TIM_M_009 Magisterská diplomová práce

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 13/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je odevzdání magisterské práce, která je nutnou podmínkou získání vysokoškolského diplomu. Student v ní musí prokázat schopnosti samostatné odborné práce a systematického a metodického myšlení nad aktuálními problémy oboru.
Výstupy z učení
Odevzdání magisterské diplomové práce.
Student bude schopen formulovat výzkumný problém, navrhnout a použít adekvátní metody jeho řešení na základě aktuálního odborného diskurzu k dosažení vytýčeného cíle bádání.
Osnova
 • 1. Téma práce
 • 2. Sestavení anotace
 • 3. Formulace předmětu zkoumání
 • 4. Zpracování stavu bádání
 • 5. Metodologie
 • 6. Výzkumné cíle
 • 7. Prameny a literatura, další zdroje
Literatura
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a rozšířené vydání. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9.
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7.
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 stran. ISBN 9788086429403.
 • Pravidla psaní prací na ÚHV FF MU. Dostupné z: http://music.phil.muni.cz/media/3005217/pravidla.pdf
Výukové metody
Magisterská práce je individuálním výstupem semináře k bakalářské diplomové práci.
Metody hodnocení
Odevzdání jedné elektronické a dvou tištěných exemplářů práce a její obhajoba v rámci SZZ.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022.