JPN220 Výzkumné metody a psaní vědecké práce

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
konzultace s vedoucí/m práce. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Ivo Plšek, M.A., M. P. P. (přednášející)
Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D. (náhr. zkoušející)
Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D.
Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
Pro tento předmět nejsou žádné vstupní podmínky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je naučit studenty psát vědeckou práci v oblasti humanitních a sociálních věd. Kurz se speciálně zaměřuje na studenty oboru Japanistika a jejich potřebě napsat závěrečnou bakalářskou práci jako podmínku k dokončení studia.
Probírána budou základní témata s tímto spojená:
a) správné vymezení výzkumné otázky a rozsahu výzkumu
b) struktura práce
c) lokalizace zdrojů
c) technika vědeckého psaní (stylistika, citace)
d) technika prezentace vědeckých výstupů (včetně ústních prezentací)
e) sociální a individuální aspekty vědecké práce (organizace času, sebemotivace, překonání "spisovatelských bloků", spolupráce se školitelem).
Kurz se vyhýbá nadbytečnému teoretizování. Je koncipován prakticky se snahou zaměřit se na nejběžnější problémy, se kterými se studenti potýkají během psaní bakalářských prací. Výuka probíhá formou seminárních debat a praktických cvičení.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen:
- formulovat výzkumný plán a výzkumné otázky
- strukturovat vědeckou esej
- pracovat s univerzitními databázemi a najít zdroje zvláště pro studium Japonska
- správně citovat a parafrázovat
- aplikovat vhodnou stylistku
- efektivně prezentovat výsledky své práce
Osnova
 • 1. blok
 • - formální a obsahová stránka bakalářské práce na SJS MU
 • - stylistika, citace, parafrázování
 • 2. blok
 • - formování "výzkumné otázky"
 • - struktura bc. práce: úvod, hlavní část, závěr
 • 3. blok
 • - elektronické zdroje na MU a práce s primární a sekundární literaturou
 • - skupinové cvičení: čtení předešlých bak. prací a nácvik rozeznání problémů
 • 4. blok
 • - osobní psychologie a duševní hygiena při vědecké činnosti
 • - výběr a spolupráce se školitelem
 • 5. blok
 • - skupinové cvičení: společné vyhodnocování odevzdaných textů (úvod a první kapitola)
 • 6. blok
 • - technika efektivní prezentace
 • - simulace prezentace a analýza
Literatura
 • SZOTKOWSKÁ LACKOVÁ, Eva. Bakalářská a diplomová práce je hra, aneb, 10+5 tipů, jak napsat závěrečnou práci rychle, efektivně a bez stresu. Vydání první. Písek: Genius Institut, 2019. 119 stran. ISBN 9788027052936. info
 • ZADRAŽILOVÁ, Iva. Jak napsat a obhájit kvalitní diplomovou práci. 2013. URL info
 • FRANCÍREK, František. Absolventská práce : co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit). Vyd. 1. Praha: Ingenio et Arti, 2012. 74, 49. ISBN 9788090528703. info
 • KŘOVÁČKOVÁ, Blanka a Martin SKUTIL. Jak napsat seminární a závěrečné práce ve společenských vědách. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. 31, xvii. ISBN 9788070418635. info
 • WILHELMOVÁ, Radka. Jak napsat bakalářskou práci. 2008. URL info
 • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
 • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
 • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Translated by Ivan Seidl. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
 • SLANÝ, Antonín a Jaroslav NEKUDA. Jak /ne/napsat závěrečnou práci. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. 86 s. ISBN 80-210-0727-3. info
Výukové metody
Tento kurz je veden formou semináře. Vyžaduje aktivní účast studentů. Většina času je věnována skupinovým cvičením a debatám. Instruktor dále doplní látku kratšími výklady.
Metody hodnocení
Podmínky k získání zápočtu: 70% a více.
Složení:
A) Dílčí úkoly stanovené pro každé setkání (70%).
Toto zahrnuje odevzdání cvičného úvodu a první kapitoly (alternativně seminární eseje), vypracování konstruktivní kritiky k textům kolegů a závěrečnou prezentaci.
B) Docházka a aktivní účast (30%). Docházka je povinná.
Informace učitele
Harmonogram pro LS2020:
Setkání se budou konat jednou za čtrnáct dní ve dvou hodinových blocích:
1) 21.únor 2020
2) 6. březen 2020
3) 20. březen 2020
4) 3. duben 2020
(17. Duben 2020) není výuka – "čtenářský týden"
5) 1. Května 2020
6) 15. Května 2020
Konzultace s instruktorem: vždy v pátek po hodině. Nutnost domluvit předem přes email.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.