SUS_46 Kapitoly z dějin umění II.

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Aleš Filip, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Dagmar Koudelková (přednášející)
Garance
PhDr. Aleš Filip, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 N51
Předpoklady
SUS_45 Kapitoly z dějin umění I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednášky jsou zaměřeny na výtvarné umění v Evropě a v severní Americe v éře novověku. Posluchači si osvojí základní uměleckohistorické pojmy a kategorie a budou seznámeni s metodami práce historika umění. V rámci kurzu je nutno napsat práci, zaměřenou na interpretaci vybraného díla nebo souboru děl. Součástí kurzu je exkurze po uměleckých památkách Brna.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- rozlišit hlavní styly a směry výtvarného umění od 16. století
- vysvětlit přínosy hlavních uměleckých inovací
Osnova
  • Kromě chronologických dějin výtvarného umění v éře novověku budou předmětem zájmu některé vybrané otázky dotýkající se interpretace umění, např. Obraz a slovo (emblematika, ikonologie...), Zrození a smrt autora, či Vizuální reprezentace.
Literatura
  • Dějiny krásy. Edited by Umberto Eco, Translated by Gabriela Chalupská. Vyd. 1. Praha: Argo, 2005. 439 s. ISBN 8072036777. info
  • Dějiny ošklivosti. Edited by Umberto Eco, Translated by Iva Adámková. Vyd. 1. Praha: Argo, 2007. 455 s. ISBN 9788072038930. info
  • Dějiny umění : malířství, sochařství, architektura. Vyd. 1. Praha: Argo, 1998. 319 s. ISBN 8072030760. info
  • GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Translated by Miroslava Gregorová. Vyd. v češtině 2. (rev.),. Praha: Argo, 1997. 683 s. ISBN 8072031430. info
  • DEMPSEY, Amy. Umělecké styly, školy a hnutí :encyklopedický průvodce moderním uměním. 1. vyd. Praha: Slovart, 2002. 304 s. ISBN 80-7209-402-5. info
  • MALIVA, Josef. Hodiny s výtvarným uměním českých zemí : nárys dějin umění od pravěku do poloviny 20. století. První vydání. V Olomouci: Univerzita Palackého v Olomouci, 2001. 249 stran. ISBN 8024403382. info
Výukové metody
Přednášky a diskuse
Metody hodnocení
Předmět je ukončen ústní zkouškou. Podmínkou pro přístup k ústní zkoušce je odevzdat esej a zvládnout písemný test. 1) Esej Písemná práce, která se vztahuje k jednomu výtvarnému dílu nebo skupině děl z 19.-21. století. Bude zaměřena na interpretaci díla. V úvodu je třeba objasnit zvolený interpretační přístup. Je nutno uvést použité zdroje. Rozsah: min. 5.400 znaků včetně mezer. Způsob odevzdání: do odevzdávárny kurzu SUS_46. 2) Test znalostí (bezprostředně před ústní zkouškou) 3) Ústní zkouška Okruhy otázek jsou vloženy v ISu, ve složce Učební materiály. Kromě témat, u nichž je odkazováno na literaturu, je nutno znát obsah přednášek.
Informace učitele
Seznam literatury Celkový přehled:
Ernst Hans Gombrich, Příběh umění /The Story of Art/. Odeon, Praha 1992. 2. vyd. 1997.
Dějiny krásy /Bellezza, Storia di unidea dellOccidente/. Ed. Umberto Ecco. Argo, Praha 2005.
Jacek Debicki Jean-François Favre Dietrich Grünewald Antonio Filipe Pimentel, Dějiny umění /Histoire de lart/. Argo, Praha 1998. 2. vyd. 2001.
Albert Châtelet Bernard Philipp Grislier (eds.), Světové dějiny umění. Ottovo nakladatelství, Praha 2004 /překlad Libraire Larousse 1990/.
José Pijoan, Dějiny umění /Historia del arte/, díl 1-10. Odeon, Praha 1977-1984. 3. vyd. 1987-1991. Dtto, díl 11. Euromedia Group Knižní klub a Balios, Praha 2000. Kol., Dějiny umění, díl 12 /navazuje na Pijoana, práce českých autorů/. Euromedia Group Knižní klub a Balios, Praha 2002.
Edice Umění světa, 9 svazků. Artia, Praha 1971-1981 /Landmarks of the Worlds Art, vyd. Paul Hamlyn Ltd., London/.
Edice Umění a lidstvo, 4 svazky. Ed. René Huyghe. Odeon, Praha, od 1967. /LArt et lHomme, vyd. Librairie Larousse, Paris/.
Edice Propyläen Kunstgeschichte, Belser Stilgeschichte.

