PSMB031 Psychosomatika a celostní přístup v současné medicíně

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Marcela Bendová, Ph.D. (přednášející), PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D. (zástupce)
PhDr. Hana Neudertová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 12. 4. 9:00–17:40 J31, So 13. 4. 9:00–16:40 J31, Ne 14. 4. 9:00–16:40 J31
Předpoklady
! PS_BB032 Psychosom. a celost. přístup &&! PSBB020
Předmět je určen všem studujícím Masarykovy univerzity se zájmem o psychosomatiku, psychosomatickou medicínu a celostní přístup v léčbě člověka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/15, pouze zareg.: 1/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kursu jsou porozumění základní lékařské terminologii, psychosomatické a psychoterapeutické souvislosti v souladu s bio-psycho-sociálním přístupem ke zdraví a k nemoci. Porozumění a osvojení si vztahu mezi lékařem a pacientem a základních komunikačních dovedností. Osvojení si rolí pacienta a lékaře, prožívání nemoci, postoj k nemoci, význam symptomu. Seznámení se s psychologickými specifiky lékařské péče v jednotlivých oborech, péče o dlouhodobě nemocné a umírající pacienty, práce s bolestí, s úzkostí.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- lépe rozumět základní lékařské terminologii,
- chápat základní psychosomatické a psychoterapeutické souvislosti v souladu s bio-psycho-sociálním přístupem ke zdraví a k nemoci,
- vnímat specifika vztahu mezi lékařem a pacientem,
- orientovat se v základních komunikačních dovednostech,
- adekvátně identifikovat role pacienta a lékaře,
- respektovat prožívání nemoci, postoj k nemoci či význam symptomu na straně pacienta, ad.
Absolvování předmětu dále umožní seznámení se s psychologickými specifiky lékařské péče v jednotlivých oborech, péče o dlouhodobě nemocné a umírající pacienty, práce s bolestí či s úzkostí.
Osnova
 • Celostní pojetí nemoci.
 • Vztah tělesného symptomu a psychiky.
 • Psychosomatické aspekty speciálních klinických obrazů nemoci - psycholonkologie, gynekologie a porodnictví, algeziologie, ortopedie a neurologie, chirurgie, interní lékařství apod.
 • Význam vztahu mezi lékařem a pacientem.
 • Formy komunikace.
 • Proměnné, modifikující vztah lékař - pacient na vědomé a nevědomé úrovni.
 • Role nemocného, prožívání nemoci, postoj k nemoci, význam symptomu.
 • Zásady krizové intervence v akutní psychické krizi.
 • Role psychologa ve zdravotnickém týmu, nejužívanější psychodiagnostické metody.
 • Psychologická specifika lékařské péče v jednotlivých oborech.
 • Péče o dlouhodobě nemocné a umírající pacienty.
 • Práce s bolestí, problematika chronické bolesti.
 • Vztahy a formy komunikace v týmu zdravotníků.
Literatura
 • • BENDOVÁ, Marcela. Lékařská psychologie dnes a perspektivy výuky na LF MU-sborník přednášek-sympozium LF ČR. Praha, 2007. Sborník- LFUK Praha-únor 2007.
 • TRESS, Wolfgang, Johannes KRUSSE a Jürgen OTT. Základní psychosomatická péče. Translated by Lubor Špís. Vydání první. Praha: Portál, 2008. 394 stran. ISBN 9788073673093. info
 • BOUČEK, Jaroslav. Lékařská psychologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. 141 s. ISBN 8024415011. info
 • BERAN, Jiří a Petra SUMCOVOVÁ. Introduction to medical psychology : doctor - patient communication. 1st ed. Prague: Karolinum ;, 2005. 155 s. ISBN 8024609835. info
 • VYMĚTAL, Jan. Lékařská psychologie. 3. aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2003. 397 s. ISBN 80-7178-740-X. info
 • Psychosomatika :celostný pohled na zdraví těla a duše. Edited by Gerhard Danzer - Renata Höllgeová. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 244 s. ISBN 80-7178-456-7. info
 • HONZÁK, Radkin. Komunikační pasti v medicíně : praktický manuál komunikace lékaře s pacientem. 2. dopl. vyd. Praha: Galén, 1999. 165 s. ISBN 8072620320. info
 • BAŠTECKÝ, Jaroslav, Jiří ŠAVLÍK a Jiří ŠIMEK. Psychosomatická medicína. 1. vyd. Praha: Grada, Avicenum, 1993. 363 s. ISBN 8071690317. info
Výukové metody
Přednášky, diskuze, kazuistické vstupy.
Metody hodnocení
Podmínky ukončení budou stanoveny na počátku výuky.
Podmínkou ukončení je nejméně 80% účast na výukových modulech.
Informace učitele
Výuka bude probíhat blokově v prostorách FF MU.
Revidováno dne 4. 1. 2018 - Pavel Humpolíček, Ph.D.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/PSMB031