UJS103 Praktická fonetika ukrajinštiny

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Oxana Čmelíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Halyna Myronova, CSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:40 B2.42
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem výuky je seznámit posluchače se základy teorie fonetiky a fonologie a naučit je aplikovat získané poznatky na současnou ukrajinštinu. Studenti musí rovněž prakticky zvládnout fonetickou analýzu (transkripci) spisovného ukrajinského textu, klasifikaci ukrajinských hlásek a příslušnou ukrajinskou, českou a latinskou terminologii.
Výstupy z učení
Student si osvojí praktické zásady ukrajinské fonetiky a ortoepie.
Osnova
 • 1. Fonetika, náplň disciplíny. Místo fonetiky mezi jazykovědnými disciplínami. Obecná charakteristika hlásek. Řečový aparát jeho funkce.
 • 2. Klasifikace samohlásek a souhlásek.
 • 3. Asimilace a disimilace konsonantů v toku řeči.
 • 4. Zjednodušování souhláskových skupin.
 • 5. Prodlužování konsonantů.
 • 6. Druhy transkripce (fonetická, fonematická), transliterace.
 • 7. Fonologie, náplň disciplíny. Místo fonologie mezi lingvistickými disciplínami. Fonetika a fonologie. Rozdíl mezi fonetickým a fonologickým pohledem na jazyk. Pojem "foném" a jeho varianty. Fonologické školy.
 • 8. Střídání (alternace) fonémů (vokálů, konsonantů).
 • 9. Eufonie. Ortoepie. Výslovnost slov cizího původu.
 • 10. Fonetická segmentace toku řeči. Slabika a dělení na slabiky. Dělení slov na konci řádku.
 • 11. Intonace. Přízvuk.
Literatura
 • Sučasna ukrajinska mova, red. Hryščenko A. P.: Kyjiv 1993, s. 8 - 75.
 • Ševčenko L. Ju., Rizun V.V., Lysenko Ju.V.: Sučasna ukrajinska mova. Dovidnyk.: Kyjiv 1993, s. 5 - 69.
 • Holovaščuk S. I.: Skladni vypadky nahološenňa. Slovnyk-dovidnyk. Kyjiv 1995.
 • Krčmová, Marie. Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty. Vyd. 3. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010, 214 s.
 • Плющ Н., Бондаренко В. Сучасна українська мова. Орфоепія. Київ, 2008, 271 с.
 • Myronova, H.: Praktický kurs ukrajinštiny. Brno 1999.
 • Loboda V. V., Skurativskyj L. V. : Ukrajinska mova v tablycjach. Kyjiv 1993. Tab. 16 - 27, s. 23 - 34, 176 - 181.
 • O. Leška, N. Savický, R. Šišková. Mluvnice současné ukrajinštiny. Praha, 2001, s. 13–18
 • Tocka N. I.: Sučasna ukrajinska mova. Fonetyka. Orfoepija. Hrafika. Orfohrafija. Kyjiv 1984.
 • Plušč, M. Ja.: Sučasna ukrajinska mova. Kyjiv 1994, s. 16 - 115.
 • Sučasna ukrajinska mova, red. Ponovarev O. D.: Kyjiv 1997, s. 8 - 38.
 • MYRONOVA, Halyna a Jiří GAZDA. Úvod do jazykovědy v přehledech a cvičeních. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 89 s. ISBN 8021012595. info
Výukové metody
Výuka formou přednášek a seminářů.
Metody hodnocení
Ukončení předmětu: zkouška (písemná a ústní část).
Požadavky pro ukončení: aktivní účast (max. tři absence), domácí úkoly.
Vyučovací jazyk
Ukrajinština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/UJS103