Umělecký místopis českých zemí:
Emanuel Poche a kol., Umělecké památky Čech, díl 1-4. Academia, Praha 1977-1982.
Bohumil Samek, Umělecké památky Moravy a Slezska, díl 1-2 /lokality A-N/. Academia, Praha 1994-1999.
Umělecké památky Prahy: zatím 5 dílů. Academia, Praha 1996-2017.
Edice Soupis památek historických a uměleckých v království českém. 1897-1937 vyšlo 52 svazků pro necelou polovinu území Čech.
Edice Vlastivěda moravská, část II. Místopis. Vychází od 1897.
Karel Kuča, Atlas památek: Česká republika. Baset, Praha 2002.
Jan Muk Eva Šamánková (red.), ABC kulturních památek Československa. Panorama, Praha 1985.

Slovníky a encyklopedie:
Oldřich J. Blažíček Jiří Kropáček, Slovník pojmů z dějin umění. Odeon, Praha 1991.
James Hall, Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Mladá Fronta, Praha 1991.
Jan Royt Hana Šedinová, Slovník symbolů. Kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii. Mladá Fronta, Praha 1998.
Lawrence Gowing (ed.), The Encyclopedia of Visual Art, díl 1-10. Encyclopedia Britanica International Ltd., London 1983. 5. vyd. 1989.
Engelbert Kirschbaum, Lexikon der christlichen Ikonographie, díl 1-8. Herder, Freiburg 1994.
Anděla Horová (red.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Academia, Praha 1995. Dodatky. Praha 2006.
slovníky umělců: Thieme-Becker, Saur, Prokop Toman

Architektura:
Wilfried Koch, Evropská architektura. Encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost. Ikar, Praha 1998.
Hanno-Walter Kruft, Geschichte der Architekturtheorie. Von der Antike bis zur Gegenwart. München 1995 (slovenský překlad Dejiny architektonických teorií).
Dennis Sharp, The Illustrated Encyclopedia of Architects and Architecture. Quatro Publishing, New York 1991.
Jaroslav Herout, Staletí kolem nás (přehled stavebních slohů). Orbis, Praha 1963.
Jaroslav Herout, Slabikář návštěvníků památek. Tvorba, Praha 2011.

Urbanismus:
Leonardo Benevolo, Die Geschichte der Stadt. Campus Verlag, Frankfurt am Main 1983.
Wolfgang Braunfels, Abendländische Stadtbaukunst. Herrschaftsform und Baugestalt. 6. vyd. Du Mont, Köln 1991.
Christian Norberg Schulz, Genius loci. K fenomenologii architektury. Odeon, Praha 1994.

Sochařství: Wolfgang Stadler, Dějiny sochařství. Rebo Productions, Praha 1996.
Vojtěch Volavka, O soše. Úvod do historické technologie a teorie sochařství, díl 1. SNKLHU, Praha 1959.

Malířství: Malířské umění od A do Z (velký reprezentativní slovník), Rebo Productions, Praha 1995.
Horst Woldemar Janson, Cesty malířského umění. Přehled vývoje malířství od pravěku do současnosti. Odeon, Praha 1969.

Užité umění:
Henry de Morant, Dějiny užitého umění. Odeon, Praha 1983.
Josef Petráň (ed.), Dějiny hmotné kultury, díl 1-2. SPN, Praha 1985 a 1997.

