KRMgrDipl Magisterská diplomová práce

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
individuální konzultace. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Steklá, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
KRBcZk Bc. zk. z klas. řečtiny || KRBcSZk Bc. zk. z klas. řečtiny
Získání náležitého počtu kreditů v magisterském studiu oboru Klasický řecký jazyk a literatura. Zápis magisterského diplomového semináře.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je dokončení a odevzdání magisterské diplomové práce.
Výstupy z učení
Výstupem z tohoto předmětu je magisterská diplomová práce: rozsah magisterské diplomové práce je dán povahou oboru a tématu a má nejméně 140 000 znaků. V elektronické verzi se odevzdává do IS MU. V tištěné verzi je psána na bílém papíru formátu A4, očíslované listy jsou vyvázány do pevných desek. Závaznou součástí práce je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty, ústavu, název práce, jméno zpracovatele, jméno vedoucího práce a rok zpracování.
Diplomová práce dále obsahuje prohlášení autora o původnosti práce, obsah a soupis použité literatury. Témata magisterských diplomových prací zadávají zejména učitelé uvedení v katalogu předmětů. Magisterská diplomová práce se obhajuje veřejnou obhajobou na ÚKS, viz studijní směrnice.
Diplomová práce je završením studia a reflektuje veškeré výstupy z učení, během studia získané.
Osnova
 • Téma magisterské diplomové práce volí student po dohodě s některým učitelem předmětu z oblasti klasického řeckého jazyka či literatury. Školitele doporučí týž učitel.
 • Osnova je závislá na zvoleném tématu, obecně patří mezi jednotlivé fáze práce na diplomovém úkolu:
 • rešerše literatury;
 • pramenná rešerše;
 • zpracování dílčích problémů;
 • formulace jednotlivých kapitol;
 • zpracování poznámek a doprovodného aparátu;
 • seznam literatury a pramenů.
Literatura
  doporučená literatura
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
 • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706. info
 • Další literaturu zadává vyučující podle povahy práce.
Výukové metody
Individuální konzultace studenta s vyučujícím. Kontrola osnovy, úvodu a metodologie práce. Kontrola jednotlivých analýz. Ověření závěru práce.
Metody hodnocení
Předložení a obhájení diplomové práce. Hodnocené části diplomové práce: synopse, úvod, analýza, argumentace, závěr.
Informace učitele
Téma magisterské diplomové práce je nutné zaregistrovat v IS MU prostřednictvím agendy "Rozpisy studentů". Termíny a povinnosti, které s diplomovou prací souvisejí, jsou uvedeny na stránkách FF: http://www.phil.muni.cz/wff/home/studium/informace/predpisy-a-navody/faq#predstatnici.


Seznam aktuálně vypsaných témat je uveden v rozpisu "Magisterská diplomová práce: Klasický řecký jazyk a literatura". Pokud studentovi žádné z vypsaných témat nevyhovuje, může se obrátit na jednotlivé vyučující podle toho, zda by se chtěl zabývat literaturou, jazykem nebo historií. Společně se pak pokusí najít vhodné téma. Je vhodné zabývat se volbou tématu práce s dostatečným (nejméně ročním) předstihem před plánovaným ukončením studia a vyhradit si na zpracování práce dostatečné množství času (tj. více než poslední semestr studia).


Práce se odevzdává do archivu závěrečných prací v IS MU a ve dvou výtiscích na Ústavu klasických studií. Požadavky kladené na magisterskou diplomovou práci jsou zveřejněny na webových stránkách FF pod odkazem Vzor diplomových prací (https://is.muni.cz/do/phil/Pracoviste/SO/vzory_praci/Vzor_bakalarske_prace.pdf) a na stránkách Ústavu klasických studií pod odkazem diplomové práce - pokyny k odevzdávání a úpravě (http://classics.phil.muni.cz/media/2999806/odevzdavani_diplomovych_praci.pdf)
Termíny pro odevzdání diplomové práce: 15. 12., 15. 5., 30. 6. podle toho, jaký termín zkoušky si student zvolí. Harmonogram výběru tématu a odevzdání závěrečné práce závazný pro celou fakultu je uveden na stránkách FF http://www.phil.muni.cz/plonedata/wff/studium/navody/harmonogram_rozpisu_temat_szz.pdf


Po odevzdání práce jsou do archivu závěrečné práce vloženy posudky školitele a oponenta. Student si je přečte a k obhajobě práce si připraví stručné představení práce a reakci na výtky obsažené v obou posudcích.

Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/KRMgrDipl