PJN206 Normativní mluvnice polštiny II (lexikologie a sémantika)

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Roman Madecki, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Roman Madecki, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 16:00–17:40 D31
Předpoklady
PJN201 Normativní mluvnice polštiny 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz posluchače seznámí se základními problémy lexikologie, lexikografie a sémantiky, a to včetně náplně, historie a budoucnosti těchto disciplín. V oblasti lexikologie je důraz kladen na strukturu polské slovní zásoby a základní lexikální vztahy mezi lexémy. V části lexikografické je pozornost věnována především problematice vzniku slovníkových děl (slovníkové heslo) a přehledu nejdůležitějších slovníkových děl polštiny. V části sémantické jsou posluchači seznamováni se základními pojetími významu v lingvistice a filozofii jazyka, druhy významů a základními sémantickými vztahy. Součástí výkladu je také přehled frazeologické problematiky. Výklad je dolněn praktickými cvičeními.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vysvětlit základní pojmy z oblasti lexikologie a sémantiky;
- charaterizovat lexikální rovinu současné polštiny;
- charakterizovat sémantickou rovinu současné polštiny;
- provést lexikální a sémantickou analýzu testu;
- připravit prezentaci z lexikologie a sémantiky současné polštiny;
- aplikovat teoretické poznatky z lexikologie a sématiky v praxi.
Osnova
 • Leksykologia i semantyka
 • (zestaw zagadnień)
 • I. Podstawowe zagadnienia leksykologii
 • a) przedmiot leksykologii
 • b) pojęcie jednostki leksykalnej
 • c) działy leksykologii
 • d) stosunek leksykologii do innych dyscyplin językoznawczych
 • e) metoda semazjologiczna i onomazjologiczna
 • II. Wyraz jako jednostka języka
 • a) wyraz jako znak
 • b) wyraz a jednostka leksykalna
 • c) wyraz a forma
 • d) wyraz a zdanie
 • III. Semantyka
 • a) główne koncepcje znaczenia
 • b) problematyka znaczenia (leksykalne, tekstowe, podstawowe i konotacyjne, składniki znaczenia)
 • c) referencja i denotacja
 • d) nazwy własne i pospolite
 • e) monosemia, polisemia i homonimia
 • f) pojęcie pola semantycznego
 • g) podstawowe związki semantyczne między wyrazami
 • - synonimia
 • - antonimia
 • - hiponimia, hiperonimia, kohiponimia
 • h) rodzaje zmian znaczeniowych
 • IV. Frazeologia
 • a) pojęcie związku frazeologicznego
 • b) klasyfikacja związków frazeologicznych
 • c) problematyka łączliwości wyrazów
 • d) źródła frazeologii polskiej
 • V. Słownictwo
 • a) zróżnicowanie słownictwa ogólnopolskiego
 • b) słownictwo o zasięgu regionalnym i środowiskowo-zawodowym
 • c) słownictwo ekspresywno-emocjonalne
 • d) tendencje rozwojowe w zasobie leksykalnym współczesnej polszczyzny literackiej
 • e) onomastyka
 • VI. Zagadnienia leksykologii historycznej
 • a) archaizmy
 • b) neologizmy
 • c) zapożyczenia
 • d) etymologia, etymologia ludowa
 • VII. Leksykografia
 • a) przedmiot leksykografii
 • b) dzieje leksykografii polskiej, najważniejsze słowniki polszczyzny
 • c) słownik i hasło słownikowe
 • d) typy słowników
Literatura
  povinná literatura
 • Markowski, Andrzej. Wykłady z leksykologii. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 2012. 199 s. ISBN 978-83-01-16874-2.
 • Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN. Edited by Andrzej Markowski. Wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. xxxix, 178. ISBN 8301136804. info
 • GRZEGORCZYKOWA, Renata. Wprowadzenie do semantyki językoznawczej. Wyd. 3., popr. i rozs. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. 182 s. ISBN 830113335X. info
 • KANIA, Stanisław a Jan TOKARSKI. Zarys leksykologii i leksykografii polskiej. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984. ISBN 83-02-02354-X. info
  doporučená literatura
 • ŻMIGRODZKI, Piotr. Wprowadzenie do leksykografii polskiej. Wyd. 1. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003. 269 s. ISBN 8322612672. info
 • BĄBA, Stanisław a Jarosław LIBEREK. Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. 1096 s. ISBN 8301136979. info
 • BĄBA, Stanisław a Jarosław LIBEREK. Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. 1096 s. ISBN 8301136979. info
 • PIOTROWSKI, Tadeusz. Zrozumieć leksykografię. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. 244 s. ISBN 8301136936. info
 • NAGÓRKO, Alicja. Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem). Wyd. 4. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. 317 s. ISBN 830112721X. info
 • LOTKO, Edvard. Synchronní konfrontace češtiny a polštiny : soubor statí. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1997. 152 s. ISBN 8070677392. info
 • SKORUPKA, Stanisław. Słownik frazeologiczny języka polskiego. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1985. ISBN 83-214-0432-4. info
  neurčeno
 • Słownik poprawnej polszczyzny. Edited by Witold Doroszewski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. ISBN 83-01-03811-X. info
Výukové metody
Přednášky (teoretický výklad ilustrovaný konkrétními příklady), diskuse v hodinách, praktická cvičení, četba doporučené literatury, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Aktivní účast ve výuce, semestrální práce (prezentace) - možnost výběru ze seznamu doporučených témat, závěrečný písemný test (obvykle 20 otázek, 100 bodů, hranice úspěšnosti 60 %).
Vyučovací jazyk
Polština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/PJN206