Metodologie dějin umění:
Anne DAlleva, Methods and Theories of Art History. Laurence King Publishing Ltd., London 2005.
Dějiny umění v české společnosti: otázky, problémy, výzvy. Příspěvky pronesené na Prvním sjezdu českých historiků umění. Ed. Milena Bartlová. Argo, Praha 2004.
Jiří Kroupa, Školy dějin umění. Metodologie dějin umění, díl 1., 2. Masarykova univerzita, Brno 2007, 2010.
Kunstgeschichte, aber wie? Zehn Themen und Beispiele. Reimer, München 1989.
Josef Zvěřina, Výtvarné dílo jako znak. Obelisk, Praha 1971.

Doporučené časopisy a periodické sborníky:
Bulletin Moravské galerie v Brně, Dějiny a současnost, Opuscula historiae artium (dříve SPFFBU, řada F), Umění, Zprávy památkové péče
Ars (Bratislava), Artibus et historiae, The Burlington Magazine, Kunstchronik, Zeitschrift für Kunstgeschichte, Österreichische Zeitschrift für Kunstgeschichte und Denkmalpflege, Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte

Pozn.: Uvedená literatura je většinou dostupná v brněnských odborných knihovnách.

Webové stránky institucí

uměleckohistorické databáze
AHICE: www.ahice.net/view.php?katid=ex
Artcyclopedia (internetový vyhledávač): www.artcyclopedia.com Artlexikon: www.artlex.com
Portal Kunstgeschichte: www.portalkunstgeschichte.de
World Gallery of Art: www.wga.hu

badatelské instituce
Ústav dějin umění Praha: www.udu.cas.cz
Getty Foundation (Research Institute) Los Angeles: www.getty.edu
Institut für Kunstgeschichte, Universität Wien: www.univie.ac.at/kunstgeschichte-institut
University of Illinois, Chicago: www.uic.edu/depts/ahaa/classes/ah111/imagebank.html
Warburg Institute Londýn: www.sas.ac.uk/warburg
Zentralinstitut für Kunstgeschichte Mnichov: www.zikg.lrz-muenchen.de
tcyclopedia.com

památková péče
Národní památkový ústav: www.npu.cz
Icomos: www.icomos.org
World Monuments Fund: www.wmf.org

galerie a muzea
Moravská galerie v Brně: www.moravska-galerie.cz
Muzeum města Brna: www.spilberk.cz
Muzeum umění v Olomouci: www.olmuart.cz
Národní galerie v Praze: www.ngprague.cz
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze: www.upm.cz
Alte Pinakothek Mnichov: www.pinakothek.de/alte-pinakothek
Art Institute Chicago: www.artic.edu/aic
British Museum Londýn: www.thebritishmuseum.ac.uk
Egyptian Museum Káhira: www.egyptianmuseum.gov.eg
Ermitáž Petrohrad: www.hermitagemuseum.org
Fondation Beyeler Basilej: www.beyeler.com
Galleria Borghese Řím: www.galleriaborghese.it
Gallerie degli Uffizi Florencie: www.polomuseale.firenze.it/uffizi
Gallerie dell Accademia Benátky: www.gallerieaccademia.org/museo.html
Gemäldegalerie Alte Meister Drážďany: www.skd-dresden.de/de/museen/alte_meister.html
Guggenheim Benátky, Berlín, Bilbao, Las Vegas, New York: www.guggenheim.org
Kunsthaus Curych: www.kunsthaus.ch
Kunsthistorisches Museum Vídeň: www.khm.at
Louvre Paris: www.louvre.fr
Metropolitan Museum New York: www.metmuseum.org
Musei Vaticani Vatikán: www.mv.vatican.va/2_IT/pages/MV_Home.html
Muzeum Narodowe Krakov: www.muzeum.krakow.pl
National Gallery Londýn: www.nationalgallery.org.uk
National Gallery of Art Washington: www.nga.gov
Prado Madrid: www.museoprado.mcu.es/home.html
Rijksmuseum Amsterodam: www.rijksmuseum.nl
Staatliche Museen Berlín: www.smb.spk-berlin.de
Staatsgalerie Stuttgart: www.staatsgalerie.de
Tate Gallery Londýn: www.tate.org.uk
Victoria and Albert Museum Londýn: www.vam.ac.uk
Grove Art Online: http://www.groveart.com/LOGIN?sessionid=ca496225b95ce26e361186a93cb6d6fe&authstatuscode=400
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.