TIM_B_039 Média a jejich praxe

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Martin Flašar, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:40 N21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na formy mediální (re)prezentace kulturního dění. Předmětem pozornosti budou současná masmédia (odborný i denní tisk, rozhlas, televize, internet). Studenti získají vhled jak do historie, tak do teorie masových i nových médií a fungování jednotlivých složek procesu mediální komunikace. Podstatnou součástí výuky bude také diskuze se zástupci médií (tisk, Český rozhlas, Česká televize).
Výstupy z učení
- porozumění podstatě fungování masových médií v historickém a teoretickém kontextu,
- znalost principů vytváření kulturálních obsahů médií
Osnova
 • 1. Úvod do problematiky, vymezení základních pojmů (médium, znak, sdělení atd.)
 • 2. Tištěná média – od Gutenberga k iPadu. Kritická funkce tisku.
 • 3. Principy redakční práce v odborném tisku – diskuze s redaktorem periodického tisku
 • 4. Mezi tištěnými a elektronickými médii. Média a jejich paměť.
 • 5. Archeologie rozhlasu
 • 6. Anatomie rozhlasu – diskuse s redaktorem ČRo
 • 7. Televize a její specifika
 • 8. Kultura na obrazovce – diskuze s dramaturgem ČT
 • 9. Reklama – od propagace k propagandě; persvazivní strategie média
 • 10. Role kritického myšlení při analýze mediálních obsahů
 • 11. Nová média, mobilní média – konstrukce individuálního prostoru
 • 12. Internet a (jeho) kultura
Literatura
 • BURTON, Graeme a Jan JIRÁK. Úvod do studia médií. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2001. 391 s. ISBN 80-85947-67-6. info
 • ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Translated by Zdeněk Frýbort. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1995. 417 s. ISBN 8020504729. info
 • FUKAČ, Jiří a kol. Hudba a média. Rukověť muzikologa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 258 s. ISBN 80-210-1951-4. info
 • HVÍŽĎALA, Karel. Jak myslet média : eseje, přednášky, články a rozhovory 2004-2005. 1. vyd. Praha: Máj, 2005. 288 s. ISBN 808664314X. info
 • HVÍŽĎALA, Karel. Moc a nemoc médií : rozhovory, eseje a články 2000-2003. 1. vyd. Praha: Máj, 2003. 268 s. ISBN 8086569705. info
 • JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 207 s. ISBN 80-7178-697-7. info
 • MCLUHAN, Marshall. Člověk, média a elektronická kultura : výbor z díla. Translated by Irena Přibylová - Martin Krejza. Vyd. 1. Brno: Jota, 2000. 415 s. ISBN 8072171283. info
 • MCLUHAN, Marshall. Understanding media : the extensions of man. 6th ed. New York: A signet book, 1964. 318 s. info
 • MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Translated by Jan Jirák - Marcel Kabát. Vyd. 2. Praha: Portál, 2002. 447 s. ISBN 80-7178-714-0. info
Výukové metody
Teoretický a praktický úvod do praxe masmédií a nových médií. Přednášky o historii médií kombinované s diskusemi s odborníky z daných oblastí.
Metody hodnocení
K úspěšnému ukončení předmětu je třeba odevzdat esej na jedno z následujících témat v rozsahu 5-7 normostran. Nejzazší termín uložení písemné práce do elektronické Odevzdávárny v ISu je 31. ledna.
1. Média a jejich paměť – amnézie versus nesmrtelnost
2. Tisk a kultura – spoluhráči nebo rivalové?
3. Rozhlas jako multimédium?
4. Umění zářící (z) obrazovky
5. Velká bublina? Jak nová jsou nová média?
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/TIM_B_039