FAV236 Distribuce a marketing v československém filmu: historie, teorie, praxe

Filozofická fakulta
jaro 2013
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D. (přednášející), prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Luděk Havel, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 4. 4. 12:30–15:45 C34, Čt 11. 4. 12:30–15:45 C34, Čt 18. 4. 12:30–15:45 C34, Čt 25. 4. 12:30–15:45 C34, Čt 2. 5. 12:30–15:45 C34, Čt 9. 5. 12:30–15:45 C34
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět se v šesti zacílených blocích věnuje filmové distribuci a filmovému marketingu jako její nedílné součásti. Těžiště bude v praxi československého/českého filmového průmyslu po roce 1945 a v čsl./čs. filmové kultuře.
Ze tří základních složek filmového řetězce – produkce, distribuce, kina – je distribuci tradičně věnována nejmenší pozornost, převážně na úkor produkce. Distribuce je obecně považovaná za „nejnudnější“ část filmového průmyslu, o jejímž fungování vědí historici filmu nejméně, a tradičně je chápána jednorozměrně jako „prostý kanál“ na doručování audiovizuálního obsahu.
Kurz se bude věnovat distribuci/marketingu jako oblasti filmového průmyslu (a dějin kinematografie), jež má zásadní vliv nejen na výrobu filmů či na ekonomické a ideologické rozvahy producentů, ale i na diváckou recepci, vytváření filmového kánonu, vytváření publika i „narativního obrazu“ filmu ve veřejném diskurzu či chápání národní kinematografie v zahraničí. Distribuce tak bude principiálně brána jako ekonomický nástroj schopný vytvářet symbolické hodnoty a významy i generovat trhy.
Po přehledu základních modelů fungování distribuce, jejích funkcí, částí či metod výzkumu se bude kurz věnovat tématům jako distribuce a vývoz (recepcea diskurzivního rámování filmů pro rozdílná publika), distribuce a kulturní politika KSČ (kulturní socialistické elity), MFF Karlovy Vary jako součást specifického distribučního okruhu, či distribučním kanálům mimo kino a kulturním distinkcím. Důraz bude úměrně rozložen mezi recepční studia a průmyslové strategie. Přednáška je určena nejen studentům filmové vědy, ale i dalším se zájmem o audiovizuální kulturu.
Cíle předmětu: po absolvování předmětu získá student zevrubnou znalost funkcí, zákonitostí a pozice distribuce ve filmovém průmyslu a kultuře šířeji, včetně způsobů, jakými je distribuce propojená s ostatními segmenty kinematografie a jaká je její role při vytváření a propagování významů, ale i při vytvářet nových trhů a publik. Student si zároveň osvojí teoretické koncepty spojené s distribucí a jejím výzkumem, stejně jako bude vybaven základními nástroji k samostatné analýze distribuce a marketingu.
Osnova
  • 1) Distribuce a marketing – koncepty, metody, modely, praxe a nástroje Instituce vs. text. Publicity, propagace.Volný trhvs. plánovaná ekonomika.
  • 2) Distribuce a produkce/obsah Vztahy mezi produkcía distribucí,vliv distribuce na filmovouvýrobu. Rozdílné typy filmů a rozdílné typy infrastruktury – populární film/žánrový film, blockbuster vs. artový film.
  • 3) Filmové festivaly a distribuce Nezávislý film, národní kinematografie. Festivaly jako distribuční okruh. Specifika MFF Karlovy Vary a dalších československých festivalů/přehlídek.
  • 4) Distribuce, kulturní politika a československé kulturní elity Ideovávýchova (socialistického) diváka, předefinování divácké zkušenostia formování kultury prostřednictvím distribucea očišťování filmové nabídky.
  • 5) Publika a recepce – domácí video a kulturní distinkce Vztah mezi distribucía publikem. Porozumění publikua jeho chování,adresováníavytváření nových publik prostřednictvím nových „kanálů“ doručeníAV obsahu. Sociálníaspekty domácíhovidea a otázky kulturního kapitálu.Videov socialistické společnosti.
