UZPHK2205 Základy psychologie

Filozofická fakulta
jaro 2014
Rozsah
10 hodin konzultací. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Zdeněk Stránský (přednášející)
Garance
prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Holmanová
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 21. 3. 10:50–12:25 zrusena M24, Pá 16. 5. 10:50–12:25 zrusena M24, Pá 30. 5. 13:20–14:05 J22
Předpoklady
v kurzu poskytnout teoretické znalosti didaktiky a praktické výukové dovednosti. Na konci kurzu by studenti měli být schopni využívat analytické znalosti a dovednosti ve výce studentů středních škol.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kurzu je nabídnout posluchačům teoretické i praktické informace,poznatky a metody pro výuku základů psychologie na středních školách.
Osnova
  • 1. Místo psychologie v obecném systému věd , psychologie jako jedna z věd o člověku a její místo v životě člověka. 2. Psychologické obory a jejich význam a uplatnění ve společnosti. 3. Základní psychické jevy: psychické procesy - psychické vlastnosti - psychické stavy. 4. Psychologie osobnosti: pojem a struktura (aktivačně motivační - - vztahově postojové - výkonové – dynamické - regulační). 5. Činitelé a zákonitosti psychického vývoje. Charakteristika někte- rých vývojových období. 6. Základní metody poznávání druhých a sebepoznání: pozorování a sebepozorování, rozhovor, experiment, analýza výsledků činnosti, metoda biografická a sociometrická. 7. Základní druhy lidské činnosti: hra, učení, práce. 8. Učení: pojem, druhy - zákony - osvojování vědomostí, dovedností a návyků. Metody a styly učení žáků a studentů. 9. Člověk v sociálních vztazích: Socializace a začleňování do společ- sti - komunikace - umění jednat s lidmi - řešení nedorozumění a konfliktů. 10. Partnerské vztahy: Vztahy mezi děvčaty a chlapci - láska a zami- lovanost - jak si vybrat partnera - manželství a rodina - první manželská krize: příčiny a možnosti řešení - předpoklady souladu v manželském soužití. 11. Psychologický rozbor výchovných obtíží: lhaní, podvody, záško- láctví, krádeže, sexuální přestupky, agresivita, šikana, sebevražed- né pokusy atd. 12. Závislost na psychoaktivních látkách – jiné druhy závislosti: Alko- holismus, tabakismus, a jiné drogy – počítače, automaty. Preven- ce, zvládání, možnosti léčby. 13. Náročné životní situace: jak jim předcházet, čelit a jak se s nimi vyrovnávat - různé obranné strategie vůči zátěžovým situacím. 14. Agrese–agresivita: původ lidské agresivity– projevy a příčiny dět- ské agresivity–specifické druhy agrese (vandalismus, šikanování). Možnosti zvládání agrese a její náprava.
Výukové metody
Studennti se musí aktivně účastnit seminářů a diskutovat na aktuální téma
Metody hodnocení
Typ výuky: konzultace, písemná příprava na vyučování jednoho tématu z předmětu psychologie zvoleného studentem a aktivní vystoupení s tímto tématem v rámci konzultací, odevzdání přípravy v tištěné podobě Přednáška
Informace učitele
Doporučená literatura k jednotlivým tematickým okruhům: 1. Místo psychologie v obecném systému věd Atkinsonová, R.L. a kol.: Psychologie, 1995, 2003 Nakonečný, M.: Základy obecné psychologie, 1997 Čáp,J., Mareš,J.: Psychologie pro učitele, 2001 2. Psychologické obory viz literatura ad 1/ 3. Základní psychické jevy: viz literatura ad 1/ 4. Psychologie osobnosti Balcar, K.: Úvod do studia psychologie osobnosti, 1991 Čáp, J.: Rozvíjení osobnosti a způsob výchovy, 1996 Mikšík, O.: Psychologická charakteristika osobnosti, 2001 Nakonečný, M.: Základy psychologie osobnosti, 1997 5. Činitelé a zákonitosti psychického vývoje Čáp, J.: Rozvíjení osobnosti a způsob výchovy, 