UZPHK2205 Základy psychologie

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
10 hodin konzultací. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Holmanová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 2. 3. 10:50–12:25 A11, Pá 27. 4. 10:50–12:25 A11
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kurzu je poskytnout posluchačům teoretické i praktické informace, poznatky a metody pro výuku základů psychologie na středních školách.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování kurzu Základy psychologie
- student ovládá postupy pro zodpovědnou přípravu učitele na vyučování
- bude student schopen udělat a zdůvodnit přípravu na vyučovací hodinu na vybrané téma z psychologie
- bude student schopen aplikovat teoretické poznatky z psychologických a pedagogických disciplín při vyučování psychologie na středních školách - s ohledem na profilaci výuky psychologie podle typů středních škol a jejich studijního zaměření
Osnova
 • Návrhy témat pro přípravy na vyučovací hodinu psychologie na střední škole:
 • 1. Místo psychologie v obecném systému věd, psychologie jako jedna z věd o člověku a její místo v životě člověka.
 • 2. Psychologické obory a jejich význam a uplatnění ve společnosti.
 • 3. Základní psychické jevy: psychické procesy - psychické vlastnosti - psychické stavy.
 • 4. Psychologie osobnosti: pojem a struktura (aktivačně motivační - vztahově postojové - výkonové – dynamické - regulační).
 • 5. Činitelé a zákonitosti psychického vývoje. Charakteristika některých vývojových období.
 • 6. Základní metody poznávání druhých a sebepoznání: pozorování a sebepozorování, rozhovor, experiment, analýza výsledků činnosti, metoda biografická a sociometrická.
 • 7. Základní druhy lidské činnosti: hra, učení, práce.
 • 8. Učení: pojem - druhy - zákony - osvojování vědomostí, dovedností a návyků. Metody a styly učení žáků a studentů.
 • 9. Člověk v sociálních vztazích: socializace a začleňování do společnosti - komunikace - umění jednat s lidmi - řešení nedorozumění a konfliktů.
 • 10. Partnerské vztahy: vztahy mezi děvčaty a chlapci - láska a zamilovanost - jak si vybrat partnera - manželství a rodina - první manželská krize: příčiny a možnosti řešení - předpoklady souladu v manželském soužití.
 • 11. Psychologický rozbor výchovných obtíží: lhaní, podvody, záškoláctví, krádeže, sexuální přestupky, agresivita, šikana, sebevražedné pokusy atd.
 • 12. Závislost na psychoaktivních látkách – jiné druhy závislosti: alkoholismus, tabakismus, a jiné drogy – počítače, automaty. Prevence, zvládání, možnosti léčby.
 • 13. Náročné životní situace: jak jim předcházet, čelit a jak se s nimi vyrovnávat - různé obranné strategie vůči zátěžovým situacím.
 • 14. Agrese – agresivita: původ lidské agresivity – projevy a příčiny dětské agresivity – specifické druhy agrese (vandalismus, šikanování). Možnosti zvládání agrese a její náprava.
Literatura
  povinná literatura
 • VAŠUTOVÁ, Maria a Veronika JEŽKOVÁ. Didaktika psychologie : vybrané kapitoly. Vydání: první. Ostrava: Universitas Ostraviensis, 2015. 212 stran. ISBN 9788074646812. info
  doporučená literatura
 • KOSÍKOVÁ, Věra. Psychologie ve vzdělávání a její psychodidaktické aspekty. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 265 s. ISBN 9788024724331. info
 • SOKOLOVÁ, Lenka. Didaktika psychológie. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010. 161 s. ISBN 9788022328067. info
  neurčeno
 • VÍZDAL, František. Didaktika psychologie. [Sv.] 1. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1987. 134 s. info
Výukové metody
Přednáška, konzultace, domácí příprava. Studenti se musí aktivně účastnit výuky a diskutovat na aktuální téma.
Metody hodnocení
Zkouška: Písemná příprava na vyučování jednoho tématu z předmětu psychologie zvoleného studentem a aktivní vystoupení s tímto tématem v rámci konzultací, odevzdání přípravy v tištěné i elektronické podobě do odevzdávárny předmětu v infomačním systému MU.
Termíny - viz informace učitele.
