UZCJX001 Seminář k magisterské diplomové práci I

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavel Caha, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Linda Doleží, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (přednášející)
Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Ilona Janyšková, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Karlík, CSc. (přednášející)
PhDr. Helena Karlíková, CSc. (přednášející)
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr. (přednášející)
prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc. (přednášející)
Mgr. Lucie Velebová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je určen pro studenty, kteří začínají zpracovávat svoji magisterskou diplomovou práci. Jednotliví vyučující seznamují s principy volby tématu, práce s prameny, psaní odborného textu apod., a to na základě své specializace a odborného přístupu.
Osnova
  • Posluchač musí prokázat schopnost reprodukovat poznatky získané při výuce, vytěžit dostupnou literaturu, sumarizovat dosavadní znalost o sledované problematice, v pramenném materiálu dohledávat poznatky nové a přinést syntetický pohled spolu s hodnocením, případně novátorským pojetím daného problému. 1. Sběr jazykového materiálu (vyžaduje-li to téma práce). 2. Seznámení s příslušnou odbornou literaturou. 3. Rozbor materiálu a analýza a syntéza poznatků, formulace závěrů.
Literatura
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Kurz má podobu individuálních konzultací s vedoucím práce podle potřeby studenta a s ohledem na úroveň a stupeň rozpracovanosti práce.
Metody hodnocení
Vedoucí práce uděluje zápočet na základě stupně rozpracovanosti diplomové práce a na základě průběhu konzultací se studentem.
Informace učitele
Studenti 1oborového studia Učitelství č. jazyka a literatury imatrikulovaní od podzimu 2015 vč. a všichni studenti 2oborového studia Učitelství č. jazyka a literatury (tedy i starších imatrikulačních ročníků), si nezapisují navazující kurz UZCJX002, tj. řídí se svojí kontrolní šablonou.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Student absolvuje seminář u vedoucího diplomové práce.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/UZCJX001