TIM_M_014 Computer Music

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Haas, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Martin Flašar, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Petr Haas, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:40 N42
Předpoklady
Předpokladem je základní přehled vývoje artificiální hudby 20. století. Tento přehled ale není podmínkou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 3/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 3/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět poskytuje základní orientaci v oblasti computer music. Posluchači získají přehled o její historii, současnosti, typech, pojmovém aparátu a metodách proměňujících se v návaznosti na technologickém vývoji. Primární pozornost bude věnována vývojové linii v průniku computer music a artificiální hudby.
Výstupy z učení
Absolventi kurzu budou schopni popsat základní typy computer music, hlavní vývojové fáze computer music a jejich reprezentativní realizace. Získají možnost pochopit vztah mezi metodou - algoritmem – software a porozumět pak základním metodám computer music i charakteru tvůrčího procesu, jenž je realizován v komunikaci s digitálním strojem. Seznámí se s institucemi computer music, s vývojem používaných technologií, se současnými trendy a s vlivem počítačové a kognitivní vědy na metody computer music.
Osnova
 • 1. pojem „computer music“ a kontext vzniku computer music; vazba na technologický vývoj, vliv poválečné avantgardy, individualizace metod, počítač a instrumentální hudba
 • 2. první demonstrace využití počítače, základní typy computer music; počátek „pionýrské“ fáze vývoje, specializovaná pracoviště, pojmy computer generated music, computer assisted composition, digitální syntéza, algoritmus a metoda
 • 3. vývoj počítačové hudební technologie a podoba tvůrčího procesu v pionýrském období; komunikace se strojem, skladatel a programátor v jedné osobě, program jako formalizace metody, výběrové realizace, nové typy reprezentace hudební struktury
 • 4. konec pionýrské computer music, prototyp současnosti a nová komunikace se strojem; boom počítačových technologií, MIDI, vizuální programování, výběrové realizace, instituce IRCAM
 • 5. soudobá počítačem asistovaná kompozice a podoba tvůrčího procesu; počítačem asistovaná kompozice jako samostatná kategorie, paradigma, pojem „model“ a komponování jako proces „modelování“
 • 6. computer music a počítačová věda; programování jako metoda a kompozice jako pravidlový systém, strojové učení, umělá inteligence a stylová imitace, konvenční typy algoritmů z oblasti přírodních a jiných věd, biocomputer music
 • 7. computer music, improvizace, kompozice a hranice artificiální hudby; pojmy computer-assisted improvisation, comprovisation, live coding, kyberkultura, hardware hacking
 • 8. computer music a étos moderny, demokratizace technologií a „zmocnění se všeho“; umění jako výzkum, pluralita a demokratizace, nové kompetence a uživatel, tvorba versus konzumace, mimesis a postprodukční administrace, hybridy a rhizom
Literatura
  povinná literatura
 • PUCKETTE, Miller. Preface. In The OM composer´s book Vol.1. Carlos Agon – Gérard Assayag – Jean Bresson (ed.). Paris: Editions Delatour France & Ircam, 2008, str. xi - xiv.
 • STRAWN, John – SHOCKLEY, Alan. Heslo: Computers and music. In Grove Music Online. Oxford University Press 2007 — 2017.
  doporučená literatura
 • SANDRED, Örjan. Approaches to Using Rules as a Composition Method. Contemporary Music Review, 2009, roč. 28, č. 2, str.149 –165.
 • The Oxford Handbook of Computer Music. Dean, Roger T. (ed.). Oxford/NY: Oxford University Press 2009, kapitola č. 2, 3, 5 a 18.
 • GERZSO, Andrew. Paradigms and Computer Music. Leonardo Music Journal, 1992, roč. 2, č.1, str. 73-79.
 • FLAŠAR, Martin, Daniel MATEJ a Michal RATAJ. Electronic music today: Where are we going and what are we doing? 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2014. 126 s. ISBN 978-80-7460-071-5.
 • COPE, David. Preface. In The OM composer´s book Vol.2. Jean Bresson – Carlos Agon – Gérard Assayag (eds.). Paris: Editions Delatour France & Ircam, 2008, str. ix – xv.
 • XENAKIS, Iannis. Formalized Music, thought and mathematic in composition. Kapitola V: Free Stochastic Music by Computer, str. 131-154. Rev. ed. Stuyvesant, NY: Pendragon Press, 1992.
 • HAAS, Petr. Počítačem asistovaná kompozice, paradigma a komponování s „modelem“. Opus musicum 2017, č. 1, s. 41-55.
 • DAUBRESSE, Eric- ASSAYAG, Gerard. Technology and Creation – The Creative Evolution. Contemporary Music Review, 2000, vol. 19, Part 2, str. 61-80.
 • KOENIG, Gottfried Michael. Working with "Project 1". My Experiences with Computer Composition [online].1990.[cit. 2016-12-20]. Online: < http://www.koenigproject.nl/indexe.htm>.
Výukové metody
Přednášky, cvičení, diskuse
Metody hodnocení
Esej na téma reflektující probranou látku a pohybující se v rámci vztahu technologie a hudba, skladatel a stroj (min. rozsah 6 tis. znaků vč. mezer). Očekává se absolvováním předmětu poučený, ideálně kritický text, který prezentuje postoje svého autora k dané problematice. Tyto postoje jsou dominantním obsahem textu, vycházejí z předkládaných skutečností, jsou podloženy argumenty a mají povahu rozvíjené úvahy, která vyúsťuje v závěr.

Eseje se odevzdávají ve zkušebním termínu do odevzdávárny předmětu.

Podmínkou úspěšného ukončení předmětu je min. 50% docházka.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/TIM_M_014