Informace učitele
Termíny v jarním semestru 2018:
Aktivní vystoupení s tématem s prezentací v Powerpointu: 27. 4. 2018
Odevzdání písemné přípravy na vyučovací hodinu do odevzdávárny předmětu v IS: 26. 4. 2018
Odevzdání písemné přípravy na vyučovací hodinu v tištěné formě: 27. 4. 2018

Doporučená literatura k jednotlivým tematickým okruhům:
1. Místo psychologie v obecném systému věd
Atkinsonová, R. L. a kol.: Psychologie, 1995, 2003
Nakonečný, M.: Základy obecné psychologie, 1997
Čáp, J., Mareš, J.: Psychologie pro učitele, 2001
2. Psychologické obory
viz literatura ad 1)
3. Základní psychické jevy
viz literatura ad 1)
4. Psychologie osobnosti
Balcar, K.: Úvod do studia psychologie osobnosti, 1991
Čáp, J.: Rozvíjení osobnosti a způsob výchovy, 1996
Mikšík, O.: Psychologická charakteristika osobnosti, 2001
Nakonečný, M.: Základy psychologie osobnosti, 1997
5. Činitelé a zákonitosti psychického vývoje
Čáp, J.: Rozvíjení osobnosti a způsob výchovy, 1996
Langmeier, J., Krejčířová, D.: Vývojová psychologie, 1998
Vágnerová, M.: Vývojová psychologie. Dětství,dospělost, stáří, 2000
Vágnerová M.: Psychologie školního dítěte, 1997
6. Základní metody poznávání
Říčan, P.: Cesta životem, 1989
Smékal, V.: Pozvání do psychologie osobnosti, 2002
Smékal, V.: O lidské povaze, 2005
Svoboda, M.: Metody psychologické diagnostiky dospělých, 1992
7. Základní druhy lidské činnosti
Čáp, J.: Psychologie výchovy a vyučování, 1993
Fontana, D.: Psychologie ve školní praxi, 2001
Kohoutek, R.a kol.: Základy pedagogické psychologie, 1996
Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J.: Pedagogický slovník, 2004
8. Učení
Denig-Helmsová, K.: Úspěšně obstát při písemce i ústním zkoušení, 1997
Lokšová, I.: Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole, 1999
Mareš, J.: Styly učení žáků a studentů, 1998
Tepperwein, K.: "Umění" lehce se učit, 1993
Petty, G.: Moderní vyučování. Praktická příručka, 1996
9. Člověk v sociálních situacích
Carnegie, D.: Jak získávat přátele a působit na lidi, 1993
Kohoutek, R. a kol.: Základy sociální psychologie, 1998
Kopřiva, K.: Lidský vztah jako součást profese, 1997
Křivohlavý, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme, 1988
Křivohlavý, J.: Konflikty mezi lidmi, 2002
Mareš, J., Křivohlavý, J.: Komunikace ve škole, 1995
Vališová, A.: Asertivita v rodině a ve škole, 1992
Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace, 2000
Výrost, J., Slaměník, I.: Aplikovaná sociální psychologie, 1996
10. Partnerské vztahy
Brtníková, M.: Mladá manželství, 1975 Kratochvíl, S.: Manželská terapie, 2000
Plaňava, I.: Jak se nerozvádět, 1994
Plzák, M.: Klíč k výběru partnera pro manželství, 1973
Plzák, M.: Poznání a léčba poruch manželského soužití, 1973
Sobotková, I.: Psychologie rodiny, 2001
11. Psychologický rozbor výchovných obtíží
Pike, G., Selby, D.: Globální výchova, 1994
Serfontein, G.: Potíže dětí s učením a chováním, 1999
Vágnerová, M.: Psychologie problémového dítěte školního věku, 1997
12. Závislost na psychoaktivních látkách
Berger, J.: Toxikománie a osobnost, 1995
Janík, A.: Drogy a společnost, 1990
Kvaplík, J. a kol.: Člověk a alkohol, 1985
Nociar, A.: Alkohol, drogy a osobnost, 2001
Skála, J.: Alkoholismus, manželství a rodina, 1972
Skála, J.: Až na dno, 1985
Urban, R.: Toxikomanie, 1973
Kachlík, P., Matějová, H.: Pilotní školní intervenční projekt DDD drogy-důvod-dopad)viz web Pedagogické fakulty MU: http: //www.ped.muni.cz/wsedu /mu/DDD/DDD.htm,
Alkoholismus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor - odborný časopis Ministerstva zdravotnictva SR)
13. Náročné životní situace
Čáp, J.: Utváření osobnosti v náročných životních situacích, 1968
Honzák, R., Novotná, V.: Krize v životě, život v krizi, 1994
Křivohlavý, J.: Psychologie zdraví, 2001
Křivohlavý, J.: Jak zvládat stres, 1994
Míček, L.: Sebevýchova a duševní zdraví, 1988
Míček, L.: Učitel a stres, 1992
14. Agrese – agresivita
Antier, E.: Agresivita dětí, 2004
From, E.: Anatomie lidské destruktivity, 1997
Čermák, I.: Lidská agrese a její souvislosti, 1999
Čermák, I.: Dětská agrese, 1998
Holeček, V.: Agresivita a šikana mezi dětmi, 1997
Matoušek, O., Kroftová, A.: Mládež a delikvence, 1998
Matějček, Z,: Co děti nejvíce potřebují, 1994
Prekopová, J.: Malý tyran, 2000
Říčan, P.: Agresivita a šikana mezi dětmi, 1995
Vávrová, O.: Učitel jako poradce, 1999
Matějček Z.: Šikana ve škole aneb jak to vidím já www.rodina.cz/clanek3981.htm ze dne 28.4.2004 Nebezpečná epidemie-šikana http://scio.cz/indiv/rodina a škola/brezen2000/epidemiehtm/.
Učebnice, učební texty psychologie pro střední školy. Rámcové vzdělávací programy pro gymnaziální vzdělávání. Školní vzdělávací programy.
Další komentáře
Informace o rozvrhu kurzu najdete zde: http://www.phil.muni.cz/wkfi/home/studium/rozvrh-ks.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020.