UCJL07 Starší česká literatura pro bakalářské studium - překlenovací seminář

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Hana Bočková, Dr. (přednášející)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Hana Bočková, Dr.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 22 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/22, pouze zareg.: 6/22, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/22
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
- uvedení do problematiky studia starší české literatury;
- osvojení si základních poznatků literární historie daného období, vývoje žánrového systému a funkcí starší literatury;
- zvládnutí nutného penza odborné literatury a metod práce s ní;
- zvládnutí interpretačních postupů vhodných pro analýzu staročeských textů;
- aplikace získaných vědomostí a dovedností v tvorbě vlastního odborného textu.
Náplní semináře bude četba a interpretace vybraných děl starší české literatury, na jejichž základě se studenti seznámí se specifiky tohoto rozsáhlého úseku české literatury. Při výběru textů přihlížíme k hledisku časovému (9.–18. stol.: literatura středověká, období husitství, humanismu a baroka + návrhy periodizace), žánrovému (žánry jednotlivých období: hagiografie, historiografie, lyrika, epos, středověký spor, drama, traktát, cestopis, hymnografie, homiletika…), jazykovému (tvorba staroslověnská, latinská, česká, německá – jinojazyčné texty budeme číst v českých překladech) a funkčnímu (literatura duchovní a světská, satirická, nauková, didaktická, zábavná…). Pokusíme se vnímat a interpretovat dílo v dobovém kulturním a historickém kontextu a na základě dobových estetických norem, dále charakterizovat rysy děl tohoto období a principy tvorby. Část programu semináře je věnována knihám ze seznamu povinné primární literatury.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- osvojit si základní poznatky o literárním vývoji daného období;
- charakterizovat a shrnout důležité rysy vývoje žánrového systému a funkcí starší literatury;
- analyzovat předložené texty na základě osvojených metod a postupů;
- napsat odborný text na téma odpovídající stupni jeho vědomostí.
Osnova
 • Seminář doc. Bočkové: Při volbě textů, jež budou v semináři interpretovány, budeme respektovat jejich chronologickou posloupnost – od počátků české literatury až po dobu barokní. Cílem semináře bude vytvořit představu o podobě žánrového systému a jeho proměnách, přičemž pozornost bude věnována textům, jež reprezentují ústřední žánry genologického systému ve všech etapách vývoje starší české literatury:
 • 1. Středověká legenda.
 • 2. Středověká kronika.
 • 3. Středověká světská milostná poezie.
 • 4. Středověká světská epika.
 • 5. Středověké drama.
 • 6. Středověký spor.
 • 7. Husitství – literatura v ideologickém boji.
 • 8. Informační exploze v humanistické literatuře, žánry, témata.
 • 9. Renesanční literatura zábavná.
 • 10. Přechod k baroku, Komenský, exulantská tvorba.
 • 11. Barokní homiletika.
 • 12. Barokní duchovní lyrika.
 • 13. Odraz barokního vlastenectví v literatuře.
 • 14. Závěrečné shrnutí poznatků.
 • Seminář prof. Hashemi:
 • 1. Základní specifika staročeské literatury v porovnání s literaturou novodobou (zejména alegorický přístup k zobrazování skutečnosti).
 • 2. Bible jako určující pramen a zdroj.
 • 3. Žánrový systém středověké literatury.
 • 4. Specifika staroslověnského písemnictví; literární charakteristika Kosmovy kroniky.
 • 5. Literární charakteristika středověké milostné lyriky.
 • 6. Literární charakteristika středověké rytířské epiky.
 • 7. Literární charakteristika středověké satiry.
 • 8. Žánrový systém literatury renesančního humanismu.
 • 9. Specifika tzv. raného humanismu. 9. Specifika tzv. zobecněného humanismu.
 • 10. Specifika tzv. popularizovaného humanismu.
 • 11. Žánrový systém barokní literatury.
 • 12. Specifika počáteční a vrcholné etapy barokní literatury.
 • 13. Specifika poslední fáze barokní literatury,
 • 14. Základní díla českého barokního básnictví; systemizace poznatků.
