, pouze zareg.: 0/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/150
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem přednáškového cyklu je poskytnout studentům teoretický, analytický a interpretační rámec pro mediální umění s důrazem na multimediální umění. Směřuje také k rozvíjení kompetencí studentů v oblasti individuální badatelské činnosti spolu se simulací stále potřebnější odborné týmové spolupráce. Kurz představuje úvod do problematiky multimédií v širším kontextu mediálních a uměleckých manifestů i jejich konkrétních aplikací. Ačkoliv se multimédia jeví jako problém krystalizující v oblasti digitálních médií v 80. letech 20. století, v širším „archeologickém“ pohledu lze jejich základní principy odhalovat a spatřovat v umělecko-teoretických přístupech kombinujících různé sféry umění již od 18. století.
Výstupy z učení
- Znalost a schopnost interpretace základních pojmů v historické perspektivě.
- Získání základních konceptuálních nástrojů pro analýzu multimediálního umění.
– Kompetence k samostatné badatelské a dokumentační práci: sběr dat/materiálu, jeho kritické vyhodnocení, interpretace, prezentace, zpětná vazba a její zpracování.
Osnova
 • - Rozdělení výzkumných témat, vytvoření týmů, rozvrh prezentací,
 • - aplikace zásad badatelské práce.
 • Přednáškové/seminární okruhy:
 • - Multimédia – definiční přístupy.
 • - Synestezie – k historii multimediálního myšlení.
 • - Richard Wagner a Umělecké dílo budoucnosti.
 • - Italský futurismus a estetika multimédií.
 • - Architektura jako multimediální forma.
 • - Hudba ve filmu – hudební film – videoklip.
 • - Zvuk a hudba v digitálních hrách.
 • - Interaktivní performance
Literatura
  povinná literatura
 • Multimedia : from Wagner to virtual reality. Edited by William Gibson - Randall Packer - Ken Jordan. New York: W.W. Norton, 2002. xxxviii, 4. ISBN 0393049795.
 • PEŠÁNEK, Zdeněk. Kinetismus: (kinetika ve výtvarnictví - barevná hudba). V Praze: Akademie múzických umění v Praze, 2013. ISBN 978-80-7331-232-9.
 • FLAŠAR, Martin - HORÁKOVÁ, Jana - MACEK, Petr a kol. Umění a nová média. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011.
  doporučená literatura
 • BLÁHA, Jaroslav. Výtvarné umění a hudba. I/2, Tvar, prostor a čas. Praha: Togga, 2013. Musica viva. ISBN 978-80-7476-019-8.
 • FLAŠAR, Martin. Hudba a zvuk v počítačových hrách - od filmové k herní hudbě. Opus musicum : hudební revue, Brno: Opus musicum, 2012, roč. 44, č. 4, s. 28-37. ISSN 0862-8505.
 • XENAKIS, Iannis. Music and architecture: architectural projects, texts, and realizations. Hillsdale, N.Y.: Pendragon, c2008. The Iannis Xenakis series. ISBN 978-1-57647-107-4.
 • FLAŠAR, Martin. Poème électronique, 1958: Le Corbusier, E. Varèse, I. Xenakis. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta. ISBN 978-80-210-5945-0. Dostupné také z: http://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.d
 • GLEICK, James. Chaos [orig. Chaos]. Překlad Renata Kamenická. Vydání první. Brno: Ando Publishing, 1996. 349 s. ISBN 80-86047-04-0.
Výukové metody
Přednáška, průběžné čtení doporučených textů, diskuse.

- základní pramenný výzkum (studium pramenů v paměťových institucích, osobních archivech, rešerše literatury),
- rozhovory a dotazníková šetření,
- dokumentace mediálního umění,
- analytické postupy,
- zpracování a interpretace pramenů/dat v týmu,
- prezentace výsledků týmové spolupráce ve výuce,
- zpětná vazba v seminární výuce ze strany studentů a pedagoga předmětu.
Metody hodnocení
- min. 75% docházka
- prezentace a odevzdání výstupů týmových projektů do odevzdávárny v ISu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.