UCJJ02 Komplexní jazykové rozbory ve školské praxi

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Hana Žižková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Velebová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Lucie Velebová, Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:40 K32
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 20/20, pouze zareg.: 4/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Cíle předmětu
Studenti se v kurzu seznámí s problematikou sestavování a hodnocení komplexních jazykových rozborů, s jejich postavením ve výuce českého jazyka a s jejich funkcí s ohledem na rozvoj žákových znalostí, schopností a dovedností. Pozornost bude věnována otázce tvorby i praktického zvládnutí jednotlivých typů úkolů (od úloh vztahujících se k jednotlivým jazykovým plánům přes úlohy pracující s textem jako celkem až po úlohy mající mezipředmětový charakter).
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu budou studenti schopni:
sestavit komplexní jazykový rozbor tak, aby byl podnětný, představoval jazykové jevy v jejich spojitosti a uváděl poznatky do souvislostí;
vysvětlit, jak řešit jednotlivé typy úkolů, které se v komplexních jazykových rozborech objevují;
komplexní jazykové rozbory vhodně využívat v různých fázích výuky.
Osnova
 • Rozbor textový, stylistický, syntaktický, lexikální, slovotvorný, tvaroslovný, zvukový, grafický.
 • Možnosti využití komplexních jazykových rozborů v předmětu český jazyk (s ohledem na fázi výuky, s ohledem na žáky).
 • Význam komplexních jazykových rozborů pro literární výchovu a pro posílení mezipředmětových vztahů.
 • Problematika hodnocení jazykových rozborů.
Literatura
 • ADAM, Robert a kol. Gramatické rozbory češtiny. Praha: Karolinum, 2017. 238 s. ISBN 978-80-246-3750-1.
 • ČECHOVÁ, Marie, Karel OLIVA a Petr NEJEDLÝ. Hrátky s češtinou. 2. rozš. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 2001. 245 s. ISBN 8085866846. info
 • ČECHOVÁ, Marie a Vlastimil STYBLÍK. Čeština a její vyučování : didaktika českého jazyka pro učitele základních a středních škol a studenty učitelství. 2., upr. vyd., v SPN - pedag. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1998. 264 s. ISBN 8085937476. info
 • ČECHOVÁ, Marie a František DANEŠ. Komplexní jazykové rozbory. 2., upr. vyd., v SPN 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1996. 263 s. ISBN 8085937271. info
 • KAMIŠ, Karel, Eva MÜLLEROVÁ a Ludvík KUBA. Mluvnická, pravopisná a lexikální cvičení k Mluvnici češtiny pro střední školy. Vyd. 1. Praha: Fortuna, 1993. 126 s. ISBN 8071680095. info
 • STYBLÍK, Vlastimil a Marie ČECHOVÁ. Mluvnická a slohová cvičení k Stručné mluvnici české. Edited by Bohuslav Havránek. 4. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 215 stran. info
Výukové metody
Ve výuce je kombinován výklad učitele s vlastní aktivitou studentů.
Metody hodnocení
Předpokladem pro udělení zápočtu je účast na semináři, aktivita v hodinách a vypracování všech úkolů, které budou během semestru zadávány.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/UCJJ02