  • 6) Export/import – marketinga tvorba nové identity Distribuční strategie spojené s vývozema dovozem filmů, s jejich umístěním na jiné trhy,v jiné době, jiném politickém kontextu,adresované jinému publiku (národu) nežv zemi původu (rebranding, pře-žánrování, narativní obraz). Československé/české filmyv zahraničía zahraniční filmy na čs. trhu.
Literatura
  • Povinná-a-doporučená-literatura-viz-studijní-materiály.
Výukové metody
Přednášky, cvičení, projekce.
Termíny blokové výuky: 4. 4., 11. 4., 18. 4., 25. 4., 2. 5., 9. 5., vždy čtvrtek 12:30–15:45 hod.
Metody hodnocení
Písemný úkol: Analýza marketingové/distribuční strategie u vybraného filmu (5 NS = 9000 znaků).
Výběr filmu po konzultaci s přednášejícím.
Termín odevzdání do 30.5.2013 e-mailem na jindriska_blahova@yahoo.com.
Dále se hodnotí: Prezentace v průběhu kurzu a znalost jednotlivých povinných textů.
Informace učitele
Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D (nar./b. 1979)
Filmová kritička Hospodářských novin, šéfredaktorka časopisu Cinepur a filmová historička specializující se na vztahy mezi americkým filmovým průmyslem a východní Evropou během studené války a filmovou kulturu v zemích s komunistickými režimem.
Po absolvování žurnalistiky a mediálních studiích na Univerzitě Karlově získala doktorát z filmové historie na University of EastAnglia ve Velké Británii pod vedením Petera Kramera a prof. Marka Jancoviche a na Karlově Univerzitě v Praze. Její doktorská práce o ekonomických strategiích amerického filmového průmyslu vůči východoevropským trhům během prvních let studené války byla oceněna v roce 2011 prestižní Bolzanovou cenou Univerzity Karlovy.
Vedle stovek novinových a časopiseckých textů a řady odborných publikací v časopise Iluminace vyšly její odborné studie týkající se vztahu mezi distribucí, recepcí a politikou v anglickém jazyce v prestižních zahraničních periodicích: Historical Journal of Film, Radioand Television (text o Charlie Chaplinovi a čs. komunistické propagandě oceněný cenou IAMHIST-Routledge), Film History, a Post Script. Je i autorkou několika kapitol v antologiích (Naplánovaná kinematografie, Film a dějiny) a jako hostující editorka připravila tematická čísla Iluminace Post-feminismus a filmová studia a Trezorové filmy. V současné době pracuje na výzkumu dějin MFF Karlovy Vary.
She is a film critic for Czech economic daily Hospodářské noviny and research-active film historian specializing in the Cold War relationships between the American film industry and Eastern Europeand film culture under Communist regimes. She is also an editor-in-chief of up-market Czech film magazine Cinepur. After receiving her MA in Media Studiesat Charles University, she received her PhD in Film History from the University of EastAnglia, Norwich (supervisors: Peter Kramer, Mark Jancovich and Andrew Higson)and Charles University in Prague. Her thesis on Hollywood’s Strategies towards Cold War Eastern Europe was awarded the prestigious 2011 Charles University BolzanoAward in Humanities. In addition to having published widely in her native Czech,and having served as a guest editor of Iluminace: The Journal of Film Theory, History,and Aesthetics (issues on Post-feminismand Banned Films in Eastern European Cinemas), her award-winning English-language articles on the relationships between distribution, reception,and politics have been published in the Historical Journal of Film, Radioand Television, Film History,and Post Script. She has also contributed book chapters in sever alanthologies. Her particular research interests include Hollywood stardom (and) Czechoslovak Communist propaganda, film festivals,and the sovietisation of East Bloc cultures.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Kurz probíhá v rámci projektu č. CZ.1.07/2.2.00/28.0044 Inovace uměnovědných studijních oborů na Filozofické fakultě MU, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Viz. www.phil.muni.cz/music/opvk.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2013/FAV236