ISKB49 Digitální kurátorství

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Michal Konečný (přednášející)
PhDr. Michal Lorenz, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.
Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 18:00–19:40 B2.33
Předpoklady
Přihlášení není podmíněno absolvováním jiného předmětu. Doporučené je absolvovat předmět ISKB48 Uchovávání kulturního dědictví.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu studenti chápou a dokáží vysvětlit, co je to digitální kurátorství a jaké jsou hlavní principy kurátorského přístupu k dlouhodobé ochraně digitálních informací. Znají důležité standardy, terminologii a nástroje používané digitálními kurátory. Chápou význam plánování a organizace činností spojených s dlouhodobým uchováváním dat a dokumentů. Dokáží nabyté znalosti rozvíjet a prohlubovat formou samostudia a aplikovat při řešení jednoduchých úkolů souvisejících s dlouhodobým uchováváním.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vysvětlit podstatu kurátorského přístupu k dlouhodobé ochraně digitálních informací
- používat příslušnou odbornou terminologii
- vybírat a posuzovat obsahu dokumentů
- porovnat a vyzdvihnout rozdíly různých formátů a datových struktur
- sledovat změny formátů a technologií, zajistit převod jednotlivých formátů
- spravovat, řídit a plánovat digitální archiv
- navrhnout strategii dlouhodobého uchovávání
- orientují se v obsahu metadatových souborů
- samostatně pracovat se softwarovými nástroji
- plánovat a řídit digitální archiv
- zajistit bezpečnost a zpřístupnit informace z digitáílních archivů
- identifikovat stakeholdery v různých typech institucí a navrhnout vhodnou formu komunikace s určenou komunitou a stakeholdery
Osnova
 • 1. Principy kurátorského přístupu k dlouhodobé ochraně digitálních informací
 • 2. Digitální objekty a jejich vlastnosti
 • 3. Strategie dlouhodobé ochrany digitálních informací
 • 4. Standardy pro dlouhodobé uchovávání
 • 5. Nástroje dlouhodobého uchovávání
 • 6. Cvičení s nástroji používanými při dlouhodobém uchovávání
 • 7. OAIS a digitální archivy
 • 8. Příjem, správa a zpřístupnění dat
 • 9. Role osvěty a komunikace při prosazování politik dlouhodobé ochrany
 • 10. Plánování digitálního archivu
 • 11. Řízení a správa digitálního archivu
 • 12. Workshop – změna způsobu dlouhodobého uchovávání ve vybrané instituci
Literatura
  povinná literatura
 • BEAGRIE, Neil. 2006. Digital Curation for Science, Digital Libraries, and Individuals. International Journal of Digital Curation. Edinburgh: Digital Curation Centre, 1(1): 3-16. DOI: 10.2218/ijdc.v1i1.2. ISSN 1746-8256. Dostupné také z: http://ijdc.net/i
 • HIGGINS, Sarah. 2011. Digital Curation: The Emergence of a New Discipline. International Journal of Digital Curation. Edinburgh: Digital Curation Centre, 6(2): 78-88. DOI: 10.2218/ijdc.v6i2.191. ISSN 1746-8256. Dostupné také z: http://ijdc.net/index. php
  neurčeno
 • LAVOIE, Brian a Lorcan DEMPSEY. 2004. Thirteen Ways of Looking at..Digital Preservation. D-Lib Magazine. OCLC Online Computer Library Center, 10(7/8). ISSN 1082-9873. Dostupné také z: http://www.dlib.org/dlib/july04/lavoie/07lavoie.html
 • ROSENTHAL, Colin, Asger BLEKINGE-RASMUSSEN a Jan HUTAŘ. 2009. Průvodce plánem důvěryhodného digitálního repozitáře (PLATTER). 1. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 51 s. ISBN 9788070505694.
 • Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS). 2012. Issue 2. Washington, DC: The Consultative Committee for Space Data Systems.
