LJMedA06 Středověká latina II

Filozofická fakulta
jaro 2005
Rozsah
2/0/0. 3 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Rozvrh
Po 15:00–16:35 30
Předpoklady
LJMgrA07 Středověká latina II
zápočet z předmětu Středověká latina I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Středověká latina je kulturněhistorickým a jazykovým jevem, který v plné kontinuitě navazuje na latinský jazyk a latinskou literární kulturu antického starověku. Kurz středověké latiny ozřejmí tuto kontinuitu a její nástroje a podá hlavní charakteristiky středolatinského jazyka a literatury jakožto nositelů duchovní kultury evropského i českého středověku. Představí středověkou latinu rovněž jako jazyk historických pramenů a diplomatických památek. Podá přehledné informace o pramenech a odborné literatuře k základnímu i dalšímu studiu.
Osnova
  • Přednáška: Předmět a časové vymezení latinské medievistiky. Historie studia středověké latiny. Konstitutivní prvky středověké latiny (latina klasická, vulgární, křesťanská). Slovníky a další základní pomůcky ke středověké latině. Stav latinského jazyka na sklonku římského imperia. Merovejská latina. Karolinská renesance (a další "humanistická" hnutí středověku až po renesanční humanismus). Benediktinské kláštery raného středověku. Insulární latina a její představitelé. Christianizace českých zemí a začátky česko-latinské literatury. Latina vrcholného středověku (hlavní odchylky od latiny klasické). Formy a žánry středo- latinské prózy. Formy středolatinské poezie (poezie metrická, rytmická a rytmometrická). Duchovní poezie latinského středověku. Světská poezie latinského středověku. Seminář: četba, překlad a výklad vybraných literárních, především pak diplomatických textů.
Literatura
  • NECHUTOVÁ, Jana. Středověká latina. První vyd. Praha: KLP, 2002. 164 s. 654,2. ISBN 80-85917-82-3. info
  • NECHUTOVÁ, Jana. Latinská literatura českého středověku do roku 1400. Praha: Vyšehrad, 2000. 368 s. ISBN 80-7021-305-1. info
  • Pavel Spunar a kol., Kultura středověké Evropy, 2. vyd. Praha 1996
  • SPUNAR, Pavel. Kultura středověku. 2. pozměn. a dopl. vyd. Praha: Academia, 1995. 226 s. ISBN 8020005471. info
  • LE GOFF, Jacques. Kultura středověké Evropy. Translated by Josef Čermák. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1991. 747 s. ISBN 8020702067. info
  • VIDMANOVÁ, Anežka. Laborintus :latinská literatura středověkých Čech. Vyd. 1. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 1994. 222 s. ISBN 80-901508-6-1. info
  • STRECKER, Karl. Einführung in das Mittellatein. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1928. 42 s. info
  • NORBERG, Dag. Manuel pratique du latin médiéval. Paris, 1968. info
  • LANGOSCH, Karl. Lateinisches Mittelalter (Einleitung in Sprache und Literatur). Darmstadt, 1988. info
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/klas/
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Studenti klasické latiny ukončují předmět zápočtem.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2022.