Literatura
  povinná literatura
 • LEHÁR, Jan. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. Praha: Lidové noviny, 2004. 1078 s. ISBN 8071063088. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Latinská literatura českého středověku do roku 1400. Praha: Vyšehrad, 2000. 368 s. ISBN 80-7021-305-1. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. Literatura. 1, Výklad, interpretace, literární teorie. 2., upravené vyd. Praha: Scientia, 2000. 191 s. edice pro střední školy. ISBN 80-7183-194-8. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. Literatura I. Výbor textů. Interpretace. Literární teorie. 2. vydání. Praha: Scientia, 1999. 262 s. edice pro střední školy. ISBN 80-7183-155-7. info
  neurčeno
 • MALURA, Jan. Meditace a modlitba v literatuře raného novověku. Vydání první. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. 278 stran. ISBN 9788074646980. info
 • GALÍK, Josef, Erik GILK, Petr HORA, Jana KOLÁŘOVÁ, Petr KOMENDA, Radek MALÝ, Eduard PETRŮ, Martin PODIVÍNSKÝ, Jan SCHNEIDER, Jiří SKALIČKA a Alena ŠTĚRBOVÁ. Panorama české literatury. Edited by Lubomír Machala. Vydání první. Praha: Knižní klub, 2015. 607 stran. ISBN 9788024248189. info
 • WÖGERBAUER, Michael, Petr PÍŠA, Petr ŠÁMAL a Pavel JANÁČEK. V obecném zájmu : cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749-2014. Vydání 1. Praha: Academia, 2015. 863 stran. ISBN 9788088069119. info
 • ECO, Umberto. Umění a krása ve středověké estetice. Translated by Zdeněk Frýbort. Vydání druhé. Praha: Argo, 2007. 227 stran. ISBN 9788072038923. info
 • PETRŮ, Eduard. Zrcadlo skutečnosti :kniha o středověké, renesanční a barokní parodii. Vyd. 1. Praha: ISV, 2002. 171 s. ISBN 80-85866-90-0. info
 • KOLÁR, Jaroslav. Návraty bez konce : studie k starší české literatuře. Edited by Lenka Jiroušková. Vyd. tohoto souboru 1. Brno: Atlantis, 1999. 358 s. ISBN 8071081906. info
 • KOPECKÝ, Milan. Nic stálého přítomného : k literárnímu baroku. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 145 s. ISBN 8021022272. info
 • CURTIUS, Ernst Robert. Evropská literatura a latinský středověk. Vyd. 1. Praha: Triáda, 1998. 738 s. ISBN 80-86138-07-0. info
 • PETRŮ, Eduard. Vzdálené hlasy :studie o starší české literatuře. Olomouc: Votobia, 1996. 443 s. ISBN 80-7198-162-1. info
 • VAŠICA, Josef. České literární baroko : příspěvky k jeho studiu [Vašica, 1995]. Vyd. 2. [Brno]: Atlantis, 1995. 349 s. ISBN 80-7108-123-X. info
 • Česká středověká lyrika. Edited by Jan Lehár. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1990. 406 s. ISBN 807021015X. info
 • KOPECKÝ, Milan. Český humanismus. Praha: Melantrich, 1988. info
 • ŠKARKA, Antonín. Půl tisíciletí českého písemnictví. Edited by Jan Lehár, Edited by Emanuel Macek - Pavel Spunar. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1986. 502 s., [8. info
 • LEHÁR, Jan. Nejstarší česká epika : Dalimilova kronika, Alexandreida, první veršované legendy. Praha: Vyšehrad, 1983. info
 • PETRŮ, Eduard. Zašifrovaná skutečnost : deset otázek a odpovědí na obranu literární medievalistiky. V Ostravě: Profil, 1972. info
 • VILIKOVSKÝ, Jan [literární historik. Písemnictví českého středověku. Vyd. 1. Praha: Universum, 1948. 255 s., [1. info
Výukové metody
Metoda výuky je založena na výkladu, četbě, interpretaci textů a diskuzi.
Metody hodnocení
Podmínkou získání zápočtu je vypracování seminární práce. Podmínkou přístupu ke zkoušce je získání zápočtu a absolvování čtenářské besedy. Ústní zkouška je zaměřena na ověření znalosti metodologie dané discipliny, na dílo hlavních představitelů vybraného období, a dále na ověření dovedností studenta spojovat relevantní dílčí znalosti v logické souvislosti.
Informace učitele
Pro přípravu na zkoušku je vhodné nejprve si zopakovat základ učiva dle učebnic M. Horákové(Hashemi) Literatura 1 (Výklad a Výbor, viz seznam literatury) a dále pokračovat v přípravě průhledy do textů vysokoškolských kompendií Panorama české literatura (pasáž o starší literatuře) a zejména Česká literatura od počátků k dnešku (pasáž J. Lehára).
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Seminář souvisí s doporuč. přednáškou ze st. čes. lit.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Překlenovací kurs navazujícího učitelství pro posluchače z jiných fakult.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/UCJL07