 • DCC Curation Lifecycle Model. 2015. DCC: because good research needs good data [online]. Digital Curation Centre [cit. 2015-11-03]. Dostupné z: http://www.dcc.ac.uk/resources/curation-lifecyclemodel
 • LIBRARY OF CONGRESS. Why Digital Preservation is Important for Everyone. In: YouTube [online]. 2010 [cit. 2015-11-24]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=qEmmeFFafUs
 • HOCKX-YU, Helen a Gareth KNIGHT. 2008. What to Preserve?: Significant Properties of Digital Objects. International Journal of Digital Curation. Edinbourgh: Digital Curation Centre, 3(1): 141-153. DOI: 10.2218/ijdc.v3i1.49. ISSN 1746-8256.
 • FOJTŮ, Andrea. Strategie, návrh, řízení a administrace rozsáhlých digitálních knihoven a archivů. [online]. Praha, 2014 [cit. 2015-11- 25]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/103016/.
 • DAY, Michael, Seamus ROSS (ed.) a Michael DAY (ed.). 2005. Digital Curation Manual: Metadata. Version 1.1. Edinbourgh: Digital Curation Centre. ISSN 1747-1524.
 • WHYTE, Angus. Five steps to decide what data to keep. DCC: because good research needs good data [online]. Edinbourgh: Digital Curation Centre, 2014-10-31 [cit. 2015-11-25].
 • HUTAŘ, Jan a Marek MELICHAR. 2013. České paměťové instituce a digitální data – historický exkurz, současný stav a předpokládaný vývoj I. Duha [online]. 2015-11-21, 27(4) [cit. 2015-11-21]. ISSN 1804-4255.
 • Understanding metadata. 2004. Bethesda: NISO Press. Dostupné také z: http://www.niso.org/publications/press/Understanding- Metadata.pdf
 • UPWARD, Frank. 1996. Structuring the Records Continuum - Part One: Postcustodial principles and properties. Archives and Manuscripts. Canberra: Library Association of Australia, 24(2).
 • Sustainability of Digital Formats: Planning for Library of Congress Collections. National Digital Information Infrastructure and Preservation Program [online]. Library of Congress [cit. 2015-11-24]. Dostupné z: http://www.digitalpreservation.gov/formats/
 • What is digital curation? 2015. DCC: Because good research needs good data [online]. Edinbourgh: Digital Curation Centre [cit. 2015- 11-04]. Dostupné z: http://www.dcc.ac.uk/digital-curation/whatdigital- curation
 • DRAMBORA interactive: Digital Repository Audit Method Based on Risk Assessment [online]. Digital Curation Centre a Digital Preservation Coalition, 2015-08-01 [cit. 2015-11-25]. Dostupné z: http://www.repositoryaudit.eu/
 • WHYTE, Angus a Andrew WILSON. How to Appraise and Select Research Data for Curation.. DCC: because good research needs good data [online]. Edinbourgh: Digital Curation Centre, 2010-10-25 [cit. 2015-11-25].
 • BARTOŠEK, Miroslav. 2004. Digitální knihovny - teorie a praxe. Národní knihovna: knihovnická revue. Praha: Národní knihovna ČR, 15(4): 233-254. ISSN 1214-0678. Dostupné také z: http://full.nkp.cz/nkkr/NKKR0404/0404233.html
Výukové metody
Obsah učiva je rozdělen do deseti částí, jejichž výuka bude probíhat formou přednášek s prvky projektové výuky – studenti budou v průběhu semestru plnit dílčí úkoly na individuálních projektech a výsledky své práce průběžně prezentovat. Na každou přednášku navazuje cvičení. Během cvičení si studenti v praxi vyzkouší postupy dlouhodobé ochrany:
- plánování repozitáře s pomocí nástroje PLATO;
- práce v komplexním LTP systému Archivematica;
- práce s repozitářem dSpace;
- audit repozitáře v nástroji DRAMBORA interactive
V harmonogramu předmětu jsou začleněny dvě praktické lekce – první zaměřená na individuální práci s vybranými softwarovými nástroji a druhá ve formě workshopu.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zkouškou. Výsledná klasifikace sestává z výsledku písemného testu a z hodnocení úkolů průběžně zadávaných během semestru. Pro úspěšné zakončení předmětu je nutné splnit alespoň 6 z 9 zadaných úkolů, pokud budou odevzdány v řádném termínu (tzn. nejpozději den před následující přednáškou). Jestliže budou úkoly odevzdány dodatečně (nejpozději do termínu písemného testu), je nutné vypracovat všech devět úkolů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2021, jaro 2022.