TIM_MK_008 Seminář k magisterské diplomové práci II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 80 hodin výuky/semestr. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 27. 2. 18:00–19:40 N21, Čt 26. 3. 18:00–19:40 N21, Čt 23. 4. 18:00–19:40 N21, Čt 14. 5. 18:00–19:40 N21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student musí prokázat schopnost samostatné odborné práce, zvládnutí příslušné odborné literatury a analýzy zkoumaného materiálu.
Diplomová práce řeší dílčí odborný problém odpovídající typu studia.
Výstupy z učení
- Schopnost připravit koncept výzkumného projektu.
- Schopnost formulovat badatelské otázky a hypotézy.
- Schopnost formulovat akademický text v souladu s formálními požadavky.
- Schopnost prezentovat svůj výzkum a argumentovat v odborné diskusi.
Osnova
 • - Téma výzkumu.
 • - Magisterská práce: struktura, rozsah, atributy.
 • - Literatura a prameny.
 • - Bibliografie a citace.
 • - Název a abstrakt.
 • - Prezentace projektu magisterské práce.
Literatura
 • Further literature for the diploma thesis seminar is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis. | (in Czech) Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
 • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
 • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
 • VAŠÁK, P. 1993. Textologie. Teorie a ediční praxe. Praha 1993.
 • ČMEJRKOVÁ, S. - DANEŠ. F. - SVĚTLÁ, D. 1999. Jak napsat odborný text. Praha 1999.
 • ŠESTÁK, Z. 2000. Jak psát a přednášet o~vědě. Praha 2000.
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Seminar, individual consultations:
Společná teoretická příprava: seznámení s formálními pravidly psaní diplomové práce, bibliografickou normou a dalšími obecnými požadavky na diplomovou práci.
Individuální konzultace domácích úkolů: sběr literatury a pramenů, osnova práce, jednotlivé kapitoly práce.
Metody hodnocení
Vedoucí práce uděluje kredity na základě stupně rozpracovanosti diplomové práce a na základě průběhu konzultací se studentem.
Další požadavky: 10 minut prezentace v hodině, aktivní účast v diskusích.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021.