1996 Langmeier, J., Krejčířová, D.: Vývojová psychologie, 1998 Vágnerová, M.: Vývojová psychologie. Dětství,dospělost, stáří, 2000 Vágnerová M.: Psychologie školního dítěte, 1997 6. Základní metody poznávání Říčan, P.: Cesta životem, 1989 Smékal, V.: Pozvání do psychologie osobnosti, 2002 Smékal, V.: O lidské povaze, 2005 Svoboda, M.: Metody psychologické diagnostiky dospělých, 1992 7. Základní druhy lidské činnosti Čáp, J.: Psychologie výchovy a vyučování, 1993 Fontana, D.: Psychologie ve školní praxi, 2001 Kohoutek, R.a kol.: Základy pedagogické psychologie, 1996 Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J.: Pedagogický slovník, 2004 8. Učení Denig-Helmsová, K.: Úspěšně obstát při písemce i ústním zkoušení, 1997 Lokšová, I.: Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole, 1999 Mareš, J.: Styly učení žáků a studentů, 1998 Tepperwein, K.: "Umění" lehce se učit, 1993 Petty, G.: Moderní vyučování. Praktická příručka, 1996 9. Člověk v sociálních situacích Carnegie, D.: Jak získávat přátele a působit na lidi, 1993 Kohoutek, R., a kol.: Základy sociální psychologie, 1998 Kopřiva, K.: Lidský vztah jako součást profese, 1997 Křivohlavý, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme, 1988 Křivohlavý, J.: Konflikty mezi lidmi, 2002 Mareš, J., Křivohlavý, J.: Komunikace ve škole, 1995 Vališová, A.: Asertivita v rodině a ve škole, 1992 Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace, 2000 Výrost, J., Slaměník, I.: Aplikovaná sociální psychologie, 1996 10. Partnerské vztahy Brtníková, M.: Mladá manželství, 1975 Kratochvíl, S.: Manželská terapie, 2000 Plaňava, I.: Jak se nerozvádět, 1994 Plzák, M.: Klíč k výběru partnera pro manželství, 1973 Plzák, M.: Poznání a léčba poruch manželského soužití, 1973 Sobotková, I.: Psychologie rodiny, 2001 11. Psychologický rozbor výchovných obtíží Pike, G., Selby, D.: Globální výchova, 1994 Serfontein, G.: Potíže dětí s učením a chováním, 1999 Vágnerová, M.: Psychologie problémového dítěte školního věku, 1997 12. Závislost na psychoaktivních látkách Berger, J.: Toxikománie a osobnost, 1995 Janík, A.: Drogy a společnost, 1990 Kvaplík, J. a kol.: Člověk a alkohol, 1985 Nociar, A.: Alkohol, drogy a osobnost, 2001 Skála, J.: Alkoholismus, manželství a rodina, 1972 Skála, J.: Až na dno, 1985 Urban, R.: Toxikomanie, 1973 Kachlík, P., Matějová, H.: Pilotní školní intervenční projekt DDD (drogy-důvod- Dopad) viz web Pedagogické fakulty MU : http: //www.ped.muni.cz/wsedu /mu/DDD/DDD.htm, Alkoholismus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor - Odborný časopis mini- sterstva zdravotnictva SR) 13. Náročné životní situace Čáp, J.: Utváření osobnosti v náročných životních situacích, 1968 Honzák, R., Novotná, V.: Krize v životě, život v krizi, 1994 Křivohlavý, J.: Psychologie zdraví, 2001 Křivohlavý, J.: Jak zvládat stres, 1994 Míček, L.: Sebevýchova a duševní zdraví, 1988 Míček, L.: Učitel a stres, 1992 14. Agrese – agresivita Antier, E.: Agresivita dětí, 2004 From, E.: Anatomie lidské destruktivity, 1997 Čermák, I.: Lidská agrese a její souvislosti, 1999 Čermák, I.: Dětská agrese, 1998 Holeček, V.: Agresivita a šikana mezi dětmi, 1997 Matoušek, O., Kroftová, A.: Mládež a delikvence, 1998 Matějček, Z,: Co děti nejvíce potřebují, 1994 Prekopová, J.: Malý tyran, 2000 Říčan, P.: Agresivita a šikana mezi dětmi, 1995 Vávrová, O.: Učitel jako poradce, 1999 Internet: Matějček Z.: Šikana ve škole aneb jak to vidím já www.rodina.cz/clanek3981.htm ze dne 28.4.2004 Nebezpečná epidemie-šikana /http://scio.cz/indiv/rodina a škola/brezen2000/epidemiehtm/.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.