PGBK011 Metody a techniky pedagogického výzkumu

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
16/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.
Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 5. 3. 8:00–9:40 B2.23, Pá 21. 5. 8:00–9:40 B2.23, Pá 28. 5. 8:00–9:40 B2.23
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studijní předmět Metody a techniky pedagogického výzkumu navazuje na předmět Úvod do pedagogického výzkumu. Cílem předmětu Metody a techniky pedagogického výzkumu je prohloubení a rozšíření získaných metodologických znalostí s akcentem na plánování a přípravu výzkumných metod a technik (v rámci pedagogického výzkumného projektu). Studenti se seznámí s klasifikací a specifiky vybraných výzkumných metod a technik využívaných jak v kvantitativním, tak kvalitativním výzkumu; získají dovednost připravit vybrané nástroje a posoudit jejich kvalitu; naučí se data zpracovat a analyzovat.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: navrhnout metodologii pro kvantitativní nebo kvalitativní výzkumné šetření; zhodnotit klady a zápory jednotlivých výzkumných metod a technik sběru dat; připravit rozhovor a dotazník; provést základní analýzu dat.
Osnova
 • Věda, vědecký výzkum, typy výzkumů, fáze empirického výzkumu.
 • Kvantitativní výzkum - specifikace; proměnné, hypotézy, testování hypotéz, verifikace a falzifikace hypotéz, operacionalizace, měření; výzkumný soubor.
 • Kvalitativní výzkum - specifikace; fáze kvalitativního výzkumu, designy kvalitativního výzkumu; výzkumný vzorek, zajištění kontroly kvality výzkumu.
 • Klasifikace výzkumných metod a technik; kritéria rozhodování pro výběr metod a technik.
 • Metody a techniky dotazování - dotazník, rozhovor, skupinový rozhovor, ohnisková skupina.
 • Metody a techniky zkoumání postojů - škálování, sémantický diferenciál, q-metodologie, projektivní metody.
 • Metody a techniky zkoumání pedagogické a sociální interakce - pozorování.
 • Metody a techniky zkoumání interindividuálních a skupinových vztahů - sociometrie.
 • Experiment v pedagogickém výzkumu.
 • Obsahová analýza, analýza dokumentů.
 • Analýza a interpretace kvantitativních dat.
 • Analýza a interpretace kvalitativních dat.
Literatura
  povinná literatura
 • GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Translated by Vladimír Jůva - Vendula Hlavatá. Druhé, rozšířené česk. Brno: Paido, 2010, 261 stran. ISBN 9788073151850. info
 • KERLINGER, Fred N. Základy výzkumu chování : pedagogický a psychologický výzkum. Vyd. 1. Praha: Academia, 1972, 705 s. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vydání druhé. Praha: Portál, 2014, 377 stran. ISBN 9788026206446. info
 • MAREŠ, Petr, Ladislav RABUŠIC a Petr SOUKUP. Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 508 s. ISBN 978-80-210-6362-4. Projekty Nakladatelství Munipress info
  doporučená literatura
 • COHEN, Louis, Lawrence MANION, Keith MORRISON a Richard BELL. Research methods in education. 7th ed. New York: Routledge, 2011, xxii, 758. ISBN 9780415583367. info
 • CRESWELL, John W. Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. International student editio. Los Angeles: Sage, 2014, xxix, 273. ISBN 9781452274614. info
 • CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu : základy kvantitativního výzkumu. 2., aktualizované vydání. Praha: Grada, 2016, 254 stran. ISBN 9788024753263. URL info
 • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka pro uživatele. 4. nezměněné vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2011, 372 stran. ISBN 9788024619668. URL info
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a r. Praha: Portál, 2016, 437 stran. ISBN 9788026209829. info
 • STRAUSS, Anselm a Juliet CORBINOVÁ. Základy kvalitativního výzkumu : postupy a techniky metody zakotvené teorie. Vyd. 1. Boskovice: Albert, 1999, 196 s. ISBN 80-85834-60-X. info
 • PELIKÁN, Jiří. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. 2. nezměněné vydání. Praha: Karolinum, 2011, 270 stran. ISBN 9788024619163. info
Výukové metody
Přednáška a seminář. Přednášky jsou založeny zejména na výkadové formě, v seminářích je využívána samostatná a skupinová práce, metoda řešení problémů a skupinový projekt.
Metody hodnocení
(1) Aktivní účast na seminářích; (2) zpracování seminární práce - návrh projektu pedagogického výzkumu a ukázka vyhodnocení dat; (3) písemný test (tematické okruhy ke zkoušce jsou totožné se sylabem studijního předmětu). Požadavky k ukončení předmětu a způsob klasifikace jsou podrobně popsány ve studijním systému ELF.
Informace učitele
E-learningová opora (ELF): Metody a techniky pedagogického výzkumu. Ve studijní opoře jsou dostupné prezentace z přednášek a seminářů, vybraná studijní literatura a doplňující studijní materiály; harmonogram, požadavky ke zkoušce a podmínky hodnocení. Přesnášky mohou být nahrávány a nakládání s nimi se řídí Metodickým listem Studijního odboru Rektorátu Masarykovy univerzity č. 1/2021. Záznam z přednášek bude řádně zapsaným studentům dostupný do konce studijního odbobí v e-learningové opoře ELF. Záznam se dle článku 3, odst. 9 uskutečňuje s přítomností studentů bez zapnutých kamer a mikrofonů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/PGBK011