PGBK112 Pedagogika volného času

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
12/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Rozvrh
Pá 19. 3. 8:00–9:40 B2.23, 10:00–11:40 B2.23, Pá 28. 5. 13:00–14:40 B2.23, 15:00–16:40 B2.23
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 20/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit s vymezením a obsahem volnočasových aktivit v jejich historickém i současném kontextu. Porozumění funkcím výchovy ve volném čase, výchovy mimo vyučování, výchovné a vzdělávacími činnosti ve volném čase v českém i mezinárodním kontextu. Koncept animace jako prevence sociálně patologických jevů. Osvojení přehledu o institucionálním zázemí pro výchovu ve volném čase.
Výstupy z učení
Studenti jsou schopni:
- popsat proměnu fenoménu volného času v historickém vývoji;
- identifikovat a shrnout důležité rysy koncepcí pedagogiky volného času;
- aplikovat principy výchovy ve volném čase ve vlastním návrhu volnočasových aktivit pro vybranou cílovou skupinu.
Osnova
 • 1. Člověk, společnost a výchova ve volném čase. Pojetí a funkce volného času. 2. Typologie volnočasových aktivit ve vztahu k věku, pohlaví, vzdělání, lokalitě a dalších proměnných.
 • 3. Aktivity ve volném čase, obsahová náplň, klasifikace, význam, metody a formy práce. Předmět, funkce, principy a metody výchovy ve volném čase.
 • 4. Rodina a výchova dětí ve volném čase.
 • 5. Osobnost pedagoga (animátora) ve volném čase, styly vedení skupiny, klima ve skupině.Využití pedagogické diagnostiky při výchově ve volném čase.
 • 6. Historické pohledy na výchovu ve volném čase, výchovné koncepce realizované ve volném čase. Analýza výchovných principů, her, pojetí výchovy, hodnot a ideálů ve vztahu k dnešní mládeži. 7. Definice her a jejich atributy, výchovný význam her. Hry jako prostředek a předpoklad pro tvořivý život. Hra jako cesta k řešení životních problémů. Nebezpečí hráčství (tzv. gamblerské hry), vznik závislosti a současný stav v ČR, možná řešení problému. Hra jako významný prostředek omezující dětskou kriminalitu a řešící antisociální problémy mládeže. 8. Sdružení a organizace pečující výchovu ve volném čase v ČR. 9. Přehled sdružení a organizací pečujících o výchovu ve volném čase ve vybraných evropských zemích.
 • 15. Příprava a vedení akcí (výchovy, tábory apod.) Zajišťování akce v různých oblastech: výchovné, personální, hospodářsko-ekonomické, zdravotní, technické, apod.
 • 16. Animátor jako organizátor, chronologie přípravy celé akce, vyhodnocení, zpětné vazby, medializace atd.
Literatura
  povinná literatura
 • NOVOTNÁ, Erika. Pedagogika voľného času. Bratislava: Rokus, 2017. ISBN 978-80-8951-058-0
 • KNOTOVÁ, Dana. Pedagogické dimenze volného času. 1. vyd. Brno: Paido, 2011. 195 s. 333. ISBN 978-80-7315-223-9. info
 • HÁJEK, Bedřich, Břetislav HOFBAUER a Jiřina PÁVKOVÁ. Pedagogické ovlivňování volného času : trendy pedagogiky volného času. Vyd. 2., aktualiz. Praha: Portál, 2011. 239 s. ISBN 9788026200307. info
 • HANUŠ, Radek a Lenka CHYTILOVÁ. Zážitkově pedagogické učení. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 192 s. ISBN 9788024728162. info
  doporučená literatura
 • Rojek, Chris, Susan M. Shaw, and A.J. Veal, eds/ A Handbook of Leisure Studies. (2006).
 • OPASCHOWSKI, Horst W. Pädagogik der freien Lebenszeit. Opladen : Leske+Budrich 1996,
 • Kaplánek, M. (ed.). Čas volnosti – čas výchovy : pedagogické úvahy o volném čase. Praha : Portál, 2012
 • Koshar, Rudy. Histories of Leisure (2002).
 • PÁVKOVÁ, Jiřina. Pedagogika volného času : [teorie, praxe a perspektivy mimoškolní výchovy a zařízení volného času]. Vyd. 4. Praha: Portál, 2008. 221 s. ISBN 9788073674236. info
Výukové metody
teoretická příprava, seminář, skupinová diskuse, individuální projekt,četba, individuální konzultace
Metody hodnocení
Zápočet, podmínky pro získání kreditů: aktivní účast v seminářích, závěrečný projekt volnočasové aktivity.
Informace učitele
Literatura: PÁVKOVÁ, Jiřina. Pedagogika volného času. Vyd. 3. Praha: Portál, 2002. 231 s. ISBN 80-7178-711-6. Hanuš, R., Chytilová, L. Zážitkově pedagogické učení. Praha: Grada, 2009. Činčera, J. Práce s hrou (pro profesionály). Praha: Grada, 2008. Šerák, M. Zájmové vzdělávání dospělých. Praha: Portál, 2009. Pávková, J.,Hájek,B.,Hofbauer,B.,Hrdličková,V.,Pavlíková,A.: Pedagogika volného času. Praha: Portál, 1999. Fountain, S. Místo na slunci. Praha, Tereza, Arcadia 1994. Hofbauer, B. Děti, mládež, volný čas. Praha: Portál, 2005. Matoušek, O., Kroftová,A. Mládež a delikvence, Praha: Portál, 1998. Pieper, J. Volný čas, vzdělání, moudrost. Praha: KA, 1992. Spousta, V. a kol. Teoretické základy výchovy ve volném čase. Brno: MU, 1994 Spousta, V. a kol. Metody a formy výchovy ve volném čase. Brno: MU 1996. Vážanský, M., Smékal, V.: Základy pedagogiky volného času. Brno, Paido 1995.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022.