TIM_M_015 Computer music–praxe

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Haas, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Martin Flašar, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Petr Haas, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:40 N43
Předpoklady
Podmínkou účasti v kurzu je vlastní notebook Mac/PC a sluchátka, použitý soft. je open source/ freeware. Předpokladem je zájem o hudební tvorbu a počítačová gramotnost.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je získání praktické zkušenosti s běžnými nástroji a postupy tvorby využívanými v oblasti průniku počítačových technologií a artificiální hudby. Cíl se realizuje prostřednictvím cvičení, primárním výstupem z cvičení je zkušenost s tvorbou pomocí počítače, sekundárním výstupem hudební fragment vytvořený studentem.
Osnova
 • A_ vizuální - objektově orientovaný jazyk OpenMusic (OM)
 • - seznámení s různými typy reprezentací hudby a zvuku
 • - základní operace
 • - základní list processing
 • A1_cvičení č. 1, tvorba hudebního fragmentu pomocí komponování frekvencí a chronometrických jednotek, využití praktik spektrální hudby, zpracování symbolické reprezentace
 • - seznámení s metodou, tvorba záměru
 • - tvorba souzvuku frekvenční modulací a harmonizace virtuálním fundamentálem
 • - zpracování délek v chronometrických jednotkách
 • - zpracování symbolické reprezentace
 • A2_cvičení č. 2, tvorba s použitím auditivního (akustického) modelu, využití spektrální analýzy digitálního záznamu zvukové události jako zdroje strukturních vztahů hudební skladby
 • - seznámení s metodou, tvorba záměru
 • - seznámení se software SPEAR
 • - vytvoření nebo výběr modelu (digitální/digitalizovaný záznam zvukové události)
 • - spektrální analýza modelu
 • - extrakce uspořádanosti frekvencí a převedení získaných dat na parametry struktury hudební skladby
 • - editace výsledku a vytvoření vlastního hudebního fragmentu
 • A3_ cvičení č. 3, sonifikace, tvorba s non-auditivním (ne-akustickým) modelem – využití struktury jeho digitalizované reprezentace jako zdroje strukturních vztahů hudební skladby, využití General Midi
 • - seznámení s metodou, tvorba záměru
 • - vytvoření nebo výběr modelu (digitální/digitalizovaná fotografie, počítačová kresba/grafika etc.)
 • - analýza modelu
 • - sonifikace, převedení non-auditivních dat na parametry struktury hudební skladby
 • - editace výsledku a vytvoření vlastního hudebního fragmentu
 • - instrumentace výsledku pomocí General Midi
 • A4_cvičení č. 4, tvorba s využitím algoritmů z oblasti přírodních věd a jiných tzv. ne-hudebních oblastí (modely nahodilých procesů, chaotické/dynamické systémy), jejich využití jako generátoru strukturních vztahů hudební skladby
 • - seznámení s metodou, tvorba záměru
 • - výběr algoritmu a tvorba záměru
 • - vytvoření vstupních dat a převedení výstupních dat na parametry struktury hudební skladby
 • - editace výsledku a vytvoření vlastního hudebního fragmentu
 • B_vizuální jazyk PureData (Pd)
 • - seznámení s různými typy reprezentace zvuku
 • -základní operace
 • B1_cvičení č. 5, syntéza zvuku, tvorba elektronické zvukové stopy, editace audia
 • - seznámení s metodou, tvorba záměru
 • - vytvoření zvukového průběhu/ zvukové stopy pomocí digitální syntézy (tvorba syntetizátoru)
 • - zpracování výsledku v audio-editoru (střih, vrstvení, efekty aj.)
Literatura
  doporučená literatura
 • DONIN, Nicolas. Sonic Imprints: Instrumental Resynthesis in Contemporary Music. In Musical Listening in the Age of Technological Reproduction. Borio Gianmario (ed.). Taylor and Francis Group 2015, s. 323–341.
 • The Sonification Handbook. Hermann, Thomas-Hunt, Andy - Neuhoff, John G. (ed.). Logos Publishing House, 2001.
 • Contemporary Compositional Techniques and OpenMusic. Hirs, Rozalie – Gilmore, Bob (ed.). Editions Delatour France/ Ircam, 2009.
 • The OM composer´s book Vol.2. Bresson, Jean – Agon, Carlos – Gérard, Assayag (ed.). Delatour France/Ircam, 2008.
 • SANDRED, Örjan. The Musical Fundamentals of Computer Assisted Composition. Audiospective Media, 2007.
 • The OM composer´s book Vol.1. Agon, Carlos – Gérard, Assayag – Bresson, Jean – (ed.). Delatour France/Ircam, 2006.
 • The OM composer´s book Vol.3. Bresson, Jean – Agon, Carlos – Gérard, Assayag (ed.). Delatour France/Ircam, 2016.
 • BIDLACK, Rick. Chaotic systems as simple (but complex) compositional algorithms. Computer music journal 1992, s. 33-47.
 • HARLEY, James. Algorithms Adapted from Chaos Theory: Compositional Consideration. ICMC Proceedings 1994.
Výukové metody
cvičení, diskuse
Metody hodnocení
Hodnotí se vystoupení v semináři formou prezentace výsledků vlastních cvičení (konfrontace záměru a dosaženého cíle), podmínkou úspěšného ukončení jsou min. tři v semináři dokončená cvičení. Jedním z dokončených cvičení musí být cv. č. 5. S ohledem na počet zaregistrovaných studentů budou jednotlivá cvičení dokončována a prezentována v semináři nebo budou dokončena formou domácích úkolů a odevzdána do odevzdávárny předmětu IM158.

Podmínkou úspěšného ukončení předmětu je min. 50% docházka.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021.